Tender description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje minimum dwiema osobami zdolnymi do wykonania zamówienia każda: z uprawnieniami do nadzorowania robót stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane, posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane do nadzorowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub hydrotechnicznej i w specjalności drogowej, która sprawowała funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji związanej z przepływem wody lub inwestycji związanej z budową infrastruktury drogowej oraz będącej członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa – gdzie wartość nadzorowanych robót była nie mniejsza niż 500 000,00 PLN.

2. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 2 usługi (dwie umowy) polegające na nadzorowaniu robót budowlanych związanych z budową, przebudową lub remontem obiektu związanego z przepływem wody lub obiektów infrastruktury drogowej o wartości dla każdej z robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Osoby odpowiedzialne za nadzorowanie robót budowlanych muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.). W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.).

Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert nie mniej niż 30 000,00 PLN.
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Warunki realizacji umowy
Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy.

Procedura

Data
2020-06-24
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Oferta musi zachować ważność do
2020-08-24
Warunki otwarcia ofert

2020-06-24

14:00

Świetlica Nadleśnictwa Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski, ul. Obrońców Pokoju 2, POLSKA

Czas lokalny
10:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+22 4587801

[email protected]

+22 4587800

www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia

SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-19
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+22 4587801

[email protected]

+22 4587800

www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

Zadanie będzie finansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020, w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”.

Zgodnie z art. 93 ust. 1a, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki przewidziane na realizację projektu nie zostaną Zamawiającemu przyznane.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, w wysokości 1 000,00 PLN.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019, poz. 310 z późn. zm.).

Miejsce i sposób wniesienia wadium:

a) Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: BP 44 1020 2124 0000 8402 0079 2804.

Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert.

b) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.

Termin zakończenia robót budowlanych ustala się do 70 dni od daty przekazania placu budowy.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do 90 dni od daty przekazania placu budowy (data podpisania protokołu odbioru po dniu uzyskania pozwolenia na użytkowanie).

Zamawiający informuje, że planuje przekazanie placu budowy w następujących terminach liczonych od daty podpisania umowy:

— część I leśnictwo Łupki w terminie do 31.7.2020,

— część II leśnictwo Gradówek w terminie do 15.8.2020,

— część III leśnictwo Kotliska w terminie do 15.8.2020,

— część IV leśnictwo Pławna/Ubocze w terminie do 15.9.2020,

— część V leśnictwo Siedlęcin w terminie do 15.9.2020,

— część VI leśnictwo Ustronie w terminie do 15.1.2021,

— część VII leśnictwo Bielanka w terminie do 15.2.2021,

— część VII leśnictwo Czernica/Wleń w terminie do 15.2.2021.

Czynności jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy:

1) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny zamówienia podstawowego podanej w ofercie.

2) Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu – kopię opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, i utrzymania jej ważności przez cały okres obowiązywania umowy z sumą gwarancyjną w wysokości min. 50 000,00 PLN.

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+22 4587801

[email protected]

+22 4587800

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 71520000

Bidding information

Bidding deadline

24 Jun 2020

27 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Lwówek Śląski

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”.

Award criteria

Doświadczenie osób wykonujących zamówienia

40

60

Main site or place of performance

Teren Nadleśnictwa Lwówek Śląski, Polska

Yes

POIS.02.01.00-00-0006/16-00

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Construction work

Norway

Value: 188.0 million Norwegian Krone

Ireland : Cork - Firefighting vehicles

Ireland

Value: 800,000 Euro

Ireland : Ballinamore - Construction work

Ireland

Value: 400,000 Euro

Norway : Oslo - Other services

Norway

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Service Contract for the Provision of ‘European Terrain Database’

Belgium

Value: 400,000 Euro

United Kingdom : Preston - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.3 million Pound Sterling

Norway : Rissa - Various medicinal products

Norway

Value: 5.6 million Norwegian Krone