Tender description

Budowa czterech suchych zbiorników małej retencji w ramach zadania pn. „Rynna erozyjna na starej gruntowej drodze leśnej powstała na skutek opadów deszczu przechodząca poza obszarami leśnymi w rów melioracyjny na terenie Leśnictwa Traby, Nadleśnictwo Miechów”Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 039-084444
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-09
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587803

www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587803

www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

Informacje zawarte są na stronie:

https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Main CPV code 45247270

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Miechów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Budowa czterech suchych zbiorników małej retencji w ramach zadania pn. „Rynna erozyjna na starej gruntowej drodze leśnej powstała na skutek opadów deszczu przechodząca poza obszarami leśnymi w rów melioracyjny na terenie Leśnictwa Trąby, Nadleśnictwo Miechów”

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie zespołu 4 tam, co spowoduje utworzenie 4 suchych zbiorników retencyjnych: w km 8+900; 8+650; 8+200 rynny erozyjnej oraz w km 0+015 rowu stanowiącego dopływ przedmiotowej rynny. Głównym zamierzeniem inwestycji jest okresowe retencjonowanie wody, w czasie trwania spływu z deszczy nawalnych, celem spowolnienia i złagodzenia ich spływu do niżej położonego rowu melioracyjnego przebiegającego przez wieś Cisie. Utworzenie zbiorników będzie realizowane poprzez wybudowanie czterech tam/grobli wyposażonych w odpływ dolny kontrolowany, przelew i przewał dla wód nadmiarowych. Planowana inwestycja pozwoli na uzyskanie zmniejszenia intensywności napływu wód pochodzących z opadów nawalnych do rowu przebiegającego przez miejscowość Cisie - co skutkuje zmniejszeniem skali zjawisk podtopienia terenów przy rowie. Planowana inwestycja pozwoli na ochronę terenów leśnych przed dalszą erozją powodowaną gwałtownym przepływem wód w rynnie erozyjnej.

Groble/tamy przegradzające wykonane będą w sposób zapewniający czasowe zatrzymanie nadmiaru wody,której spowolniony odpływ będzie następował poprzez:

— odpływ dolny w celu zapewnienia stałego, niewielkiego odpływu wód opadowych z rowu;

— przelew górny w celu odprowadzenia przelewu zgromadzonej w zbiorniku wody;

— przewał powierzchniowy dla odprowadzenia wód nadzwyczajnych oraz jako rezerwa odprowadzenia na wypadek utraty drożności (zamulenia) odpływu i przelewu.

Parametry techniczne projektowanych zbiorników kształtują się następująco:

— zbiornik nr 1 w km 8+200 rynny erozyjnej: długość planowanej zapory wynosi ok. 8,5 m; projektowana retencja wynosi ok. 550 m

3

, wysokość piętrzenia wynosi ok. 1,8 m, natomiast powierzchnia zalewu wynosi ok. 700 m

2

;

— zbiornik nr 2: długość planowanej zapory wynosi ok 55 m, projektowana retencja wynosi ok. 300 m

3

, powierzchnia zalewu wynosi ok. 400 m

2

; Wysokość piętrzenia wynosi ok. 1,9 m;

— zbiornik nr 3: długość planowanej zapory wynosi ok 53 m, projektowana retencja wynosi ok. 2 000 m

3

, powierzchnia zalewu wynosi ok. 2 500 m

2

; Wysokość piętrzenia wynosi ok. 2,0 m;

— zbiornik nr 4: długość planowanej zapory wynosi ok 13,5 m, projektowana retencja wynosi ok. 350 m

3

, powierzchnia zalewu wynosi ok. 400 m

2

; Wysokość piętrzenia wynosi ok. 2,0 m.

Projektowane tamy/groble ziemne planuje się wykonać w formie trapezu o wysokości maksymalnej do 4,0 m. Szerokość korony tamy/grobli wynosić będzie ok. 2,5 - 3,0 m. Nachylenie skarp grobli czołowych projektuje 1:1,5- 1:3.

Projektowane tamy/groble piętrzące - zapory ziemne zaliczone zostały do IV klasy budowli. Trwałe zajęcie terenu pod ww. budowle wyniesie: tama nr 1 - ok. 90 m

2

, tama nr 2 - ok. 660 m

2

, tama nr 3 - ok. 550 m

2

oraz tama nr 4 - ok. 160 m

2

.

Yes

03-14/R/01/UE/a/1-1

Main site or place of performance

Teren Nadleśnictwa Miechów, Leśnictwo Trąby, gmina Książ Wielki

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Chicksands - Main road construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 40.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.8 million Pound Sterling

United Kingdom : Leeds - Road transport services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 billion Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Display screens

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Rhyl - Social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified