Tender description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych, utrzymanie infrastruktury drogowej, gospodarki łąkowo rolnej oraz prace w szkółce leśnej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Lwówek Śląski w latach 2019-2020.Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 200-454603
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-10
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+22 4587801

[email protected]

+22 4587800

www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+22 4587801

[email protected]

+22 4587800

www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+22 4587801

[email protected]

+22 4587800

www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:

dla Pakietu I w wysokości 38 000 PLN,

dla Pakietu II w wysokości 40 000 PLN,

dla Pakietu III w wysokości 32 000 PLN,

dla Pakietu VI w wysokości 43 000 PLN,

dla Pakietu V w wysokości 34 000 PLN,

dla Pakietu VI w wysokości 3 000 PLN.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego w wysokości nie większej niż 30 % niniejszego zamówienia. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Main CPV code 77200000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 3.3 million

Locations

Polska, Lwówek Śląski

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Pławna, Ubocze, Lubomierz w latach 2019-2020.

Value

PLN 3.3 million

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Pławna, Ubocze, Lubomierz w latach 2019-2020. Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Pławna, Ubocze, Lubomierz w latach 2019-2020.

Additional information

Usługi o wartości:

Pławna: zagospodarowanie – 281 495,84 PLN, podwóz, pozyskanie i zrywka drewna – 882 854,56 PLN, pozostałe – 2 880,00 PLN;

Ubocze: zagospodarowanie – 90 814,04 PLN, podwóz, pozyskanie i zrywka drewna – 990 671,38 PLN, pozostałe – 900,00 PLN;

Lubomierz: zagospodarowanie – 249 668,90 PLN, podwóz, pozyskanie i zrywka drewna – 598 108,00 PLN, pozostałe – 12 420,00 PLN.

Main site or place of performance

Teren leśnictw: Pławna, Ubocze, Lubomierz

Award criteria

cena

60

samodzielne wykonanie zamówienia

40

Description of options

Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Kilmarnock - Horticultural products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lisburn - Services incidental to fishing

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling

United Kingdom : Bolton - Spraying machinery for agriculture or horticulture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.1 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Grounds maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

United Kingdom : Aberystwyth - Plant engineering design services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80,000 Pound Sterling

Belgium : Brussels - Preparatory Action — Smart Rural Areas in the 21st Century

Belgium

Value: 3.3 million Euro

United Kingdom : Peterborough - Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.1 million Pound Sterling