Tender description

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa i montaż 415 szt. instalacji solarnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac związanych z dostosowaniem istniejącej instalacji służącej do przygotowania ciepłej wody użytkowej do współpracy z instalacją kolektorów słonecznych w budynkach osób fizycznych.

2. Zakres robót obejmuje:montaż kolektorów słonecznych na poszczególnych obiektach zgodnie z projektem; demontaż istniejącego zbiornika CWU; wniesienie i montaż urządzeń; montaż i układanie izolowanych rur; montaż elementów armatury instalacyjnej; wpięcie projektowanej instalacji do instalacji istniejącej; montaż układu automatyki; załączenie zasilania instancji, sprawdzenie poprawności działania i wykonanie pomiarów elektrycznych skuteczności ochrony ppoż.; wykonanie napełnienia, prób ciśnieniowych; zabezpieczenie miejsc przebić i przejść rur w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynku; uruchomienie układu i regulacja.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 152-348583

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żądał wniesienia wadium w kwocie 60 000,00 PLN.

a) Wadium mogło być wniesione w:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz U. z 2016 r., poz. 359 z póź. zm.). Szczegółowe wymagania w zakresie wadium określono w § 20 SIWZ (Wadium).

2. Zamawiający nie przewidywał udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

3. Termin dwóch miesięcy określony w Sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert.

4. Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego zabezpieczeniem w wysokości 4 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

5. Szczegółowe informacje dot. warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia a także wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zostały zawarte w §10 -14 SIWZ.

6. Opis przygotowania oferty w tym JEDZ została szczegółowo opisany w § 16 SIWZ (Opis sposobu przygotowania ofert).

7. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia o zamówieniu informuje się iż wszelkie inne informacje w zakresie zamówienia zawarto w SIWZ która zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego https://ugkrasnystaw.bip.e-zeto.eu

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587700

https://www.uzp.gov.pl/kio

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587700

https://www.uzp.gov.pl/kio

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-31
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się:

4.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy (zdanie drugie) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

4.2. wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej;

4.3. wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Main CPV code 09331100

Award details

This tender awarded a total of PLN 4,109,752 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 4.1 million

Locations

Polska, Krasnystaw

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 4.1 million

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa i montaż 415 szt. instalacji solarnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac związanych z dostosowaniem istniejącej instalacji służącej do przygotowania ciepłej wody użytkowej do współpracy z instalacją kolektorów słonecznych w budynkach osób fizycznych. W ramach przedmiotu zamówienia zaplanowano dostawę i montaż poniższych typów instalacji solarnych wraz z konstrukcją:

1.1. Typ 1 - montaż kolektorów na obiekcie (2 szt. kolektorów, zbiornik 200 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1 000 W/m

2

oraz dT= 30K: 3,1 kW - 159 szt.

1.2. Typ 2 - montaż kolektorów na gruncie (2 szt. kolektorów, zbiornik 200 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1 000 W/m

2

oraz dT= 30K: 3,1 kW - 43 szt.

1.3. Typ 3 - montaż kolektorów na obiekcie (3 szt. kolektorów, zbiornik 300 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1 000 W/m

2

oraz dT= 30K: 4,67 kW - 123 szt.

1.4. Typ 4 - montaż kolektorów na gruncie (3 szt. kolektorów, zbiornik 300 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1 000 W/m

2

oraz dT= 30K: 4,67 kW - 46 szt.

1.5. Typ 5 - montaż kolektorów na obiekcie (4 szt. kolektorów, zbiornik 400 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1 000 W/m

2

oraz dT= 30K: 6,2 kW - 29 szt.

1.6. Typ 6 - montaż kolektorów na gruncie (4 szt. kolektorów, zbiornik 400 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1 000 W/m

2

oraz dT= 30K: 6,2 kW - 9 szt.

1.7. Typ 7 - montaż kolektorów na obiekcie (5 szt. kolektorów, zbiornik 500 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1 000 W/m

2

oraz dT= 30K: 7,79 kW - 4 szt.

1.8. Typ 8 - montaż kolektorów na gruncie (5 szt. kolektorów, zbiornik 500 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1 000 W/m

2

oraz dT= 30K: 7,79 kW - 2 szt.

2. Ostateczne miejsce montażu poszczególnych instalacji solarnych zostanie wskazane po analizie Wykonawcy zaplanowanych lokalizacji montażu instalacji i stwierdzenia spełnienia niezbędnych wymogów technicznych.

3. Szczegółowy zakres prac zawarty jest w załącznikach:

3.1. Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

3.2. Załącznik nr 2 Dokumentacja techniczna, symulacje.

3.3 Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości:

4. Zamawiający wymaga udzielenia 5 letniej gwarancji jakości.

5. Zamawiający wymaga, ażeby podczas montażu uwzględnić w maksymalnie możliwy sposób wymagania osób niepełnosprawnych i dostępność dla nich elementów sterujących instalacji (w szczególności dotyczy to osób z niepełnosprawnością ruchową – poruszających się na wózkach).

Yes

RPLU.04.01.00-06-0048/16

Additional information

Zamawiający informuje iż na podstawie art. 24aa ustawy najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlegał wykluczeniu oraz spełniał warunki udziału w postępowaniu. Kryteria oceny ofert zostały opisane w rozdz. XIII SIWZ (https://ugkrasnystaw.bip.e-zeto.eu). Wykonawca był zobowiązany wnieść wadium w kwocie 60 000 PLN

Award criteria

Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie

40

60

Main site or place of performance

Teren Gminy Krasnystaw

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Sheffield - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 billion Pound Sterling

Norway : Vågland - Construction work for swimming pool

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Havant - Development of residential real estate

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Dumfries - Landscaping work for roads and motorways

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Stockton-on-Tees - Fire-prevention installation works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 216,000 Pound Sterling

United Kingdom : Bristol - Construction work for university buildings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Carlisle - Plumbing and sanitary works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified