Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa włókna poliestrowego ciętego w asortymentach:

— poliester 3–5 dtex / 57–70 mm białe (Virgin) 95 000 kg,

— poliester 3–5 dtex / 70–100 mm białe (Virgin) 10 000 kg,

— poliester 3–5 dtex / 57–100 mm czarny 36 000 kg,

— poliester 5–7 dtex / 57–100 mm białe (Virgin) 4 000 kg,

— poliester 15–18 dtex / 57–87 mm białe (Virgin) 10 000 kg.

Łączna ilość: 155 000 kg.

Termin realizacji sukcesywnych dostaw nie może być dłuższy niż 14 dni od daty złożenia zamówienia.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) należycie co najmniej 1 dostawę włókna poliestrowego o wartości co najmniej 200 000 PLN brutto.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

6) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu — jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

IV. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt III 1 — składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) pkt III 2—4 — składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed pływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, łub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym. administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Terminy określone powyżej stosuje się odpowiednio. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt III.1 składa dokument, o którym mowa w pkt IV.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21, jeżeli w kraju, w którym miejscu zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organom samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu n miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony powyżej stosuje się odpowiednio.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

I. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ust. Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 8

ust. Pzp.

II. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz wraz z ofertą następujące oświadczenia dokumenty:

1. do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu

Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy

2014/24/UE, zwanego dalej JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowany podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP);

2. oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie, podwykonawców oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich, a następnie należy je wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP);

3. zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego;

4. formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z pikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

III. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z KRK w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, ze

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

Wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podst iwie tri 24 osi 5 pkt 1 ustawy;

5) wykazu dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-09-15

11:00

Sieć Badawcza Łukasiewicz — Instytut Włókiennictwa, ul. Brzezińska 5/15, 92-103

Łódź, POLSKA

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdziałem VIII

SIWZ – wymagania dotyczące wadium.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-15
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Oferta musi zachować ważność do
2020-11-12
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

Warszawa

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587840

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-28
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Electronic invoicing will be accepted
tak
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp – 10 dni.

2. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp – 15 dni.

3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni.

4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza / Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587840

Main CPV code 19720000

Bidding information

Bidding deadline

15 Sep 2020

35 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Łódź

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa włókna poliestrowego ciętego w asortymentach:

— poliester 3–5 dtex / 57–70 mm białe (Virgin) 95 000 kg,

— poliester 3–5 dtex / 70–100 mm białe (Virgin) 10 000 kg,

— poliester 3–5 dtex / 57–100 mm czarny 36 000 kg,

— poliester 5–7 dtex / 57–100 mm białe (Virgin) 4 000 kg,

— poliester 15–18 dtex / 57–87 mm białe (Virgin) 10 000 kg.

Łączna ilość: 155 000 kg.

Termin realizacji sukcesywnych dostaw nie może być dłuższy niż 14 dni od daty złożenia zamówienia.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Publishing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Ireland : Kilkenny - Refurbishment work

Ireland

Value: 40.0 million Euro

Germany : Eschborn - Energy and related services

Germany

Value: Not specified

Greece : Athens - Property insurance services

Greece

Value: 287,000 Euro

United Kingdom : Chichester - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 72.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Construction consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Sheffield - Chlorine

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling