This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa jezdnego cyfrowego aparatu RTG dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ, który jest jednocześnie formularzem cenowym oraz w załączniku nr 2 zawierającym zestawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia.

Wydanie oraz zwrot przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 1 nastąpi każdorazowo na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Umowa z wybranym Wykonawca zostanie zawarta w formie pisemnej. Treść zawartej umowy będzie zgodna z treścią wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 12 miesięczna dzierżawa.

Termin dostawy dzierżawionego urządzenia: max. 7 dni od daty zawarcia umowy, co zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru.

2. Realizacja przyszłej umowy będzie nadzorowana przez dział aparatury medycznej.

3. Miejsce realizacji dostawy: WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62.

4. Zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na 60 dni od daty otrzymania faktury przez dzierżawcę. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku dzierżawcy należnością z tytułu umowy.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-07-28
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Warunki otwarcia ofert

2020-07-28

11:00

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, POLSKA, Dział Zamówień Publicznych, pokój 980.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587700

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Estimated timing for further notices to be published
Po upływie 12 miesięcy.
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Informacje dodatkowe

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów – składanych wraz z ofertą w formie elektronicznej:

a) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;

b) formularz zestawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ;

c) dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium (forma dokumentu zgodna z zapisami rozdziału XV SIWZ);

d) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy;

e) oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy;

f) Oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – aktualne na dzień składania ofert.

Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ, sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE – stanowi załącznik nr 3 do przedmiotowej procedury przetargowej – znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Informacje zawarte ww. oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

f.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

f.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XIII.1.f niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016.

f.3) Zamawiający nie żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XIII.1.f niniejszej SIWZ.

W zakresie kryterium kwalifikacji określonych w niniejszym rozdziale Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza jednolitego dokumentu. Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu art. 24 ust. 1 pkt 12–23 uPzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

3) Zamawiający nie będzie wykluczał Wykonawców z postępowania o udzielnie zam. publ. w oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

4) Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych samodzielnie przez Wykonawcę oraz na wezwanie Zamawiającego określa rozdział XIII pkt 2 i 3 SIWZ.

5) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem: miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) oraz ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP /WWCOiT/Skrytka ESP lub poczty elektronicznej na adres: przetargi@kopernik.lodz.pl

Szczegółowe zasady komunikacji zostały opisane w rozdz. XIV SIWZ.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowy opis środków ochrony prawnej znajduje się w rozdziale XXIV SIWZ.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587700

Main CPV code 33111000

Bidding information

Bidding deadline

28 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Łódź

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa jezdnego cyfrowego aparatu RTG dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ, który jest jednocześnie formularzem cenowym oraz w załączniku nr 2 zawierającym zestawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia.

Wydanie oraz zwrot przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 1 nastąpi każdorazowo na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Wymagany termin wykonania zamówienia: 12 miesięczna dzierżawa.

Termin dostawy dzierżawionego urządzenia: max. 7 dni od daty zawarcia umowy, co zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru.

Main site or place of performance

Miejsce realizacji dostawy: WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62, POLSKA.

Additional information

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 2 880,00 PLN.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Award criteria

Jakość – parametry techniczne

40

60

Description of renewals

Po upływie 12 miesięcy.

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Strumica - Medical equipments

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 9.0 million Denar

Germany : Eschborn - Training programme services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : York - Research and development services and related consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Veterinary services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 203.3 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Education and training services

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Germany : Eschborn - Lithium accumulators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling