Tender description

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca: Digitalizację dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu mogileńskiego. Zamówienie obejmuje 6 jednostek ewidencyjnych (2 miasta i 4 gminy).

Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa zał.nr 6 oraz zał.nr 7 do SIWZ. Zamawiający przewiduje przesłankę unieważnienia postępowania, o której mowa w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. w przypadku nie przyznania tych środków. Podstawę wykluczenia wykonawcy będzie stanowił brak wykazania przez niego istniejących podstaw do wykluczenia wskazanych w oświadczeniu z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp złożonym w formie jednolitego dokumentu, w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający określił fakultatywne podstawy wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp. Szczegółowy opis zawarty jest w SIWZ.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 187-422807

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-11
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub ważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Mogileński, ul. Gabriela Narutowicza 1, 88-300 Mogilno, POLSKA;

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail – samanta.zwolanowska@powiat.mogilno.pl

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu mogileńskiego realizowanych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” nr sprawy OR.272.2.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ppkt 3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy dotyczące realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;

6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada :

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w postępowaniu. Zasady wnoszenia, zwrotu i utraty regulują przepisy Pzp: art. 45 i 46 ustawy. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składa oferty w wysokości 50 000,00 PLN. Pełny zakres odnośnie wadium zawiera SIWZ.

Main CPV code 72320000

Award details

This tender awarded a total of PLN 1,536,585 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 1.5 million

Locations

Polska, Mogilno

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 1.5 million

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca:

Digitalizację dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu mogileńskiego tj.:

1) digitalizacja wskazanych przez Zamawiającego dokumentów w celu ich udostępnienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu e-usług publicznych informacji przestrzennej oraz w celu ich wykorzystania do dalszych prac objętych WT jako dane źródłowe;

2) opracowanie oraz uzupełnienie i dostosowanie danych topograficznych do pojęciowego modelu danych BDOT500, określonego w Rozp. BDOT500 dla całego powiatu mogileńskiego, wykorzystując do tego celu udostępnione materiały fotogrametryczne i dokumenty źródłowe zgromadzone w PODGiK jak i pozyskane spoza PODGiK;

3) opracowanie oraz uzupełnienie i dostosowanie danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu do pojęciowego modelu danych GESUT, określonego w Rozp. GESUT dla całego powiatu mogileńskiego, wykorzystując do tego celu udostępnione materiały fotogrametryczne i dokumenty źródłowe zgromadzone w PODGiK jak i pozyskane spoza PODGiK i przeprowadzeniem uzgodnień z podmiotami władającymi sieciami uzbrojenia terenu;

4) wykonanie działań harmonizujących zbiory danych BDOT500 i GESUT oraz pozostałe zbiory danych funkcjonujące na obszarze powiatu mogileńskiego w BDPZGiK, w celu uzyskania interoperacyjności zbiorów danych.

Zamówienie obejmuje 6 jednostek ewidencyjnych (2 miasta i 4 gminy). Zamówienie obejmuje obszar całego powiatu mogileńskiego.

Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa: załącznik nr 6 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) – Warunki techniczne oraz załącznik nr 7 do SIWZ – projekt umowy wraz z harmonogramem. Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw do wykluczenia z postępowania, a także dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego opisane zostały w SIWZ. Opis przygotowania oferty został określony z SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zamówień w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Yes

Zamówienie jest realizowane w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Main site or place of performance

Teren Powiatu Mogileńskiego

Award criteria

Kwalifikacje osób wyznaczonych do realizacji zadania

20

Okres gwarancji

20

Cena oferty

60

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Swansea - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Cork - Civil engineering consultancy services

Ireland

Value: 250,000 Euro

Luxembourg : Luxembourg - EIB - Provision of Managed Print Services for the EIB Group’s premises in Luxembourg and External Offices

Luxembourg

Value: 5.2 million Euro

United Kingdom : Preston - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 950,000 Pound Sterling

Norway : Våler - Urban planning services

Norway

Value: 2.8 million Norwegian Krone

United Kingdom : Belfast - Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Software package and information systems

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone