Tender description

„Dostawa leków onkologicznych, ampułek oraz leków różnych na potrzeby COZL”.

1. Zamówienie zostało podzielone na 7 następujących części:

— część nr 1 – vandetanib,

— część nr 2 – dekstran,

— część nr 3 – leki różne,

— część nr 4 – bromek oraz toksyna botulinowa A,

— część nr 5 – polidocanol,

— część nr 6 – ethiodizet,

— część nr 7 – mitomycin inj.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli: Wykonawcy, którzy składają ofertę na przedmiot oferty kwalifikowany jako produkt leczniczy posiadają aktualną koncesję zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej / składu celnego /składu konsygnacyjnego / zezwolenie na wytwarzanie produktów stanowiących przedmiot oferty.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-03
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-09-03

10:00

Otwarcie ofert za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego

(https://platformazakupowa.pl/pn/cozl)

Nastąpi w dniu 3 września 2020 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego:

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, POLSKA.

Dział zamówień publicznych – IV piętro pokój nr 32 (budynek nr 2).

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:45

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-27
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenia Wykonawcy o:

— braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

— braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;

f) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

g) dokumenty wymienione w pkt VI.1.2a.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33690000

Bidding information

Bidding deadline

3 Sep 2020

23 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Lublin

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Vandetanib

Value

PLN Not specified

Vandetanib

„Dostawa leków onkologicznych, ampułek oraz leków różnych na potrzeby COZL”.

Część nr 1 – vandetanib – vandetanib 100 mg a 30 tabl. op. 2.

Vandetanib 300 mg 30 tabl. op. 24.

End

2021-09-05

Main site or place of performance

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, POLSKA

Dekstran

Value

PLN Not specified

Dekstran

„Dostawa leków onkologicznych, ampułek oraz leków różnych na potrzeby COZL”.

Część nr 2 – dekstran – dekstran 10 % 40 000 a 250 ml szt. 20.

Dekstran 10 % 40 000 a 500 ml szt. 80.

End

2021-04-30

Main site or place of performance

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, POLSKA

SIMILAR TENDERS

Norway : Vadsø - Immunoassay analysers

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Saffron Walden - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Pharmaceutical products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 15.0 million Pound Sterling

Belarus : Grodno - Medical laser other than for surgery

Belarus

Value: Not specified

United Kingdom : Edgbaston - Medical breathing devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Ballymena - Access ramps

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 333,000 Pound Sterling

Ireland : Galway - Protective and safety clothing

Ireland

Value: 500,000 Euro