This tender in no longer available.

Tender description

Dostawa armatury ciepłowniczej dla potrzeb budowy i przebudowy sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin. Przedmiot zamówienia składa się z 3 odrębnych zadań:

Zadanie Nr 1 pn. Dostawa 2 sztuk kurków kulowych z przekładnią mechaniczną z napędem ręcznym DN 500.

Zadanie Nr 2 pn. Dostawa 6 sztuk kurków kulowych z przekładnią mechaniczną z napędem ręcznym oraz 6 sztuk kurków kulowych z napędem elektrycznym.

Zadanie Nr 3 pn. Dostawa 12 sztuk przepustnic z przekładnią ręczną.

Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywane.

Zadanie Nr 1 będzie realizowane w ramach Projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o nr POIS.01.05.00-00-0001/16-00 z dn. 27.11.2017r.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Szczegółowe warunki realizacji umowy, w tym zmiany treści umowy zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ pn.Wzór umowy.
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca musi udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 3 /trzech/ lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, lub że wykonują w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych– w tym okresie – odpowiednio dla:

Zadania Nr 1:

— dostawy kurków kulowych o średnicy odpowiadającej tej, która jest przedmiotem zamówienia dla Zadania Nr 1, o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000,00 złotych brutto.

Zadania Nr 2:

— dostawy kurków kulowych o średnicach odpowiadających tym, które są przedmiotem zamówienia dla Zadania Nr 2, o łącznej wartości nie mniejszej niż 750 000,00 złotych brutto.

Zadania Nr 3:

— dostawy przepustnic o średnicach odpowiadających tym, które są przedmiotem zamówienia dla Zadania Nr 3, o łącznej wartości nie mniejszej niż 125 000,00 złotych brutto.

Wykaz powyższych dostaw (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem) - w zależności na które zadanie lub zadania składana jest oferta - Wykonawca ma przygotować z wykorzystaniem Załącznika Nr 6 do SIWZ – wzór Wykazu wykonanych dostaw, z podaniem wartości dostaw w PLN w kwocie brutto, przedmiotu dostawy, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej

100 000,00 PLN i przedłożyć dokumenty potwierdzające to ubezpieczenie.

Wykonawca spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winien dokonać przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest podać przyjęty kurs przeliczenia na PLN.

W przypadku składania oferty przez kilku wykonawców (oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) lub korzystania z potencjału innych podmiotów, warunek ten musi spełnić w całości jeden z wykonawców samodzielnie lub podmiot, na którego zasoby Wykonawca się powołuje.

Warunek ten dotyczy wszystkich zadań.Procedura

Oferta musi zachować ważność do
2020-03-19
Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-01-20
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
10:00
Warunki otwarcia ofert

2020-01-20

10:30

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie LPEC S.A., ul. Puławska 28, 20-822 Lublin w dniu 20.01.2020 r. o godz. 10:30 w pokoju 214. Oferent może śledzić otwarcie ofert i będzie miał dostęp do dokumentów, które nie zostały zastrzeżone w postępowaniu jako tajemnica przedsiębiorstwa na platformie zakupowej, na której złożył ofertę.

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

SIWZ wraz z załącznikami udostępnia się na stronie internetowej Zmawiającego pod adresem: https://lpec.eb2b.com.pl/ pod nr sprawy NZ-3113-2-3071-22/2019 od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu sektorowym w Dz.U. UE.

W związku z ubieganiem się i zawarciem umowy, jej wykonywaniem i rozliczaniem oraz realizacją praw i obowiązków po stronie Zamawiającego, m.in. wynikających z przepisów prawa, w niniejszym postępowaniu.,dochodzi do przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych, których Administratorem jest Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Lublinie (ul. Puławska 28, 20-822 Lublin, POLSKA).W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected]

Przetwarzanie danych osobowych ograniczone jest okresem trwania postępowania, zawarcia umowy i jej realizacji, dochodzenia roszczeń oraz przechowywania dokumentacji przez okres wynikający z odpowiednich regulacji.

W przypadku podmiotów współubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania przezWykonawcęz potencjału podmiotów trzecich, podmiot uprawniony do reprezentacji/Wykonawca zapewniawykonanieobowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady(UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniemdanychosobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO–ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy UE z dnia 4.5.2016 r., L 119), chybażewystępują okoliczności dla ich niestosowania. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem wyłącznie w celu związanymzprowadzoną działalnością, realizacją i rozliczeniem za dostawy i usługi, kontrolą jakości zrealizowanych prac.

Wobec realizowanych czynności przetwarzania, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych,ich poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi doorgan unadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,POLSKA).Podanie danych jest konieczne dla ubiegania się o zawarcie umowy, a dalej jej realizacji i rozliczenia.Nie planujemy automatycznego przetwarzania danych osobowych, ani ich przekazywania do państw trzecich.

Dokumenty składane na wezwanie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału wpostępowaniu:

a) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniejniż6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika US o niezaleganiu z opłacaniem podatków;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub Kasy Rolniczego UbezpieczeniaSpołecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek naubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

d) oświadczenie wykonawcy o:

— braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej ozaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

e) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (Część VI pkt.3a) SIWZ) - Zamawiający skorzysta z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych,a jeżeli dostęp do takiej bazy nie będzie bezpłatny lub nie będzie możliwy, wezwie Wykonawcę do złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej.

Pełny opis wymaganych dokumentów w Części VII ust. 2 pkt 2.2) ppkt 2) SIWZ.

Electronic invoicing will be accepted
tak
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-12-13
Precise information on deadline(s) for review procedures
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały one przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego,którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz.1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. Szczegóły w Części XXI SIWZ oraz w Dziale VI ustawy Pzp.
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 42130000

Bidding information

Bidding deadline

20 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Lublin

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zadanie Nr 1 pn. Dostawa 2 sztuk kurków kulowych z przekładnią mechaniczną z napędem ręcznym DN 500.

Value

PLN Not specified

Zadanie Nr 1 pn. Dostawa 2 sztuk kurków kulowych z przekładnią mechaniczną z napędem ręcznym DN 500.

Zadanie Nr 1 pn. Dostawa 2 sztuk kurków kulowych z przekładnią mechaniczną z napędem ręcznym DN 500.

Szczegółowy opis ww. asortymentu znajduje się w Załączniku Nr 3A do SIWZ

Korzystając z zapisu art. 138 c ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby udział towarów, oferowanych przez Wykonawców, pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, przekraczał 50 %.

Zgodnie z treścią art. 24 Wspólnotowego Kodeksu Celnego towar, w którego produkcję zaangażowany jest więcej niż jeden kraj, jest uznawany za pochodzący z kraju, w którym został poddany ostatniej istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, które spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu

W przypadku nie spełnienia powyższego wymagania, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Na potwierdzenie czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymagania, stawiane przez Zamawiającego, do oferty należy załączyć następujące dokumenty w języku polskim:

a) dla Zadania Nr 1:

— wypełniona tabela pn. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zgodności oferowanego asortymenty z opisem przedmiotu zamówienia na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 4a do SIWZ,

— specyfikacja techniczna oferowanych towarów,

— Certyfikat CE,

— poświadczenie producenta stwierdzające, że kurki kulowe posiadają odwodnienie z przestrzeni między pierścieniami uszczelniającymi z zastosowaniem zaworu kulowego,

— dokumentacja techniczno – ruchowa (DTR) producenta sporządzona w języku polskim,

— potwierdzenie producenta, że kurek kulowy posiada system zabezpieczenia trzpienia przed wystrzeleniem.

Yes

Zadanie Nr 1 będzie realizowane w ramach Projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o nr POIS.01.05.00-00-0001/16-00 z dn. 27.11.2017r.

Main site or place of performance

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin.

Zadanie Nr 2 pn. Dostawa 6 sztuk kurków kulowych z przekładnią mechaniczną z napędem ręcznym oraz 6 sztuk kurków kulowych z napędem elektrycznym.

Value

PLN Not specified

Zadanie Nr 2 pn. Dostawa 6 sztuk kurków kulowych z przekładnią mechaniczną z napędem ręcznym oraz 6 sztuk kurków kulowych z napędem elektrycznym.

Zadanie Nr 2 pn. Dostawa 6 sztuk kurków kulowych z przekładnią mechaniczną z napędem ręcznym oraz 6 sztuk kurków kulowych z napędem elektrycznym.

Szczegółowy opis ww. asortymentu znajduje się w Załączniku Nr 3B do SIWZ

Korzystając z zapisu art. 138 c ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby udział towarów, oferowanych przez Wykonawców, pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, przekraczał 50 %.

Zgodnie z treścią art. 24 Wspólnotowego Kodeksu Celnego towar, w którego produkcję zaangażowany jest więcej niż jeden kraj, jest uznawany za pochodzący z kraju, w którym został poddany ostatniej istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, które spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu

W przypadku nie spełnienia powyższego wymagania, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Na potwierdzenie czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymagania, stawiane przez Zamawiającego, do oferty należy załączyć następujące dokumenty w języku polskim:

Dla Zadania Nr 2

— wypełniona tabela pn. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zgodności oferowanego asortymenty z opisem przedmiotu zamówienia na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 4b do SIWZ,

— specyfikacje techniczne oferowanych towarów - dotyczy każdego rodzaju kurka,

— Certyfikat CE,

— poświadczenie producenta stwierdzające, że kurki kulowe posiadają odwodnienie z przestrzeni między pierścieniami uszczelniającymi z zastosowaniem zaworu kulowego,

— dokumentacja techniczno – ruchowa (DTR) producenta,

— potwierdzenie producenta, że kurek kulowy posiada system zabezpieczenia trzpienia przed wystrzeleniem.

Main site or place of performance

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin.

Zadanie Nr 3 pn. Dostawa 12 sztuk przepustnic z przekładnią ręczną.

Value

PLN Not specified

Zadanie Nr 3 pn. Dostawa 12 sztuk przepustnic z przekładnią ręczną.

Zadanie Nr 3 pn. Dostawa 12 sztuk przepustnic z przekładnią ręczną.

Szczegółowy opis ww. asortymentu znajduje się w Załączniku Nr 3C do SIWZ

Korzystając z zapisu art. 138 c ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby udział towarów, oferowanych przez Wykonawców, pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, przekraczał 50 %.

Zgodnie z treścią art. 24 Wspólnotowego Kodeksu Celnego towar, w którego produkcję zaangażowany jest więcej niż jeden kraj, jest uznawany za pochodzący z kraju, w którym został poddany ostatniej istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, które spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu

W przypadku nie spełnienia powyższego wymagania, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Na potwierdzenie czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymagania, stawiane przez Zamawiającego, do oferty należy załączyć następujące dokumenty w języku polskim:

Dla Zadania Nr 3:

— wypełniona tabela pn. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zgodności oferowanego asortymenty z opisem przedmiotu zamówienia na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 4c do SIWZ,

— specyfikacja techniczna oferowanych towarów,

— aktualna autoryzacja producenta przepustnicy na sprzedaż oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Main site or place of performance

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Spare parts for goods vehicles, vans and cars

Ireland

Value: 1.0 million Euro

Malta : Floriana - Lathes

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Cardiff - Installation of doors and windows and related components

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Livingston - Installation of doors and windows and related components

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

Ireland : Cork - Educational equipment

Ireland

Value: 350,000 Euro

United Kingdom : Manchester - Washing equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 450,000 Pound Sterling

United Kingdom : Uxbridge - Installation of doors and windows and related components

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling