This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz selektywnie zebranych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz z nieruchomości niezamieszkałych, których właściciele nie zawarli umowy na odbiór odpadów położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera załącznik nr 12 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt 2 lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż:

— dla Części I przedmiotu zamówienia 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100),

— dla Części II przedmiotu zamówienia, 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),

— dla Części III przedmiotu zamówienia, 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),

— dla Części IV przedmiotu zamówienia, 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),

— dla Części V przedmiotu zamówienia, 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt 6.2 SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy: dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń złożonych w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

e)oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum:

Dla Części I przedmiotu zamówienia jedną lub więcej usług odbioru odpadów komunalnych na rzecz właściciela/li nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, które łącznie swym zakresem obejmowały odbiór odpadów komunalnych o masie nie mniejszej niż 17 500 Mg.

Dla Części II przedmiotu zamówienia jedną lub więcej usług odbioru odpadów komunalnych na rzecz właściciela/li nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, które łącznie swym zakresem obejmowały odbiór odpadów komunalnych o masie nie mniejszej 8 500 Mg.

Dla Części III przedmiotu zamówienia jedną lub więcej usług odbioru odpadów komunalnych na rzecz właściciela/li nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, które łącznie swym zakresem obejmowały odbiór odpadów komunalnych o masie nie mniejszej niż 4 700 Mg.

Dla Części IV przedmiotu zamówienia jedną lub więcej usług odbioru odpadów komunalnych na rzecz właściciela/li nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, które łącznie swym zakresem obejmowały odbiór odpadów komunalnych o masie nie mniejszej niż 2 600 Mg.

Dla Części V przedmiotu zamówienia jedną lub więcej usług odbioru odpadów komunalnych na rzecz właściciela/li nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, które łącznie swym zakresem obejmowały odbiór odpadów komunalnych o masie nie mniejszej niż 8 100 Mg.

Przez jedną usługę Zamawiający rozumie wykonanie zamówienia na rzecz jednego podmiotu/Zamawiającego w ramach jednego kontraktu/umowy/zlecenia.

Wykonawca wykaże, że posiada bazę magazynowo-transportową, o jakiej mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) oraz dysponuje lub będzie dysponował wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej:

Dla Części I przedmiotu zamówienia 4 pojazdy specjalistyczne o masie powyżej 7 ton przystosowanych do odbierania zarówno zmieszanych odpadów komunalnych jak i bioodpadów, 1 pojazd specjalistyczny o masie do 7 ton przystosowany do odbierania zarówno zmieszanych odpadów komunalnych jak i bioodpadów, 3 pojazdy specjalistyczne kontenerowe do obsługi kontenerów, 1 pojazd specjalistyczny z HDS do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w pojemnikach typu „dzwon”, 1 pojazd o masie do 7 ton do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.

Dla Części II przedmiotu zamówienia 3 pojazdy specjalistyczne o masie powyżej 7 ton przystosowane do odbierania zarówno zmieszanych odpadów komunalnych jak i bioodpadów, 1 pojazd specjalistyczny o masie do 7 ton przystosowany do odbierania zarówno zmieszanych odpadów komunalnych jak i bioodpadów, 2 pojazdy specjalistyczne kontenerowe do obsługi kontenerów, 1 pojazd specjalistyczny z HDS do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w pojemnikach typu „dzwon”, 1 pojazd o masie do 7 ton do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.

Dla Części III przedmiotu zamówienia 2 pojazdy specjalistyczne o masie powyżej 7 ton przystosowane do odbierania zarówno zmieszanych odpadów komunalnych jak i bioodpadów, 1 pojazd specjalistyczny kontenerowy do obsługi kontenerów, 1 pojazd specjalistyczny z HDS do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w pojemnikach typu „dzwon”, 1 pojazd do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.

Dla Części IV przedmiotu zamówienia 1 pojazd specjalistyczne o masie powyżej 7 ton przystosowany do odbierania zarówno zmieszanych odpadów komunalnych jak i bioodpadów, 1 pojazd specjalistyczny o masie do 7 ton przystosowany do odbierania zarówno

Wykaz i krótki opis warunków

Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) w zakresie transportu odpadów: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07, 16 01 03, 17 01 03, 17 09 04, 20 01 08, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07.

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) na kody odpadów wymienione powyżej, prowadzonego przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego obejmujący teren całego Związku lub wszystkie gminy sektora, na który zostanie złożona oferta.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt 6.1 lit. a) i b) SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy:

a) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania działalności w zakresie transportu kategorii odpadów określonych w Rozdziale 5 pkt 6.1. lit. a) SIWZ na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt. 6.1. lit. a) SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z Wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych zezwoleniem.

b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) na kody odpadów wymienione w Rozdziale 5 pkt 6.1. lit. a) SIWZ, prowadzonego przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego obejmujący teren całego Związku lub wszystkie gminy sektora, na który zostanie złożona oferta – na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt. 6.1. lit. b) SIWZ.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 7 powyżej niniejszego Rozdziału SIWZ, nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w Rozdziale 5 pkt 6.3. SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

c.d. III 1.3)

Zmieszanych odpadów komunalnych jak i bioodpadów, 1 pojazd specjalistyczny kontenerowy do obsługi kontenerów, 1 pojazd specjalistyczny z HDS do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w pojemnikach typu „dzwon”, 1 pojazd o masie do 7 ton do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.

Dla Części V przedmiotu zamówienia 3 pojazdy specjalistyczne o masie powyżej 7 ton przystosowane do odbierania zarówno zmieszanych odpadów komunalnych jak i bioodpadów, 1 pojazd specjalistyczny o masie do 7 ton przystosowany do odbierania zarówno zmieszanych odpadów komunalnych jak i bioodpadów, 2 pojazdy specjalistyczne kontenerowe do obsługi kontenerów, 1 pojazd specjalistyczne z HDS do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w pojemnikach typu „dzwon”, 1 pojazd o masie do 7 ton do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.

Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu przetargowym procedurę uregulowaną w art. 24aa ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt 6.3. lit. a) i b) SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,

A jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ – na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt. 6.3. lit. a) SIWZ.

b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ oraz Załącznik nr 9 do SIWZ – na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt 6.3. lit. b) SIWZ.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

h) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawo ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;

i) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 7 pkt 2.5. SIWZ:

Lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Lit. b), c) i d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.1. powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w pkt. 4.1. niniejszego Rozdziału SIWZ.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.5. lit. a) niniejszego Rozdziału SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 4.1. lit. a) niniejszego Rozdziału SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust.5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Procedura

Oferta musi zachować ważność do
2020-03-21
Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Data
2020-01-22
Warunki otwarcia ofert

2020-01-22

10:00

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez ich odszyfrowanie. Miejsce i termin otwarcia ofert: Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego ul. 17 Stycznia 90, 64–100 Leszno (Gabinet Przewodniczącego Zarządu) w dniu 22 stycznia 2020 roku, o godz. 10:00.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Pan Robert Lewusz e-mail: [email protected]

Pani Bogumiła Pawlak e-mail: [email protected]

Czas lokalny
09:00
Notice number in the OJ S
2019/S 205-499819
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-12-13
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Estimated timing for further notices to be published
Wrzesień 2020 rok
Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia

O udzieleniu zamówienia, b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Informacje dodatkowe

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. nr 81 1020 3088 0000 8302 0080 8758. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – Część ... – Oznaczenie sprawy: GO.271.9.2019”. W przypadku składania przez tego samego Wykonawcę oferty na wykonanie więcej niż jednej części niniejszego zamówienia, należy wnieść wadium odrębnie dla każdej części zamówienia. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 12 pkt 1 SIWZ.

Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym przedstawiciela odpowiednio gwaranta albo poręczyciela i złożyć w oryginale wraz z ofertą.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na stronie https://platformazakupowa.pl/kzgrl w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty może złożyć w każdej części tylko jedną ofertę; treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ;

Wykonawca zobowiązany jest składając ofertę załączyć do niej na platformie zakupowej następujące oświadczenie i dokumenty: formularz oferty; oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż

Pieniądz, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia; zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia jeżeli dotyczy; wypełniony Formularz cenowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy;

Po sporządzeniu oferty oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 25a wykonawca podpisuje ww. dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez: osobę(-y) wykazaną(-e) w prowadzonych przez sąd rejestrach handlowych, spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, lub osobę(-y) wymienioną(-e) w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (zamawiający nie wymaga załączenia do oferty tego zaświadczenia), lub inną(-e) osobę(-y) legitymującą(-e) się pisemnym pełnomocnictwem do reprezentowania wykonawcy udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej.

Podstawy wykluczenia z postępowania: art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 Ustawy Pzp. Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie Instalacji Komunalnej wskazanej w załączniku nr 14 do SIWZ zapewniające podpisanie umowy i przyjęcie odpadów

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych

Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587701

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587701

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 90500000

Bidding information

Bidding deadline

22 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Leszno

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie sektora I obejmującego obszar teryt. Miasta Leszno, Gmin: Krzemieniewo Lipno Osieczna Rydzyna Święciechowa Wijewo

Value

PLN Not specified

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie sektora I obejmującego obszar teryt. Miasta Leszno, Gmin: Krzemieniewo Lipno Osieczna Rydzyna Święciechowa Wijewo

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w szczególności przez:

1. cykliczny odbiór niesegregowanych (zmieszanych) oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, z częstotliwością określoną w dalszej części opisu zamówienia;

2. cykliczny odbiór niesegregowanych (zmieszanych) oraz selektywnie zebranych ograniczonych frakcji odpadów komunalnych (bioodpady, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne, szkło kolorowe) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe z częstotliwością określoną w dalszej części opisu zamówienia;

3. cykliczny odbiór niesegregowanych (zmieszanych) oraz selektywnie zebranych ograniczonych frakcji odpadów komunalnych (bioodpady, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne, szkło kolorowe) z nieruchomości niezamieszkałych, których właściciele nie zawarli umowy na odbiór odpadów; listę takich nieruchomości Zamawiający będzie na bieżąco przekazywał Wykonawcy drogą elektroniczną;

4. transport i zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w instalacjach komunalnych wynikających z wojewódzkich planów gospodarki odpadami;

5. transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych w instalacjach komunalnych albo instalacjach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy o odpadach;

6. sprawowanie kontroli nad prawidłowym działaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w trakcie ich odbioru od właścicieli nieruchomości.

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli umowy na odbiór odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie gmin należących do KZGRL.

7. Wykonawca jest zobowiązany odebrać następujące rodzaje odpadów komunalnych: bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone w pojemnikach; bioodpady gromadzone w pojemnikach; odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w workach lub pojemnikach, obejmujące: papier i tekturę, tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe, szkło bezbarwne, szkło kolorowe; odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w ramach tzw. „zbiórek objazdowych”, obejmujące: meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym również: wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, kabiny prysznicowe (nie szklane), brodziki, bidety, baterie łazienkowe, wózki dziecięce, foteliki samochodowe, dywany, wykładziny, materace, pierzyny, walizki, rowery itp., ramy i rolety okienne oraz drzwi – bez szyb, opony od samochodów osobowych, rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; choinki - w ramach corocznej jednorazowej akcji; bezpośrednio od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli umowy na odbiór odpadów niesegregowane (zmieszane) oraz gromadzone w sposób selektywny odpady komunalne zgromadzone w workach lub pojemnikach określonych w decyzji, obejmujące: bioodpady, papier i tekturę, tworzywa sztuczne i metale, szkło kolorowe, szkło bezbarwne; ze zbiorczych pojemników od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; bioodpady; odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny i inne.

8. Wykonawca, nie później niż 10 dni przed podpisaniem umowy, uzgodni z Zamawiającym harmonogramy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na okres obowiązywania zamówienia.

Start

2020-04-01

Additional information

Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości:

— dla Części I zamówienia: 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

End

2020-12-31

Main site or place of performance

Gmina Krzemieniewo, Miasto Leszno, Gmina Lipno, Gmina Osieczna, Gmina Rydzyna, Gmina Święciechowa, Gmina Wijewo

Award criteria

Termin płatności faktury

40

60

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na trenie sektora II obejmującego obszar terytorialny: Gminy Rawicz, Gminy Miejska Górka, Gminy Jutrosin, Gminy Pakosław

Value

PLN Not specified

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na trenie sektora II obejmującego obszar terytorialny: Gminy Rawicz, Gminy Miejska Górka, Gminy Jutrosin, Gminy Pakosław

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w szczególności przez:

1. cykliczny odbiór niesegregowanych (zmieszanych) oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, z częstotliwością określoną w dalszej części opisu zamówienia;

2. cykliczny odbiór niesegregowanych (zmieszanych) oraz selektywnie zebranych ograniczonych frakcji odpadów komunalnych (bioodpady, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne, szkło kolorowe) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe z częstotliwością określoną w dalszej części opisu zamówienia;

3. cykliczny odbiór niesegregowanych (zmieszanych) oraz selektywnie zebranych ograniczonych frakcji odpadów komunalnych (bioodpady, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne, szkło kolorowe) z nieruchomości niezamieszkałych, których właściciele nie zawarli umowy na odbiór odpadów; listę takich nieruchomości Zamawiający będzie na bieżąco przekazywał Wykonawcy drogą elektroniczną;

4. transport i zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w instalacjach komunalnych wynikających z wojewódzkich planów gospodarki odpadami;

5. transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych w instalacjach komunalnych albo instalacjach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy o odpadach;

6. sprawowanie kontroli nad prawidłowym działaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w trakcie ich odbioru od właścicieli nieruchomości.

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli umowy na odbiór odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie gmin należących do KZGRL.

7. Wykonawca jest zobowiązany odebrać następujące rodzaje odpadów komunalnych: bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone w pojemnikach; bioodpady gromadzone w pojemnikach; odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w workach lub pojemnikach, obejmujące: papier i tekturę, tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe, szkło bezbarwne, szkło kolorowe; odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w ramach tzw. „zbiórek objazdowych”, obejmujące: meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym również: wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, kabiny prysznicowe (nie szklane), brodziki, bidety, baterie łazienkowe, wózki dziecięce, foteliki samochodowe, dywany, wykładziny, materace, pierzyny, walizki, rowery itp., ramy i rolety okienne oraz drzwi – bez szyb, opony od samochodów osobowych, rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; choinki - w ramach corocznej jednorazowej akcji; bezpośrednio od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli umowy na odbiór odpadów niesegregowane (zmieszane) oraz gromadzone w sposób selektywny odpady komunalne zgromadzone w workach lub pojemnikach określonych w decyzji, obejmujące: bioodpady, papier i tekturę, tworzywa sztuczne i metale, szkło kolorowe, szkło bezbarwne; ze zbiorczych pojemników od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; bioodpady; odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny i inne.

8. Wykonawca, nie później niż 10 dni przed podpisaniem umowy, uzgodni z Zamawiającym harmonogramy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na okres obowiązywania zamówienia.

Start

2020-04-01

Additional information

Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości:

— dla Części II zamówienia: 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

End

2020-12-31

Main site or place of performance

Gmina Rawicz, Gmina Miejska Górka, Gmina Jutrosin, Gmina Pakosław

Award criteria

Termin płatności faktury

40

60

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie sektora III obejmującego obszar terytorialny: Gminy Śmigiel, Gminy Krzywiń

Value

PLN Not specified

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie sektora III obejmującego obszar terytorialny: Gminy Śmigiel, Gminy Krzywiń

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w szczególności przez:

1. cykliczny odbiór niesegregowanych (zmieszanych) oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, z częstotliwością określoną w dalszej części opisu zamówienia;

2. cykliczny odbiór niesegregowanych (zmieszanych) oraz selektywnie zebranych ograniczonych frakcji odpadów komunalnych (bioodpady, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne, szkło kolorowe) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe z częstotliwością określoną w dalszej części opisu zamówienia;

3. cykliczny odbiór niesegregowanych (zmieszanych) oraz selektywnie zebranych ograniczonych frakcji odpadów komunalnych (bioodpady, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne, szkło kolorowe) z nieruchomości niezamieszkałych, których właściciele nie zawarli umowy na odbiór odpadów; listę takich nieruchomości Zamawiający będzie na bieżąco przekazywał Wykonawcy drogą elektroniczną;

4. transport i zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w instalacjach komunalnych wynikających z wojewódzkich planów gospodarki odpadami;

5. transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych w instalacjach komunalnych albo instalacjach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy o odpadach;

6. sprawowanie kontroli nad prawidłowym działaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w trakcie ich odbioru od właścicieli nieruchomości.

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli umowy na odbiór odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie gmin należących do KZGRL.

7. Wykonawca jest zobowiązany odebrać następujące rodzaje odpadów komunalnych: bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone w pojemnikach; bioodpady gromadzone w pojemnikach; odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w workach lub pojemnikach, obejmujące: papier i tekturę, tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe, szkło bezbarwne, szkło kolorowe; odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w ramach tzw. „zbiórek objazdowych”, obejmujące: meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym również: wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, kabiny prysznicowe (nie szklane), brodziki, bidety, baterie łazienkowe, wózki dziecięce, foteliki samochodowe, dywany, wykładziny, materace, pierzyny, walizki, rowery itp., ramy i rolety okienne oraz drzwi – bez szyb, opony od samochodów osobowych, rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; choinki - w ramach corocznej jednorazowej akcji; bezpośrednio od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli umowy na odbiór odpadów niesegregowane (zmieszane) oraz gromadzone w sposób selektywny odpady komunalne zgromadzone w workach lub pojemnikach określonych w decyzji, obejmujące: bioodpady, papier i tekturę, tworzywa sztuczne i metale, szkło kolorowe, szkło bezbarwne; ze zbiorczych pojemników od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; bioodpady; odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny i inne.

8. Wykonawca, nie później niż 10 dni przed podpisaniem umowy, uzgodni z Zamawiającym harmonogramy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na okres obowiązywania zamówienia.

Start

2020-04-01

Additional information

Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości:

— dla Części III zamówienia: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

End

2020-12-31

Main site or place of performance

Gmina Śmigiel, Gmina Krzywiń

Award criteria

Termin płatności faktury

40

60

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie sektora IV obejmującego obszar terytorialny: Gminy Bojanowo, Gminy Poniec

Value

PLN Not specified

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie sektora IV obejmującego obszar terytorialny: Gminy Bojanowo, Gminy Poniec

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w szczególności przez:

1. cykliczny odbiór niesegregowanych (zmieszanych) oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, z częstotliwością określoną w dalszej części opisu zamówienia;

2. cykliczny odbiór niesegregowanych (zmieszanych) oraz selektywnie zebranych ograniczonych frakcji odpadów komunalnych (bioodpady, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne, szkło kolorowe) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe z częstotliwością określoną w dalszej części opisu zamówienia;

3. cykliczny odbiór niesegregowanych (zmieszanych) oraz selektywnie zebranych ograniczonych frakcji odpadów komunalnych (bioodpady, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne, szkło kolorowe) z nieruchomości niezamieszkałych, których właściciele nie zawarli umowy na odbiór odpadów; listę takich nieruchomości Zamawiający będzie na bieżąco przekazywał Wykonawcy drogą elektroniczną;

4. transport i zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w instalacjach komunalnych wynikających z wojewódzkich planów gospodarki odpadami;

5. transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych w instalacjach komunalnych albo instalacjach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy o odpadach;

6. sprawowanie kontroli nad prawidłowym działaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w trakcie ich odbioru od właścicieli nieruchomości.

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli umowy na odbiór odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie gmin należących do KZGRL.

7. Wykonawca jest zobowiązany odebrać następujące rodzaje odpadów komunalnych: bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone w pojemnikach; bioodpady gromadzone w pojemnikach; odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w workach lub pojemnikach, obejmujące: papier i tekturę, tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe, szkło bezbarwne, szkło kolorowe; odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w ramach tzw. „zbiórek objazdowych”, obejmujące: meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym również: wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, kabiny prysznicowe (nie szklane), brodziki, bidety, baterie łazienkowe, wózki dziecięce, foteliki samochodowe, dywany, wykładziny, materace, pierzyny, walizki, rowery itp., ramy i rolety okienne oraz drzwi – bez szyb, opony od samochodów osobowych, rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; choinki - w ramach corocznej jednorazowej akcji; bezpośrednio od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli umowy na odbiór odpadów niesegregowane (zmieszane) oraz gromadzone w sposób selektywny odpady komunalne zgromadzone w workach lub pojemnikach określonych w decyzji, obejmujące: bioodpady, papier i tekturę, tworzywa sztuczne i metale, szkło kolorowe, szkło bezbarwne; ze zbiorczych pojemników od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; bioodpady; odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny i inne.

8. Wykonawca, nie później niż 10 dni przed podpisaniem umowy, uzgodni z Zamawiającym harmonogramy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na okres obowiązywania zamówienia.

Start

2020-04-01

Additional information

Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości:

— dla Części IV zamówienia: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

End

2020-12-31

Main site or place of performance

Gmina Bojanowo, Gmina Poniec

Award criteria

Termin płatności faktury

40

60

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie sektora V obejmującego obszar terytorialny: Gminy Gostyń, Gminy Krobia, Gminy Pępowo, Gminy Pogorzela

Value

PLN Not specified

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie sektora V obejmującego obszar terytorialny: Gminy Gostyń, Gminy Krobia, Gminy Pępowo, Gminy Pogorzela

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w szczególności przez:

1. cykliczny odbiór niesegregowanych (zmieszanych) oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, z częstotliwością określoną w dalszej części opisu zamówienia;

2. cykliczny odbiór niesegregowanych (zmieszanych) oraz selektywnie zebranych ograniczonych frakcji odpadów komunalnych (bioodpady, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne, szkło kolorowe) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe z częstotliwością określoną w dalszej części opisu zamówienia;

3. cykliczny odbiór niesegregowanych (zmieszanych) oraz selektywnie zebranych ograniczonych frakcji odpadów komunalnych (bioodpady, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne, szkło kolorowe) z nieruchomości niezamieszkałych, których właściciele nie zawarli umowy na odbiór odpadów; listę takich nieruchomości Zamawiający będzie na bieżąco przekazywał Wykonawcy drogą elektroniczną;

4. transport i zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w instalacjach komunalnych wynikających z wojewódzkich planów gospodarki odpadami;

5. transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych w instalacjach komunalnych albo instalacjach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy o odpadach;

6. sprawowanie kontroli nad prawidłowym działaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w trakcie ich odbioru od właścicieli nieruchomości.

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli umowy na odbiór odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie gmin należących do KZGRL.

7. Wykonawca jest zobowiązany odebrać następujące rodzaje odpadów komunalnych: bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone w pojemnikach; bioodpady gromadzone w pojemnikach; odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w workach lub pojemnikach, obejmujące: papier i tekturę, tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe, szkło bezbarwne, szkło kolorowe; odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w ramach tzw. „zbiórek objazdowych”, obejmujące: meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym również: wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, kabiny prysznicowe (nie szklane), brodziki, bidety, baterie łazienkowe, wózki dziecięce, foteliki samochodowe, dywany, wykładziny, materace, pierzyny, walizki, rowery itp., ramy i rolety okienne oraz drzwi – bez szyb, opony od samochodów osobowych, rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; choinki - w ramach corocznej jednorazowej akcji; bezpośrednio od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli umowy na odbiór odpadów niesegregowane (zmieszane) oraz gromadzone w sposób selektywny odpady komunalne zgromadzone w workach lub pojemnikach określonych w decyzji, obejmujące: bioodpady, papier i tekturę, tworzywa sztuczne i metale, szkło kolorowe, szkło bezbarwne; ze zbiorczych pojemników od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; bioodpady; odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny i inne.

8. Wykonawca, nie później niż 10 dni przed podpisaniem umowy, uzgodni z Zamawiającym harmonogramy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na okres obowiązywania zamówienia.

Start

2020-04-01

Additional information

Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości:

— dla Części V zamówienia: 140 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

End

2020-12-31

Main site or place of performance

Gmina Gostyń, Gmina Krobia, Gmina Pępowo, Gmina Pogorzela

Award criteria

Termin płatności faktury

40

60

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Bedford - Consultative engineering and construction services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 242.0 million Pound Sterling

Norway : Trondheim - Environmental services

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone

Ireland : Tullamore - Environmental services

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 39.5 million Pound Sterling

Germany : Cologne - Infrastructural Facility Management

Germany

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Refuse collection services

Norway

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Recycling plant site investigation

Germany

Value: Not specified