This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są: dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Pracowni Medycyny Nuklearnej (zwane dalej towarem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i zgodnie z „Formularzem oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ – zamówienie podzielone na 13 pakietów.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone zostały we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z zapisami Wzoru umowy.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

A. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

1.2.2 zdolności technicznej lub zawodowej.

By warunki zostały spełnione wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:

a) w ramach warunku określonego w punkcie 1.2.2 – wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: przynajmniej jednej dostawy towaru odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu, o łącznej wartości brutto w PLN nie mniejszej niż określone poniżej dla kolejnych pakietów:

— pakiet 1: 163 020,00,

— pakiet 2: 11 270,00,

— pakiet 3: 6 750,00,

— pakiet 4: 9 500,00,

— pakiet 5: 5 630,00,

— pakiet 6: 360,00,

— pakiet 7: 12 790,00,

— pakiet 8: 37 200,00,

— pakiet 9: 660,00,

— pakiet 10: 480,00,

— pakiet 11: 1 620,00,

— pakiet 12: 1 800,00,

— pakiet 13: 45 900,00.

W przypadku składania oferty na kilka pakietów łączna wartość brutto w zł wykazanej dostawy, bądź wykazanych dostaw, nie może być mniejsza niż suma wartości brutto w PLN właściwych dla poszczególnych pakietów.

Uwaga! W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, należy podać wartość zrealizowanej części zamówienia do dnia złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunku.

2. Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

B. Podstawy wykluczenia, o których mowa art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wykluczy z postępowania Wykonawcę:

1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r., poz. 814 t.j., ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 498 t.j. ze zm.)

C. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IV pkt 1 SIWZ, każdy z Wykonawców jest zobowiązany do oferty załączyć:

1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. (...)

Wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia postępowania znajdują się w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia poniższych dokumentów:

2.1. W celu wykazania potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IV pkt 1.2 SIWZ:

2.1.3. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia określonych w rozdziale IV pkt 1.1. SIWZ:

3.2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21, ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.2.2 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3.2.3 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

3.2.4 odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 2.2.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

(...)

Wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia postępowania znajdują się w SIWZ.

Wykaz i krótki opis warunków

A. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

1.2.2 zdolności technicznej lub zawodowej.

By warunki zostały spełnione wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę: w ramach warunku określonego w punkcie 1.2.1, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zezwolenia na obrót źródłami promieniotwórczymi oraz o ile dotyczy zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia poniższych dokumentów:

2.1. W celu wykazania potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IV pkt 1.2 SIWZ:

2.1.1 zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, o ile dotyczy;

2.1.2. zezwolenia na obrót źródłami promieniotwórczymi (zgodnie z ustawą Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. – tj. Dz.U. 2019 r. poz. 1792 t.j. z późn. zm.)

3. Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia postępowania znajdują się w SIWZ.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-14
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-14

09:00

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów, POLSKA, 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113, Dział Zamówień Publicznych.

Wszyscy zainteresowani

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
08:30

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587777

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Electronic invoicing will be accepted
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

I.

Wymagania dotyczące wadium

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 11 879,00 PLN, słownie: jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć zł 00/100 (dotyczy wszystkich pakietów). Wadium należy wnieść w wysokości uzależnionej od części zamówienia, tj.:

— pakiet 1: 6 521,00 PLN,

— pakiet 2: 451,00 PLN,

— pakiet 3: 270,00 PLN,

— pakiet 4:380,00 PLN,

— pakiet 5: 225,00 PLN,

— pakiet 6: 14,00 PLN,

— pakiet 7: 512,00 PLN,

— pakiet 8: 1 488,00 PLN,

— pakiet 9: 26,00 PLN,

— pakiet 10: 19,00 PLN,

— pakiet 11: 65,00 PLN,

— pakiet 12: 72,00 PLN,

— pakiet 13: 1 836,00 zł.

W przypadku składania oferty na kilka pakietów należy wnieść wadium w kwocie równej sumie kwot właściwych dla poszczególnych części zamówienia.

c.d. informacji dotyczących wadium znajduje się w SIWZ.

II.

Ad. IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: Termin związania ofertą liczony zgodnie z ustawą Pzp 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III.

Opis sposobu przygotowania oferty jest określony w SIWZ.

IV.

Wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia postępowania znajdują się w SIWZ.

V.

Zgodnie z art. 24 aa Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,

VI.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu do ich wniesienia.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź,

• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów poczta elektroniczną na adres [email protected],

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu niegraniczonego,

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, t.j.), dalej „ustawa Pzp”,

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

(...)

C.d. klauzuli informacyjnej znajduje się w SIWZ.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33696400

Bidding information

Bidding deadline

14 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone