Tender description

Zakup oprogramowania oraz wdrożenie e-usług dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 201-456892
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.5 i 18.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

jak w pkt VI.4.1

Warszawa

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-11
Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) – szczegółowo podstawy wykluczenia opisane sąw cz. 5.4. i 5.5 SIWZ.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda dokumentów określonych w par. 5 Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.z 2016 r. poz.1126) –szczegółowo dokumenty zostały wskazane w cz. 6.3. – 6.9. SIWZ.

Main CPV code 72268000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 594,000

Locations

Polska, Lublin

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Powiat Bialski

Value

PLN Not specified

Powiat Bialski Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

Award criteria

„Okres świadczenia gwarancji, wsparcia użytkowników oraz asysty technicznej” w miesiącach

40

60

Yes

RPLU.02.01.00-06-0039/16.

Additional information

Wadium: 1 950 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Powiat Hrubieszowski

Value

PLN Not specified

Powiat Hrubieszowski Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

Award criteria

„Okres świadczenia gwarancji, wsparcia użytkowników oraz asysty technicznej” w miesiącach

40

60

Yes

RPLU.02.01.00-06-0039/16.

Additional information

Wadium: 1 980 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Powiat Opolski

Value

PLN Not specified

Powiat Opolski Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

Award criteria

„Okres świadczenia gwarancji, wsparcia użytkowników oraz asysty technicznej” w miesiącach

40

60

Yes

RPLU.02.01.00-06-0039/16.

Additional information

Wadium: 1 800 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Powiat Rycki

Value

PLN Not specified

Powiat Rycki Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

Award criteria

„Okres świadczenia gwarancji, wsparcia użytkowników oraz asysty technicznej” w miesiącach

40

60

Yes

RPLU.02.01.00-06-0039/16.

Additional information

Wadium: 2 100 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Powiat Tomaszowski

Value

PLN Not specified

Powiat Tomaszowski Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

Award criteria

„Okres świadczenia gwarancji, wsparcia użytkowników oraz asysty technicznej” w miesiącach

40

60

Yes

RPLU.02.01.00-06-0039/16.

Additional information

Wadium: 1 950 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Powiat Zamojski

Value

PLN Not specified

Powiat Zamojski Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

Award criteria

„Okres świadczenia gwarancji, wsparcia użytkowników oraz asysty technicznej” w miesiącach

40

60

Yes

RPLU.02.01.00-06-0039/16.

Additional information

Wadium: 1 950 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Powiat Lubelski

Value

PLN Not specified

Powiat Lubelski Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

Award criteria

„Okres świadczenia gwarancji, wsparcia użytkowników oraz asysty technicznej” w miesiącach

40

60

Yes

RPLU.02.01.00-06-0039/16.

Additional information

Wadium: 2 100 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

SIMILAR TENDERS

Norway : Trondheim - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 70.0 million Norwegian Krone

Finland : Helsinki - IT services: consulting, software development, Internet and support

Finland

Value: 5.0 million Euro

United Kingdom : Ashton-under-Lyne - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Industry specific software package

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Pound Sterling

Belgium : Bruxelles - Acquisition of Equipment, Appliances, Hardware, Software Licences and related Services for the Video Post-Production Platform (VPPP) Infrastructure of the General Secretariat of the Council of the EU

Belgium

Value: Not specified

Norway : Oslo - Telecommunications services

Norway

Value: 220.0 million Norwegian Krone