Tender description

Dostawa preparatów do żywienia pacjentów z podziałem na 9 pakietówProcedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Notice number in the OJ S
2018/S 069-152759
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587777

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-08
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 35 940,00 PLN, słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 0/100 groszy (dotyczy wszystkich pakietów). Wadium należy wnieść w wysokości uzależnionej od części zamówienia, tj.:

Pakiet 1 - 9 400,00 PLN

Pakiet 2 - 500,00 PLN

Pakiet 3 - 3 700,00 PLN

Pakiet 4 - 1 200,00 PLN

Pakiet 5 - 2 100,00 PLN

Pakiet 6 - 17 700,00 PLN

Pakiet 7 - 500,00 PLN

Pakiet 8 - 750,00 PLN

Pakiet 9 - 90,00 PLN

W przypadku składania oferty na kilka pakietów należy wnieść wadium w kwocie równej sumie kwot właściwych dla poszczególnych części zamówienia.

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

Pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie I.5 SIWZ z zaznaczeniem „wadium – 98/99/PN/ZP/D/2018 – dostawa preparatów do żywienia pacjentów, pakiet nr ...”.

Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – gwarantowane na okres minimum 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,

Gwarancjach bankowych – gwarantowane na okres minimum 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,

Gwarancjach ubezpieczeniowych – gwarantowane na okres minimum 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,

Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2018 poz. 110 – j.t. ze zm.).

4. W przypadku wnoszenia wadium w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub poręczeniach. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia winien zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta/poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, gdy wystąpią przesłanki art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.

5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie I.5 SIWZ.

6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. I.5 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu wraz z jego kopią został złożony w ofercie.

8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

Opis sposobu przygotowania oferty jest określony w SIWZ.

Wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia postępowania znajdują się w SIWZ.

Main CPV code 33600000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 1.7 million

Locations

Polska, Łódź

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Pakiet 1

Value

PLN Not specified

Pakiet 1 Dostawa preparatów do żywienia pacjentów (szczegółowe informacje w SIWZ)

Main site or place of performance

Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w kompleksach szpitalnych Zamawiającego (m.in. przy ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, lub inne wskazane w zamówieniu)

Additional information

Zamówienie będzie realizowane w terminie 36 m-ce od dnia zawarcia umowy

Pakiet 2

Value

PLN Not specified

Pakiet 2 Dostawa preparatów do żywienia pacjentów (szczegółowe informacje w SIWZ)

Main site or place of performance

Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w kompleksach szpitalnych Zamawiającego (m.in. przy ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, lub inne wskazane w zamówieniu)

Additional information

Zamówienie będzie realizowane w terminie 36 m-ce od dnia zawarcia umowy

Pakiet 3

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 Dostawa preparatów do żywienia pacjentów (szczegółowe informacje w SIWZ)

Main site or place of performance

Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w kompleksach szpitalnych Zamawiającego (m.in. przy ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, lub inne wskazane w zamówieniu)

Additional information

Zamówienie będzie realizowane w terminie 36 m-ce od dnia zawarcia umowy

Pakiet 4

Value

PLN Not specified

Pakiet 4 Dostawa preparatów do żywienia pacjentów (szczegółowe informacje w SIWZ)

Main site or place of performance

Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w kompleksach szpitalnych Zamawiającego (m.in. przy ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, lub inne wskazane w zamówieniu)

Additional information

Zamówienie będzie realizowane w terminie 36 m-ce od dnia zawarcia umowy

Pakiet 5

Value

PLN Not specified

Pakiet 5 Dostawa preparatów do żywienia pacjentów (szczegółowe informacje w SIWZ)

Main site or place of performance

Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w kompleksach szpitalnych Zamawiającego (m.in. przy ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, lub inne wskazane w zamówieniu)

Additional information

Zamówienie będzie realizowane w terminie 36 m-ce od dnia zawarcia umowy

Pakiet 6

Value

PLN Not specified

Pakiet 6 Dostawa preparatów do żywienia pacjentów (szczegółowe informacje w SIWZ)

Main site or place of performance

Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w kompleksach szpitalnych Zamawiającego (m.in. przy ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, lub inne wskazane w zamówieniu)

Additional information

Zamówienie będzie realizowane w terminie 36 m-ce od dnia zawarcia umowy

Pakiet 7

Value

PLN Not specified

Pakiet 7 Dostawa preparatów do żywienia pacjentów (szczegółowe informacje w SIWZ)

Main site or place of performance

Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w kompleksach szpitalnych Zamawiającego (m.in. przy ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, lub inne wskazane w zamówieniu)

Additional information

Zamówienie będzie realizowane w terminie 36 m-ce od dnia zawarcia umowy

Pakiet 8

Value

PLN Not specified

Pakiet 8 Dostawa preparatów do żywienia pacjentów (szczegółowe informacje w SIWZ)

Main site or place of performance

Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w kompleksach szpitalnych Zamawiającego (m.in. przy ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, lub inne wskazane w zamówieniu)

Additional information

Zamówienie będzie realizowane w terminie 36 m-ce od dnia zawarcia umowy

Pakiet 9

Value

PLN Not specified

Pakiet 9 Dostawa preparatów do żywienia pacjentów (szczegółowe informacje w SIWZ)

Main site or place of performance

Miejscem wykonania Zamówienia są magazyny Apteki Zamawiającego położone w kompleksach szpitalnych Zamawiającego (m.in. przy ul. Żeromskiego 113, Pl. Hallera 1, lub inne wskazane w zamówieniu)

Additional information

Zamówienie będzie realizowane w terminie 36 m-ce od dnia zawarcia umowy

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Romford - School meals

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Hertford - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.6 million Pound Sterling

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Protective and safety clothing

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Seascale - X-ray inspection equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Norway : Haugesund - Medical equipments

Norway

Value: Not specified

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Kumanovo - Various medicinal products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Ireland : Wicklow - Telematics system

Ireland

Value: 5,000 Euro