Tender description

Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Modernizacja wodociągów w obrębie skrzyżowań w ul. Tuwima – Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Dowborczyków na odcinku od ul. Tuwima do posesji nr 3”.

Wyżej opisany przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącymi Załącznik nr 8 do Zaproszenia do negocjacji.Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 005-008001
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-11
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 22459700

http://uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 180 - 186 ustawy Pzp.

9. Skarga do sądu przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie KIO. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a - 198g ustawy Pzp.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 22459700

http://uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki

Art. 67 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp – w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Uzasadnienie faktyczne:

W uprzednim ogłoszonym postępowaniu przetargowym nie została złożona żadna oferta, zaś pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Zastosowanie proponowanego trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki umożliwi realizację zamówienia w pierwotnie przyjętym terminie w koordynacji z robotami Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Main CPV code 45231300

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 131

Locations

Polska, Łódź

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 131

Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Modernizacja wodociągów w obrębie skrzyżowań w ul. Tuwima – Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Dowborczyków na odcinku od ul. Tuwima do posesji nr 3”.

Wyżej opisany przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącymi Załącznik nr 8 do Zaproszenia do negocjacji.

Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacje techniczne, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp – Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, rozumiane jako wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane marki, nazwy producenta, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty – służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości, wymogów technicznych produktu, metody, materiałów, urządzeń, technologii itp. założonych w treści Dokumentacji Projektowej oraz w STWiOR.

Na wykonany przedmiot zamówienia Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 36 miesięcy gwarancji jakości za wady fizyczne i prawne, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji stanowi przedmiot negocjacji z Wykonawcą, nie może być jednak dłuższy lub równy 36 miesiącom.Wykonawca, Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobowiązują się, że w czasie realizacji przedmiotu umowy będą zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności, o których mowa w poniżej w pkt 4. Powyższy wymóg nie dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak również wspólników spółki osobowej, samodzielnie świadczących pracę w zakresie czynności określonych w pkt. 4.

Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących następujące czynności:

— Roboty ziemne (tj. między innymi wykonanie wykopów, wymiana gruntu, podsypka, obsypka i zasypka z zagęszczeniem),

— Roboty montażowe (tj. miedzy innymi ułożenie rur, montaż armatury).

SIMILAR TENDERS

Norway : Kristiansand - Construction work for buildings of further education

Norway

Value: 216.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Livingston - Fire-prevention installation works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

Ireland : Cork - Civil engineering consultancy services

Ireland

Value: 250,000 Euro

Norway : Valldal - Construction work

Norway

Value: Not specified

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Ohrid - Surface work for streets

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 22.0 million Denar

United Kingdom : Sheffield - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 million Pound Sterling