This tender in no longer available.

Tender description

(wszelka numeracja zgodna z numeracją w SIWZ) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pielenie skwerów i zieleńców w pasach drogowych dróg publicznych oraz na terenach niezabudowanych na terenie miasta Łodzi.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ wraz z załącznikami m.in.:

1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

(ze względu na ograniczenia liczby znaków Zamawiający nie zamieścił uwagi dotyczącej warunku o którym mowa w pkt 5.3.1)

Stosownie do wymogów określonych w Załączniku nr 5, część C ust. 11 lit. c dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE oraz art. 41 pkt 7 i 7a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ww. Ustawy oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu na potwierdzenie czego zobowiązani są złożyć:

8.2. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 8.2.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD) – Załącznik nr 2 do SIWZ (plik w formacie XML).

8.3. Wykonawca bez wezwania Zamawiającego zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html (podstrona dotycząca przedmiotowego postępowania), przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Zamawiający wraz z informacją, o której mowa powyżej, zamieści wzór takiego oświadczenia.

8.4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza jest zobowiązany złożyć aktualne na dzień ich złożenia, dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (Zamawiający wraz z wezwaniem przekaże Wykonawcy stosowne wzory wykazów/oświadczeń o których mowa poniżej):

8.4.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8.4.2. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

8.4.3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

8.4.4. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)

(szczegółowe informacje w SIWZ w szczególności w zakresie dokumentów składanych przez podmioty posiadające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – szczegóły w SIWZ).

Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-08-17

12:00

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10, pok. 17, POLSKA.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-17
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
09:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-10
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Estimated timing for further notices to be published
I–II kwartał 2021 r.
Electronic invoicing will be accepted
tak
Informacje dodatkowe

23. Pozostałe informacje dotyczące zamówienia

23.1. Zamawiający nie przewiduje:

23.1.1. zawarcia umowy ramowej,

23.1.2. składania ofert wariantowych,

23.1.3. rozliczania w walutach obcych,

23.1.4. aukcji elektronicznej,

23.1.5. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

23.1.6. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

24. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

24.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

24.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Łódź – Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10, POLSKA;

24.1.2. kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem: [email protected]

24.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Pielenie skwerów i zieleńców w pasach drogowych dróg publicznych i na terenach niezabudowanych na terenie miasta Łodzi nr sprawy ZZM.FOA.ZP.2510.19.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

24.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

24.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

24.1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

24.1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

24.1.8. posiada Pani/Pan:

24.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

24.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

24.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

24.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

24.1.9. nie przysługuje Pani/Panu:

24.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

24.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

24.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Precise information on deadline(s) for review procedures

22.1. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy i są uregulowane w dziale VI ustawy.

22.2. Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

22.2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

22.2.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

22.2.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

22.2.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 23.2.2 i 23.2.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

22.2.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

22.2.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

22.2.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

22.2.8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Main CPV code 77300000

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Łódż

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pielenie skwerów i zieleńców w pasach drogowych dróg publicznych oraz na terenach niezabudowanych na terenie miasta Łodzi.

3.2. Zamówienie podstawowe obejmuje pielenie skwerów i zieleńców w pasach drogowych dróg publicznych oraz na terenach niezabudowanych na terenie miasta Łodzi na powierzchni wynoszącej 14 184 m

2

w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.

3.3. Szczegółowy zakres zamówienia określony został we Wzorze umowy stanowiącym Załączniku nr 4 do SIWZ, a w szczególności w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy.

3.4. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji w zależności od możliwości finansowych i potrzeb Zamawiającego, polegającego na pieleniu skwerów i zieleńców w pasach drogowych dróg publicznych oraz na terenach niezabudowanych na terenie miasta Łodzi na powierzchni wynoszącej maksymalnie 7 092 m2 w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.

3.4.1. Szczegółowy zakres zamówienia w ramach prawa opcji określony został we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, a w szczególności w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy.

3.5. Zamawiający uwzględnił w przedmiocie zamówienia koszty cyklu życia przedmiotu zamówienia związane z jego wytworzeniem, transportowaniem, użytkowaniem i przechowywaniem oraz utylizacją zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi tj. zobowiązując Wykonawcę aby przyjął na siebie obowiązki posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zm.) i by koszty te były uwzględnione w cenie oferty (koszt utylizacji). Zamawiający określił istotne standardy jakościowe pielenia w Załączniku nr 1 do umowy.

3.5.1. Podczas realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do gospodarowania odpadami powstałymi podczas wykonywania prac na zasadach określonych w:

3.5.1.1. ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, 2020);

3.5.1.2. „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi”, wprowadzonym w życie uchwałą nr XV/646/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 maja 2018 r.;

3.5.1.3. ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 701,730, 1403, 1579) jako posiadacz odpadów.

3.6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu prac, składających się na przedmiot zamówienia tj. prac związanych z pieleniem, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy – Kodeks pracy.

3.7. Wykonawca, winien najpóźniej w dniu przekazania terenu prac dostarczyć Zamawiającemu wykaz pracowników skierowanych do realizacji zamówienia z przypisaniem im wykonywanych czynności / funkcji zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w zakresie prac, o którym mowa w punkcie 3.6. Ww. wykaz winien być aktualizowany na bieżąco tj. w przypadku każdorazowych zmian personalnych.

3.8. CPV: 77300000-3 – Usługi ogrodnicze.

3.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Main site or place of performance

Skwery i zieleńce w pasach drogowych dróg publicznych oraz na terenach niezabudowanych na terenie miasta Łodzi.

Description of options

3.4. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji w zależności od możliwości finansowych i potrzeb Zamawiającego, polegającego na pieleniu skwerów i zieleńców w pasach drogowych dróg publicznych oraz na terenach niezabudowanych na terenie miasta Łodzi na powierzchni wynoszącej maksymalnie 7 092 m

2

w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.

3.4.1. Szczegółowy zakres zamówienia w ramach prawa opcji określony został we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, a w szczególności w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy.

4.2. Zamówienie opcjonalne należy zrealizować w ciągu 30 dni od dnia wysłania pisemnej (e-mail) informacji o uruchomieniu prawa opcji.

Additional information

11.1. Zamawiający odstępuje od wymagań żądania wadium na podstawie art. 15 va ust. 2 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1086) o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami Covid-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem Covid-19.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : South Shields - Roof maintenance work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Software consultancy services

Norway

Value: Not specified

Norway : Lillehammer - Road transport services

Norway

Value: Not specified

Poland : Warsaw - Purchase of Service Uniforms

Poland

Value: 20.0 million Euro

United Kingdom : Stockport - Miscellaneous repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Worcester - Provider services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

Uganda : Kampala - Construction work for water projects

Germany

Value: Not specified