This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę implantów ortopedycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, asortyment ujęty w 17 Grupach Asortymentowych

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Wzór umowy zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki załączony jest do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 1A i Załącznik nr 1B do SIWZ).
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-18
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-18

10:00

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec, POLSKA.Pok. nr 10 - Administracja

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Zamawiający nie przewiduje odrębnych zaproszeń Wykonawców na część jawną otwarcia ofert.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Estimated timing for further notices to be published
Czerwiec 2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-10
Informacje dodatkowe

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1) W celu wstępnego wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

a) Oświadczenie własne Wykonawcy w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

2) Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualne na dzień złożenia następujące dokumenty:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP,

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy PZP,

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

3) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca złoży:

a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 do SIWZ).

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

4) Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego, złoży w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualne na dzień złożenia następujące dokumenty:

a) oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP (Załącznik nr 5 do SIWZ).

5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:

Pkt 2) a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Pkt 2) b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Informacja do Sekcji IV.2.6) Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5 ustawy PZP.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Kopię odwołania Odwołujący prześle Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby można było zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający będzie mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

— 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie ustawy PZP, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

— 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

— 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia jeżeli odwołanie dotyczy czynności innych niż określone powyżej.

6. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

Main CPV code 33184100

Bidding information

Bidding deadline

18 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Mielec

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

GRUPA 1 Płyty i śruby do leczenia złamań kończyny górnej oraz dolnej KOMIS

Value

PLN Not specified

GRUPA 1 Płyty i śruby do leczenia złamań kończyny górnej oraz dolnej KOMIS

1 Płytki tytanowe proste oraz rynnowe o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna (...) szt. 40

2 Płytki tytanowe proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna (...) szt. 5

3 Płyta tytanowa anatomiczna do obojczyka górno-przednia do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka (...)

A Płyta prawa szt. 2

B Płyta lewa szt. 2

4 Płyta tytanowa anatomiczna do obojczyka przednia do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka, zmienno-kątowa (...)

A Płyta prawa szt. 2

B Płyta lewa szt. 2

5 Płyta tytanowa hakowa do obojczyka (...) szt. 2

6 Płyta tytanowa anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej (...) szt. 3

7 Płyta tytanowa anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej, lewa i prawa (...) szt. 5

8 Płyta tytanowa anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej i tylno bocznej (...) szt. 3

9 Płyta tytanowa anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej i tylno bocznej, zmienno-kątowa (...) szt. 5

10 Płyta tytanowa anatomiczna rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej (...) szt. 5

11 Płytka tytanowa anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej (...) szt. 2

12 Płyta tytanowa hakowa do dalszego końca kości łokciowej (...) szt. 2

13 Płyty tytanowe dłoniowe - anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej (...) szt. 15

14 Płyty tytanowe grzbietowe do dalszej nasady kości promieniowej z otworami w płycie zmienno-kątowymi (...) szt. 3

15 System mini płyt do śródręcza i paliczków ręki (...) szt. 5

16 Płyta tytanowa blokowana do bliższego końca kości udowej, płyta hakowa uniwersalna do kości udowej prawej i lewej oraz bez haków - prawa i lewa (...) szt. 5

17 Płyty tytanowe anatomiczne do kłykci kości udowej oraz płyty anatomiczne do bliższej nasady kości piszczelowej wprowadzane techniką minimalnej inwazji (...)

A Płyta prawa szt. 2

B Płyta lewa szt. 2

18 Płyty tytanowe boczne, przyśrodkowe oraz tylno-przyśrodkowe do bliższego końca kości piszczelowej (...)

A Płyta prawa szt. 5

B Płyta lewa szt. 5

19 Płyta tytanowa anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej (...)

A od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez kostki przyśrodkowej, płyty prawe i lewe (...) szt. 5

B od strony przedniobocznej, płyty prawe i lewe (...) szt. 5

C od strony przedniobocznej i przyśrodkowej (...) szt. 2

20 Płyta tytanowa anatomiczna do dalszej nasady kości strzałkowej (...) szt. 5

21 Płyta tytanowa anatomiczna do kości piętowej (...)

A Pyta prawa szt. 3

B Płyta lewa szt. 3

22 Płyty proste 4,5/5,0 (...) szt. 10

23 Płyty tytanowe o kształcie X, koniczyny, płyty proste i typu L, T, płyty z klinem, blokująco - kompresyjne, zmiennokątowe do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia (...) szt. 5

24 Śruby 3,5 mm (...) szt. 100

25 Śruby 3,5mm korowe (...) szt. 100

26 Śruby 2,7 mm (...) szt. 100

27 Śruby 2,7 mm (...) szt. 20

28 Śruby 2,7 mm korowe (...) szt. 10

29 Śruby 2,4 mm korowe (...) szt. 20

30 Śruby 2,4 mm (...) szt. 50

31 Śruby 5,0 mm (...) szt. 20

32 Śruby 5,0 mm (...) szt. 20

33 Śruby 4,5 mm korowe (...) szt. 10

34 Śruby konikalne 7.3 mm (...) szt. 10

35 Śruby konikalne 5,0 mm (...) szt. 10

36 Przeciwnakrętka (...) szt. 5

37 Śruba 1,5; 2,0; 2,4 mm (...) szt. 40

38 Śruba korowa 1,5; 2,0; 2,4 mm (...) szt. 35

39 Śruba Herberta 1,5mm (...) szt. 10

40 Śruby Herberta 2,4/3,0 (...) szt. 20

41 Śruby kaniulowane 4,0 mm (...) szt. 30

42 Śruby kaniulowane 6,5/7,3 mm (...) szt. 25

43 Podkładka do śrub 4,0 mm (...) szt. 30

44 Podkładka do śrub 6,5/7,3 mm (...) szt. 15

45 Płyty do stabilizacji złamań okołoprotezowych (...) szt. 4

46 Śruba mocująca (...) szt. 4

Additional information

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 2 613,00 PLN

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

GRUPA 2 Gwoździe śródszpikowe KOMIS

Value

PLN Not specified

GRUPA 2 Gwoździe śródszpikowe KOMIS

1a Gwóźdź rekonstrukcyjny antyrotacyjny do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych (...) szt 15

1b Gwóźdź udowy długi szt 2

1c Ostrze perforowane szt 15

1d Śruba ryglująca z gniazdem gwiazdkowym szt 15

1e Zaślepka szt 5

2a Gwóźdź udowy wprowadzany od góry lub od dołu (...) szt 6

2b Śruby ryglujące do gwoździa szt 18

2c Zaślepki do gwoździa szt 6

3 Śruba spiralna do gwoździa uniwersalnego (...) szt 2

4a Gwóźdź piszczelowy, rekonstrukcyjny z ugięciem w części bliższej (...) szt 15

4b Śruby ryglujące do gwoździa szt 50

4c Zaślepki do gwoździa szt 15

5a Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy (...) szt 10

5b Śruby ryglujące do gwoździa szt 20

5c Zaślepki do gwoździa szt 10

6 Śruba spiralna do gwoździa ramiennego (...) szt 4

7a Gwóźdź ramienny, kaniulowany z możliwością wielopłaszczyznowego blokowania (...) szt 5

7b Śruby ryglujące 4.5 mm szt 15

7c Śruby ryglujące 4 mm szt 10

7d Zaślepka szt 5

8a Gwóźdź tytanowy odpiętowy, anatomiczny umożliwiający wykonanie pełnej artrodezy stawu skokowego (...) szt 5

8b Śruby ryglujące 5 mm oraz 6 mm szt 20

8c Ostrze spiralne szt 5

8d Zaślepka szt 5

9 System blokowania gwoździ stabilny kątowo (...) kompl 4

Additional information

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 1 062,00 PLN

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

GRUPA 3 Sztuczne więzadło ACL KOMIS

Value

PLN Not specified

GRUPA 3 Sztuczne więzadło ACL KOMIS

1 Syntetyczna taśma 7 x 710 mm poliestrowa o tubularnej, rurowatej strukturze przeznaczonej do pierwotnej i rewizyjnej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego wraz z elementami fiksacyjnymi (kaniulowane, tytanowe śruby interferencyjne) (...) szt 3

2 Śruba tytanowa, interferencyjna, kaniulowana specjalnie zaprojektowana do fiksacji struktur poliestrowych (...) szt 6

Additional information

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 132,00 PLN

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

GRUPA 4 System płytek do osteotomii otwierającej kości piszczelowej KOMIS

Value

PLN Not specified

GRUPA 4 System płytek do osteotomii otwierającej kości piszczelowej KOMIS

1 Płytka jednoelementowa, stalowa lub tytanowa, z bloczkiem pozwalającym na swobodny wybór i utrzymanie kąta osteotomii od 3 do 17 mm, stabilizacja za pomocą śrub o różnych długościach dostosowanych do szerokości nasady piszczeli. Mocowanie części proksymalnej osteotomii śrubami gąbczastymi, a części dystalnej śrubami korowymi. szt 10

2 Śruby gąbczaste, stalowe lub tytanowe, samogwintujące, Ø 6,5, długość od 25 do 90 mm, stopniowane co 5 mm. szt 20

3 Śruby korowe, stalowe lub tytanowe, samogwintujące, Ø 4,5, długość od 10 do 80 mm, stopniowane co 2 mm. szt 20

Additional information

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 101,00 PLN

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

GRUPA 5 Biomateriały KOMIS

Value

PLN Not specified

GRUPA 5 Biomateriały KOMIS

1 Membrana zarejestrowana w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego zbudowana z kwasu hialuronowego. Wymiary membrany 2 x 2 cm, oraz 2 mm grubości. Membrana może być wszczepiana artroskopowo, dowolna strona bez używania kleju tkankowego i szwów. szt 5

2 Membrama zarejestrowana w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego zbudowana z kwasu hialuronowego. Wymiary membrany 5 x 5 cm, 2 mm grubości. Membrana może być wszczepiana artroskopowo, dowolną stroną bez używania kleju tkankowego i szwów. szt 2

3 Syntetyczy materiał kościo-zastępczy do zastosowań ortopedycznych w różnych postaciach zbudowany w 60 % z hydroksyapatytu oraz 40 % trójfosforanu, wapnia, porowatość 83 %, wielkość porów 200-800 mikrometrów, wytrzymałość na siły ściskające 4-7 MPa, wprowadzane do przestrzeni międzykostnej niewydzielający ciepła, opakowanie sterylne.

A granulki 1-4 mm - 10 cm3 szt 5

B bloczek 10x20x30 mm szt 2

C cylinder 10x15 mm szt 2

D klin 15x20x8x6 szt 2

E klin 15x20x10x8 szt 2

F syntetyczny materiał kościozastępczy do wstrzykiwania jako wypełniacz ubytków kostnych – pasta 10 cm3 (wielopak 2x5cm3) szt 2

Additional information

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 400,00 PLN

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

GRUPA 6 Zespolenia do kości miednicy KOMIS

Value

PLN Not specified

GRUPA 6 Zespolenia do kości miednicy KOMIS

1 Kompresyjny system stabilizacji złamań tylnej ściany miednicy przy pomocy prętów gwintowanych oraz nakrętek z podkładkami (...) kpl 5

2 Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy (...) szt 10

3 System do usuwania zniszczonych śrub (...) szt 1

Additional information

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 236,00 PLN

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

GRUPA 7 Płytkowe czynniki wzrostu KOMIS

Value

PLN Not specified

GRUPA 7 Płytkowe czynniki wzrostu KOMIS 1 Białko rekombinowane morfogenetyczne kości – zestaw pojedynczy pozwalający na pozyskanie 3-3,5 ml osocza płytkowego z 11 ml krwi przy jednokrotnym wirowaniu z możliwością płynnej koncentracji. Bariera żelowa pozwala na usunięcie do 100 % erytrocytów oraz ponad 92 % granulocytów. Czas wirowania wynosi 10 minut. Filtr, który wchodzi w skład zestawu usuwa z PRP wszystkie niepożądane komórki o wielkości powyżej 10um takie jak granulocyty oraz fragmenty żelu separującego. W skład zestawu wchodzą: 1 probówka podciśnieniowa do pobrania 11 ml krwi zawierająca barierę żelową, środek przeciwkrzepliwy (cytrynian z fizjologicznym poziomem Ph, o stężeniu 2,98 %), 1 tłok z MONOCAP filtrem, 1 zestaw VACU-10 do pobierania krwi, 1 kaniula 18Gx100 mm, 1 strzykawka 10 ml.) szt 40

Additional information

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 190,00 PLN

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

GRUPA 8 Implanty tytanowe do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego KOMIS

Value

PLN Not specified

GRUPA 8 Implanty tytanowe do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego KOMIS

1 Śruby tytanowe interferencyjne kaniulowane 1,5 mm.

— 7,0/25, 30 mm

— 8,0/25, 30 mm

— 9,0/25, 30 mm

— 10,0/25, 30 mm szt 8

Additional information

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 29,00 PLN

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

GRUPA 9 Implanty do rekonstrukcji ACL, piny, szycie łąkotek KOMIS

Value

PLN Not specified

GRUPA 9 Implanty do rekonstrukcji ACL, piny, szycie łąkotek KOMIS

1 Biowchłanialne śruby interferencyjne kompozytowe wykonane z kwasu mlekowego 96L/4D PLA z dodatkiem trójfosforanu wapnia o porowatej strukturze ułatwiającej przebudowę. Średnica śruby: 5; 5,5; 6; 6,5 mm (długość 15, 20, 25, 30 mm); 7; 8 mm (długość 20, 25, 30 mm); 9, 10, 11 mm (długość 20, 25, 30, 35 mm) szt 10

2 Piny resorbowalne 2,4 mm, wykonane z polimeru kwasu mlekowego (96L/4D) PLA do artroskopowego mocowania chrząstki, długość 16, 25 lub 35 mm (do śródoperacyjnego wyboru przez operatora) szt 10

3 Sterylny zestaw do szycia łąkotek złożony z 3 implantów wykonanych z materiału PEEK na jednorazowym aplikatorze, umożliwiający wykonanie dwóch ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu szt 30

Additional information

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 303,00 PLN

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

GRUPA 10 Implanty do zespoleń złamań szyjki kości udowej KOMIS

Value

PLN Not specified

GRUPA 10 Implanty do zespoleń złamań szyjki kości udowej KOMIS

1 Śrubopłytka dynamiczna do złamań szyjki kości udowej (...) szt 10

2 Płytka dynamiczna dostępna z jednym lub dwoma otworami na trzonie, o rozmiarach 12,7x26mm (jednootworowa) i 12,7x36mm (dwuotworowa), tytanowa, pakowana sterylnie szt 10

Additional information

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 283,00 PLN

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

GRUPA 11 Proteza głowy kości promieniowej KOMIS

Value

PLN Not specified

GRUPA 11 Proteza głowy kości promieniowej KOMIS 1 Endoproteza cementowa, modularna składana z 2 części: głowy i trzpienia. Głowa dostępna w trzech średnicach fi 20; fi 22; fi 24mm i trzech wysokościach 10, 12, 14mm. Głowa wykonana z polietylenu wysokocząsteczkowego. Trzpień kompatybilny ze wszystkimi głowami oferowanej endoprotezy, wykonany ze stopu kobaltowo – chromowego o przekroju kwadratu z kołnierzem spełniającym rolę ogranicznika. Obie części endoprotez (głowa i trzpień) połączone na zasadzie przegubu kulistego, umożliwiając głowie endoprotezy ruchy rotacyjne o kąt 15o w stosunku do długiej osi trzpienia zarówno do góry jak i do dołu. W sumie pełny zakres ruchu odchylenia na boki głowy endoprotezy powinien wynosić 30o. Modułowa konstrukcja implantu powinna umożliwiać w pierwszej kolejności zaimplantowanie trzpienia a następnie głowy endoprotezy o odpowiednim rozmiarze. kpl 4

Additional information

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 125,00 PLN

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

GRUPA 12 Implanty kolano, bark, małe stawy KOMIS

Value

PLN Not specified

GRUPA 12 Implanty kolano, bark, małe stawy KOMIS

ACL

1 Mocowanie w części udowej systemem rozpierająco – wiszący, za pomocą 2 biowchłanialnych lub PEEK pinów o śr. 3,3 mm (...) szt. 100

2 Mocowanie przeszczepu za pomocą śruby interferencyjnej zdefiniowanej na nowo, o gładkim gwincie w różnych rozmiarach (7-10x23mm, 7-12x30mm, 9-12x35mm) (...) szt. 100

IMPLANTY BARKOWE

3 Kotwica niewchłanialna (tytanowa) zaprojektowana specjalnie do napraw uszkodzonego mięśnia stożka rotatora i mocowania głowy bicepsa – rozmiary śr. – 5 mm & śr. 6,5 mm; wytrzymałość 64 LBS & 86 LBS (...) szt. 20

4 Kotwica niewchłanialna, niewidoczna w promieniach rentgena (PEEK) lub TCP/PLGA zaprojektowana specjalnie do napraw uszkodzonego mięśnia stożka rotatora i mocowania głowy bicepsa – rozmiary śr. 4,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm; Siła wyrwania:4,5mm – min. 199N; 5,5mm – min. 275N (...) szt. 10

5 Kotwica biowymienna wykonana z osteokonduktywnego TCP i PLGA metodą mikrodyspersji lub PEEK zaprojektowana specjalnie do napraw uszkodzonego obrąbka. Rozmiary 3,0 mm x 10,7 mm; wytrzymałość 43 LBS (...) szt. 10

SYSTEMY ŁĄKOTKOWE

6 System do szycia łąkotek składający się z igły nitinolowej z drucianym oczkiem o długości 25 cm i posiadający 3 nitki o rozmiarze USP 2-0 szt. 5

Additional information

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 1 576,00 PLN

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

GRUPA 13 Implanty do zaopatrywania złamań kończyn górnych i dolnych KOMIS

Value

PLN Not specified

GRUPA 13 Implanty do zaopatrywania złamań kończyn górnych i dolnych KOMIS

1 Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny (...) szt. 10

2 Śruba blokująca tytanowa, sterylna (...) szt. 25

3 Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna (...) szt. 2

4 Nakładka na śrubę kondylarną 5mm. szt. 4

5 Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna (...) szt. 5

6 Zaślepka tytanowa sterylna (...) szt. 10

7 Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny (...) szt. 10

8 Śruba blokująca tytanowa, sterylna (...) szt. 15

9 Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm szt. 3

10 Zaślepka tytanowa, sterylna (...) szt. 5

11 Tytanowy gwóźdź ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny (...) szt. 5

12 Śruba blokująca tytanowa, sterylna (...) szt. 20

13 Zaślepka tytanowa sterylna dł. 0-4 mm szt. 5

14 Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny (...) szt. 10

15 Śruba blokująca tytanowa, sterylna (...) szt. 30

16 Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 6 mm szt. 4

17 Zaślepka tytanowa sterylna (...) szt. 10

18 Tytanowy gwóźdź śródszpikowy typu Gamma, do złamań przezkrętarzowych, kaniulowany, sterylny (...) szt. 35

19 Śruba główna (ciągnąca) tytanowa, sterylna (...) szt. 35

20 Śruba blokująca tytanowa, sterylna (...) szt. 35

21 Zaślepka tytanowa sterylna (...) szt. 10

Additional information

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 874,00 PLN

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

GRUPA 14 Implant do częściowej protezoplastyki kolana KOMIS

Value

PLN Not specified

GRUPA 14 Implant do częściowej protezoplastyki kolana KOMIS 1 Implant do częściowej protezoplastyki powierzchni obciążanej kłykci kości udowej (...). szt 5

Additional information

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 261,00 PLN

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

GRUPA 15 Materiały do wypełnień i odbudowy kości KOMIS

Value

PLN Not specified

GRUPA 15 Materiały do wypełnień i odbudowy kości KOMIS

1 Uwodniony siarczan wapnia czystości farmaceutycznej do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowo – szkieletowym oraz w tkankach miękkich, biodegradowalny i biokompatybilny, do użycia w miejscach zainfekowanych. Wchłaniający się całkowicie w sposób kontrolowany i powtarzalny. Pojemność 10,00cc, 20,00 cc.

A Pojemność 10,00cc szt 10

B Pojemność 20,00 cc szt 10

Additional information

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 789,00 PLN

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

GRUPA 16 Implanty ZAKUP

Value

PLN Not specified

GRUPA 16 Implanty ZAKUP

1 Gwóźdź KIRSCHNERA od fi 0,6 - 3,0 mm, długość 150mm szt 200

2 Gwóźdź KIRSCHNERA od fi 0,6 - 3,0 mm, długość 380mm szt 200

3 Grot STEINMANNA - GRUCA od fi 3,0 mm - 5,0 mm, długość od 80 mm do 250 mm szt 20

4 Gwoździe Steinmann'a z końcówką trójkątną 4,0 mm - 5,0 mm, długość 80 mm – 500 mm szt 50

5 Gwóźdź KIRSCHNERA gwintowany od fi 0,6 - 3,0 mm, długość 150-380 mm szt 200

6 Gwoździe Steinmann'a z końcówką trójkątną 4,0 mm - 5,0 mm, długość 100 mm- 500 mm szt 20

7 Grotowkręt SCHANZA fi 4,0 do wiertła 3,2 długość od 80 mm do 150 mm szt 50

8 Grotowkręt SCHANZA samogwintujący (do stabilizatora zewnętrznego) od fi 4 - 5, długość od 100 mm do 200 mm szt 50

9 Grotowkręt stożkowy fi 6 do wiertła 4,0 długość od 100 mm do 120 mm szt 50

Additional information

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 163,00 PLN

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

GRUPA 17 Oprzyrządowanie do artroskopii (kompatybilne z posiadanym sprzętem Stryker) ZAKUP

Value

PLN Not specified

GRUPA 17 Oprzyrządowanie do artroskopii (kompatybilne z posiadanym sprzętem Stryker) ZAKUP

1 Zestaw drenów do artropompy dwurolkowej kmpl 10

2 Elektrody ablacyjne (kompatybilne z posiadanym sprzętem SurfasStryker) szt 5

Additional information

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego wadium: 157,00 PLN

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Ireland : Cork - Educational equipment

Ireland

Value: 350,000 Euro

United Kingdom : London - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 42.4 million Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Medical consumables

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Salford - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440.0 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - Scanners

Norway

Value: Not specified

Norway : Alta - Pharmaceutical products

Norway

Value: Not specified