This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o. ujętego w częściach od 1 do 4 zgodnie z wymogami określonymi w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.4.20 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielony jest na części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferta może obejmować całość przedmiotu zamówienia lub wybrane części, a jeżeli część obejmuje więcej niż jedną pozycję, oferta dla swojej ważności w tej części musi być złożona na wszystkie jej pozycje.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem dwóch dostaw wyposażenia ze stali nierdzewnej w części 4 w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o łącznej wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie zamawiającego wykonawcy, których oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1:

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa:

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp,

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp,

— jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna.

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. V b. ust. 3 SIWZ.

4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 pkt. 5 Ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 5 do SIWZ).

Wykaz i krótki opis warunków

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć wykonawcę: w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791) (art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp).

Wykonawca zobowiązany jest złożyć: Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp

2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp

3. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp

5. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

6. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Zamawiający pobierze ten dokument z bazy danych wskazanej przez Wykonawcę.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy Pzp zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Warunki realizacji umowy
Termin płatności faktury do 30 dni.

Procedura

Data
2019-04-19
Warunki otwarcia ofert

2019-04-19

11:00

Siedziba Zamawiającego

Rodzaj procedury konkursu
Open
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17a

Warszawa

02-676

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-03-12
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17a

Warszawa

02-676

www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie 16 internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

13. Uczestnikami postępowania odwoławczego stają się Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego w ciągu 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania i posiadają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

14. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

15. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postęp

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17a

Warszawa

02-676

www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Wadium na całość przedmiotu zamówienia wynosi 15 657,82 PLN (słownie: piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 82/100). Łączna kwota wadium stanowi sumę kwot wadium na poszczególne części postępowania: Cz. 1: 4 444,46 PLN; Cz. 2: 1 200,00 PLN; cz. 3: 2 962,96 PLN; Cz. 4: 7 050,40 PLN.

Klauzula informacyjna Inwestycji Medycznych Łódzkiego Sp. z o.o. w zakresie związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, POLSKA (nr tel. +48 422068860, adres e-mail:[email protected]); Z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym w Spółce IMŁ Sp. z o.o. można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected]; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres niezbędny do archiwizacji dokumentacji; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Main CPV code 33100000

Bidding information

Bidding deadline

19 Apr 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Łódź

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Mikroskop okulistyczny

Value

PLN Not specified

Mikroskop okulistyczny Mikroskop okulistyczny - 1 szt.

Award criteria

Gwarancja

5

Parametry techniczne

5

90

Additional information

Termin realizacji zamówienia liczony od momentu podpisania umowy.

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Zespolony im. S. Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96–100 Skierniewice, POLSKA.

Negatoskop cyfrowy

Value

PLN Not specified

Negatoskop cyfrowy Negatoskop cyfrowy - 2 szt.

Award criteria

Gwarancja

5

Parametry techniczne

5

90

Additional information

Termin realizacji zamówienia liczony od momentu podpisania umowy.

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Zespolony im. S. Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96–100 Skierniewice, POLSKA.

Diatermia chirurgiczna

Value

PLN Not specified

Diatermia chirurgiczna

Diatermia chirurgiczna:

1. Diatermia chirurgiczna klasyczna - 1 szt.

2. Diatermia chirurgiczna laparoskopowa - 1 szt.

Award criteria

Gwarancja

5

Parametry techniczne

5

90

Additional information

Termin realizacji zamówienia liczony od momentu podpisania umowy.

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Zespolony im. S. Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96–100 Skierniewice, POLSKA.

Wyposażenie

Value

PLN Not specified

Wyposażenie

Wyposażenie:

1. Podest operacyjny dwustopniowy – 4 szt.

2. Podest operacyjny jednostopniowy – 4 szt.

3. Stojak medyczny z regulacją wysokości z listwą zasilającą i półką – 5 szt.

4. Stojak medyczny z regulacją wysokości z listwą zasilającą – 7 szt.

5. Stojak medyczny z regulacją wysokości – 4 szt.

6. Stojak z misą podgrzewaną 6L – 4 szt.

7. Stolik instrumentalny (typu Mayo) – 5 szt.

8. Stolik mobilny na instrumenty z blatami zagłębionymi i uchwytem do prowadzenia – 4 szt.

9. Stolik opatrunkowy – 4 szt.

10. Stolik transportowy mobilny na instrumenty – 4 szt.

11. Stolik z szufladą – 4 szt.

12. Stolik mobilny na instrumenty jednoblatowy – 4 szt.

13. Szafa medyczna zabudowana – na 1 500 mm – 5 szt.

14. Szafa medyczna zabudowana – na 2 200 mm – 6 szt.

15. Taboret z podporą pod nogi i oparciem – 6 szt.

16. Taboret – 15 szt.

17. Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej – dwusekcyjny – 7 szt.

18. Wózek na odpady lub brudną bieliznę podwójny pojemność worka 60 L – 8 szt.

19. Wózek na odpady lub brudną bieliznę podwójny pojemność worka 100 L – 12 szt.

20. Wózek reanimacyjny z 4 szufladami – 4 szt.

Award criteria

Gwarancja

10

90

Additional information

Termin realizacji zamówienia liczony od momentu podpisania umowy.

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Zespolony im. S. Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96–100 Skierniewice, POLSKA.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Canteen and catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

Norway : Bodø - Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Gevgelija - Pharmaceutical products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Microscopes

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Doncaster - Medical furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified