Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdów typu quad wraz z dodatkowym wyposażeniem. Zestawienie szacunkowych ilości oraz opis techniczny zawiera załącznik nr 1 i 7 do SIWZ. Podane ilości przedmiotu zamówienia stanowią maksymalną ilość asortymentu, jaką może zamówić Zamawiający i służą do porównania i oceny ofert.

Warunki realizacji zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (wzór – Załącznik nr 8).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki o których mowa w pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia zostaną spełnione jeżeli spełni je jeden z Wykonawców, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawach wskazanych w art. 24 ust. 1.

W przypadku powoływania się przez Wykonawcę, celem spełnienia warunku, o którym mowa powyżej na wiedzę i doświadczenie zdobytą w trakcie realizacji zamówienia przez grupę Wykonawców (np. konsorcjum), której członkiem był Wykonawca, Zamawiający będzie badał doświadczenie własne Wykonawcy, tzn. realnej faktycznie uzyskane w ramach realizacji zamówienia jako członka konsorcjum.

Wykonawca korzystający z podmiotu udostępniającego swoje zasoby na podstawie art. 22a ustawy jest zobowiązany wykazać, iż wskazany podmiot nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawach wskazanych w pkt III.1.1) ogłoszenia

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Treść zobowiązania lub innego dokumentu, o którym mowa powyżej musi określać:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;

d) okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Warunek w zakresie doświadczenia:

Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek jeżeli wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonali dostawę/dostawy na co najmniej 3 szt. quadów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
Wykaz i krótki opis warunków

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak wykluczenia znajduje się w pkt VI.3 ogłoszenia – informacje dodatkowe.

Zamawiający odstępuje od wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.Procedura

Data
2020-06-24
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Rodzaj procedury konkursu
Open
Oferta musi zachować ważność do
2020-08-22
Warunki otwarcia ofert

2020-06-24

14:00

Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi, ul. Legionów 113, 91-073 Łódź, POLSKA

Zamawiający informuje, iż ze względu na ogłoszony stan epidemii oraz zamknięcie jednostki do odwołania dla odwiedzających i interesantów, osoby, które zechcą brać udział w jawnym otwarciu ofert proszone są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

Czas lokalny
13:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

https://www.uzp.gov.pl/kio

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp:

1.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

1.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego;

1.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1.1 i 1.2 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

1.4. odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

1.5. odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu;

1.6. odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-19
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

Warszawa

http://www.uzp.gov.pl

Electronic invoicing will be accepted
tak
Informacje dodatkowe

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

A. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22, Wykonawca obowiązany jest przesłać razem z ofertą JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

B. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, terminie (nie krótszym niż 10 dni), aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

B.1. potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz wskazany w pkt III.1.3) ogłoszenia;

B.2. potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 13. 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór – załącznik nr 3 do SIWZ);

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór – załącznik nr 3 do SIWZ);

B.3. dokumentu potwierdzającego, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:

— wypełnionej przez Wykonawcę specyfikacji technicznej – wzór załącznik nr 7 do SIWZ.

Uwaga: Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zastrzega możliwość dokonania jako pierwszej czynności oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1. Z formularzem ofertowym (oryginał) sporządzonym wg. załącznika nr 1 SIWZ oprócz dokumentów z pkt A należy złożyć:

1) pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik, jeśli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

2) w przypadku składania oferty przez konsorcjum, spółkę cywilną lub osoby fizyczne działające wspólnie należy załączyć do niej oryginał pełnomocnictwa rodzajowego upoważniającego podpisującego ofertę do reprezentowania w postępowaniu składających ofertę lub ich reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza w formie wskazanej w SIWZ.

Main CPV code 34410000

Bidding information

Bidding deadline

24 Jun 2020

27 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Łódź

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 szt. pojazdów typu quad wraz z dodatkowym wyposażeniem.

LP; dodatkowe wyposażenie; ilość:

1. przyczepa lekka do przewozu quada; 10;

2. kombinezon; 10;

3. kask; 10;

4. rękawice; 10;

5. buty za kostkę; 10.

Podane ilości przedmiotu zamówienia stanowią maksymalną ilość asortymentu, jaką może zamówić Zamawiający i służą do porównania i oceny ofert.

Warunki realizacji zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ

Award criteria

Parametry techniczne

40

Gwarancja

10

50

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Construction work

Norway

Value: 188.0 million Norwegian Krone

Ireland : Cork - Firefighting vehicles

Ireland

Value: 800,000 Euro

Ireland : Ballinamore - Construction work

Ireland

Value: 400,000 Euro

Norway : Oslo - Other services

Norway

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Service Contract for the Provision of ‘European Terrain Database’

Belgium

Value: 400,000 Euro

United Kingdom : Preston - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.3 million Pound Sterling

Norway : Rissa - Various medicinal products

Norway

Value: 5.6 million Norwegian Krone