Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz opisanych w załączniku nr 2a do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje 31 pakietów po modyfikacji 34 pakietyProcedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Rodzaj procedury konkursu
Open
Notice number in the OJ S
2017/S 238-493677

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-11
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna unieważnienia pakietów 7, 11, 27 i 31 to art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, który stanowi, że że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Pakiet nr 7 - Uzasadnienie faktyczne

W zakresie przedmiotowego pakietu zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 7 484,40 zł. W zakresie pakietu nr 7 Zamawiający otrzymał tylko jedną ofertę, która przekraczała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 67 %.

Pakiet nr 27 -W zakresie przedmiotowego pakietu zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 15 984,00 zł. W zakresie pakietu nr 27 Zamawiający otrzymał trzy oferty. Oferta najkorzystniejsza przekracza kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 30 %.

Pakiet nr 31 - Uzasadnienie faktyczne

W zakresie przedmiotowego pakietu zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 15 984,00 zł. W zakresie pakietu nr 27 Zamawiający otrzymał jedna ofertę, która przekracza kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 38 %.

Pakiet nr 11 - Uzasadnienie faktyczne

W zakresie przedmiotowego pakietu

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 36 396,86 zł. W zakresie pakietu nr 11 Zamawiający otrzymał trzy oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający pierwotnie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, która jednakże podlegała odrzuceniu. W związku z tym Zamawiający uchylił czynność wyboru oferty najkorzystniejszej i dokonał ponownego badania i oceny ofert w wyniku czego Zamawiajacy odrzucił pierwotnie wybrana ofertę i unieważnił postepowanie, gdyż oferta z najniższa ceną przekracza kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 42 %. W związku z tym Zamawiający unieważnia postępowanie w przedmiotowym zakresie.

Main CPV code 33600000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 16.7 million

Locations

None

SIMILAR TENDERS

Norway : Kristiansand - Construction work for buildings of further education

Norway

Value: 216.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Livingston - Fire-prevention installation works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

Norway : Bærums Verk - Radiation monitors

Norway

Value: 757,500 Norwegian Krone

United Kingdom : Swansea - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Cork - Civil engineering consultancy services

Ireland

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : Exeter - Computer storage units

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.6 million Pound Sterling

United Kingdom : Winchester - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling