Tender description

Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywne dostarczanie sprzętu jednorazowego użytku do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki dostawy określają załączniki nr 2 i 6 do zaproszenia do negocjacji.Procedura

Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Niniejsze postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.1.2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 1986). Warunki, określone w ww. przepisie ustawy Pzp zostały spełnione. W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego (postępowanie nr: 24/2018), na wskazany asortyment, nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

jw.

Warszawa

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-08
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

jw.

Warszawa

Main CPV code 33141000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 154,625

Locations

Polska, Łódź

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 154,625

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest: sukcesywne dostarczanie sprzętu jednorazowego użytku do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki dostawy określają załączniki nr 2 i 6 do zaproszenia do negocjacji

2. Termin wykonania zamówienia – 4 dni robocze od dnia złożenia zamówienia.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Canteen and catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bristol - Batteries

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Project management consultancy services

Ireland

Value: 2.0 million Euro

United Kingdom : Leeds - Cleaning products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 32.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Liverpool - Bathrooms construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.7 million Pound Sterling

Norway : Arendal - Road-maintenance works

Norway

Value: Not specified