Tender description

Postępowanie: Opracowanie kompleskowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach Beskidzkiej i Karkonoskiej w Łodzi wraz z budową przepompowni ścieków:

1. Budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego wraz z odejściami w ul. Beskidzkiej i Karkonoskiej, na odcinku od projektowanej przepompowni ścieków na działce nr 61/1 w ul. Karkonoskiej, do rejonu posesji Beskidzka 163 w Łodzi.

2. Budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego wraz z odejściami w ul. Beskidzkiej, na odcinku od ul. Karkonoskiej do ul. Hanuszkiewicza w Łodzi.

3. Budowa przepompowni ścieków na działce nr 61/1 obręb W-3 leżącej przy ul. Karkonoskiej w Łodzi.

4. Budowa kanału tłocznego w ul. Karkonoskiej oraz ul. Beskidzkiej, na odcinku od przepompowni ścieków zlokalizowanej na dz. nr 61/1 obręb W-3 do włączenia do końcówki kanału grawitacyjnego istniejącego w ul. Beskidzkiej, na wysokości posesji nr 163 w Łodzi.

5. Budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego w ul. Karkonoskiej.Procedura

An electronic auction will be used
tak
Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 199-452909

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-11
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 22459700

http://uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 180 - 186 ustawy Pzp.

9. Skarga do sądu przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie KIO. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a - 198g ustawy Pzp.

c.d. VI.3)

Okr. w ust. 1 pkt. 3) lit. a-c niniejszego paragrafu obowiązywać będzie od dn. podp. aneksu, o którym mowa w zd. powyżej.

W wypadku zm., o której mowa w ust. 1 pkt. 3) lit. c) niniejszego par. wartość cen jednostkowych netto nie zm. się, a określ. w aneksie wartość cen brutto zostanie wyliczona na podst. nowych przepisów.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 3) lit. b) niniejszego par. ceny jednostkowe ulegną zm. proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wyk. wynikającego ze zwiększenia wynagr. osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zm. minimalnego wynagr., z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagr.;

4) zm. wynagr. Wykonawcy w przypadku zm. obowiązującej na terytorium RP waluty, zgodnie z obowiązującym wskaźnikiem przeliczeniowym;

5) zm. term. świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego w przypadku zmiany term. realizacji inwestycji, której dotyczy dok. projektowa stanowiąca przedm. niniejszej umowy oraz zm. wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego. Zm. wynagr., o której mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi o wartość kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni kwartał poprzedzający zawarcie aneksu do umowy.

6) zmiany w przypadku oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.

7) w przypadku zm. przepisów prawa zm. ulegną te postanowienia umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zm.

8) w przypadku, gdy w czasie trwania umowy wejdą w życie rozp. właściwych ministrów określające metodę kalkulacji kosztów cyklu życia produktu oraz sposób przedst. inf. o tych kosztach, Wyk. zobligowany jest do sporządzenia, w porozumieniu z Zam., nowego opisu i kalkulacji kosztów cyklu życia produktu zgodnie z wytycznymi zawartymi w w/w dokumentach, o ile wytyczne te różnić się będą od opisu cyklu życia produktu zawartego w SIWZ. W takiej sytuacji Wyk. przysługiwać będzie dod. wynagr. w wysokości 2 % kwoty netto określonej w § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy plus należny podatek VAT.

c.d. III.2.2)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 22459700

http://uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

1.Zam. przewiduje możliwość dok. zmian postanowień niniejszej umowy w następującym zakresie:

1)zmiany term. okr. w §3 ust. 1 pkt. 1) - 3) niniejszej umowy dla dokumentacji projektowej, spowodowanej okolicznościami leżącymi po stronie Zam. lub okolicznościami niezależnymi od Zam. lub Wyk., w szczególności:

a)konieczność udzielenia zam. dodatkowych, których wykonanie wpłynie na zmianę term. wykonania zam. podst.,

b)przedłużający się term. uzyskania uzgodnień, post. i dec. wydawanych przez Org. Adm., gestorów sieci oraz innych podmiotów których uzgodnienia są niezbędne do prawidłowego wyk. przedmiotu umowy,

c)konieczność zm. wcześniej przyjętych i zaakceptowanych rozwiązań;

2)regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zm. umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zm,

3)w przypadku zm. przepisów prawa zm. ulegną te postanowienia umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zm., w szczególności:

a)zwiększenia stawki pod. VAT, jeżeli zm. taka wynikać będzie ze zm. przepisów – w takiej sytuacji ulegnie zm. wysokość wynagr. netto Wyk.,

Zmn. stawki pod. VAT, jeżeli zm. taka wynikać będzie ze zm. przepisów – w takiej sytuacji ulegnie zm. wysokość wynagr. brutto Wyk.

b)zm. wysokości minimalnego wynagr. za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podst. przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c)zm. zasad podlegania ubezp. społ. lub ubezp. zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezp. społ. lub zdrow.,

— dopuszcza się zm. wynagr. jeżeli zm. te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wyk. i zostaną one udokumentowane przez Wyk. poprzez przedstawienie szczeg. kalkulacji kosztów wskazujących, jaki wpływ miał ten wzrost przedm. wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Inwestor zaakceptuje powyższą kalkulację

W treści kalkulacji Wyk. zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie:

— wynagr. wszystkich prac. oraz wszystkich osób zatrudnionych na podst. umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi,

— wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związane z wyk. umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów, na które ta zm. miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagr. w związku ze zm. opisanych powyżej wartości oraz jaki te zm. wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie oświadczają, iż Zam. uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez wyk. do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dok. potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzględniających zastrzeżenia Zam.W przypadku złożenia w trybie określonym powyżej wniosku o dokonanie zm. opisanych w ust. 1 pkt. 3) lit. a-c niniejszego par., Zam. w term. 14 dni od daty złożenia dok. zgłosi zastrzeżenia do złożonych dok. lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego term. Zam. uprawniony jest do żądania dalszych wyj. i uzup. jeśli uzup. dokumenty lub wyj. są niewystarczające do podjęcia dec. w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wyk. zobowiązany jest do uzup. dok. lub złożenia wyjaśnień w term. 7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez Zam.. Nieuzupełnienie dok. lub niezłożenie wyj. w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zam. podejmie decyzję na podst. posiadanych dok.. Dec. w sprawie wnioskowanej złożonego wniosku o wprowadzenie zm. opisanych w ust. 1 pkt. 3) lit. a-c niniejszego par. powinna zostać podjęta w term. 2 mies. od daty przekazania przez wyk. wniosku o zm. od daty przekazania przez wyk. wniosku o zm. wraz z dokumentami uzasadniającymi tą zm.. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zm. za zasadny Strony w term. 7 dni zawrą aneks do umowy. Zm. wysokości wynagr. w oparciu o przesłanki

Main CPV code 71320000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 187,000

Locations

Polska, Łódź

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 187,000

Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach Beskidzkiej i Karkonoskiej w Łodzi wraz z budową przepompowni ścieków” z podziałem na zadania:

Zadanie 1. Budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego wraz z odejściami w ul. Beskidzkiej i Karkonoskiej, na odcinku od projektowanej przepompowni ścieków na działce nr 61/1 w ul. Karkonoskiej, do rejonu posesji Beskidzka 163 w Łodzi.

Zadanie 2. Budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego wraz z odejściami w ul. Beskidzkiej, na odcinku od ul. Karkonoskiej do ul. Hanuszkiewicza w Łodzi.

Zadanie 3. Budowa przepompowni ścieków na działce nr 61/1 obręb W-3 leżącej przy ul. Karkonoskiej w Łodzi.

Zadanie 4. Budowa kanału tłocznego w ul. Karkonoskiej oraz ul. Beskidzkiej, na odcinku od przepompowni ścieków zlokalizowanej na dz. nr 61/1 obręb W-3 do włączenia do końcówki kanału grawitacyjnego istniejącego w ul. Beskidzkiej, na wysokości posesji nr 163 w Łodzi.

Zadanie 5. Budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego w ul. Karkonoskiej, na odcinku od ul. Brzezińskiej do przepompowni ścieków.

2. sprawowanie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanych inwestycji z dokumentacją projektową, na zasadach określonych we wzorze umowy.

2) Kryterium: Dodatkowe doświadczenie Projektanta nr 1 – 20 % – maksymalnie 20 pkt. - innych niż będą wykazane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (jeżeli w formularzu oferty wykonawca wskaże to samo doświadczenie co w wykazie osób, nie będzie ono brane pod uwagę przy liczeniu punktów za kryterium).

Zamawiający będzie punktował doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu uprawnień, o których mowa w Rozdziale 5 pkt. 1.2.3 ppkt 1.2.3.2, lit. a) (P2) wg reguły:

0 pkt. – osoba, którą dysponuje Wykonawca nie posiada doświadczenia w wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanału sanitarnego bez odejść bocznych o długości większej lub równej 600 m oraz nie wykonała projektu budowlano-wykonawczego przepompowni ścieków (zawierający m.in. część elektryczną, AKPiA, telemechanikę, przekaz danych).

10 pkt. – osoba, którą dysponuje Wykonawca spełnienia jeden z wymogów:

• wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanału sanitarnego bez odejść bocznych o długości większej lub równej 600 m.

Albo

• wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przepompowni ścieków (zawierający m. in. część elektryczną AKPiA, telemechanikę, przekaz danych)

20 pkt. – osoba, którą dysponuje Wykonawca spełnienie oba wymogi.

• wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanału sanitarnego bez odejść bocznych o długości większej lub równej 600 m.

Oraz

• wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przepompowni ścieków (zawierający m.in. część elektryczną, AKPiA, telemechanikę, przekaz danych)

Projekty wykazane w tym punkcie przez Projektanta powinny być inne niż te wskazane w Rozdziale 5 pkt 1.2.3, ppkt 1.2.3.2, lit. b).

W kryterium należy wykazać doświadczenie Projektanta nr 1 odpowiedzialnego za opracowanie projektów nie projektanta nr 2. W przypadku wykazania doświadczenia Projektanta nr 2 Wykonawca otrzyma 0 pkt. w kryterium „Dodatkowe doświadczenie Projektanta nr 1”.

Wyżej wymienione kryterium dotyczy tylko jednej z osób wskazanych na stanowisko Projektanta.

Main site or place of performance

Miasto Łódź

Award criteria

Dodatkowe doświadczenie Projektanta nr 1

20

80

Additional information

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Zakres zamówienia obejmuje:

•wykonanie projektu sieci wodociągowej w ul. Karkonoskiej o długości max. 160. m. wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Swansea - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Cork - Civil engineering consultancy services

Ireland

Value: 250,000 Euro

Norway : Våler - Urban planning services

Norway

Value: 2.8 million Norwegian Krone

United Kingdom : Belfast - Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Civil engineering consultancy services

Ireland

Value: 200,000 Euro

Norway : Bergen - Infrastructure works consultancy services

Norway

Value: 30.0 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Drilling and exploration work

Malta

Value: Not specified