Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach" Etap I.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy wyposażenia pracowni szkolnych wskazany został w załączniku Nr 7 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych,

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostały zawarte w SIWZ a w szczególności we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ,

3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca składający ofertę musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej jedną dostawę polegającą na dostawie: wyposażenia/sprzętu/urządzeń lub pomocy dydaktycznych o wartości nie mniejszej niż:

a) dla części 1 - 20 000 zł brutto,

b) dla części 2 - 20 000 zł brutto,

c) dla części 3 - 50 000 zł brutto,

d) dla części 5 - 50 000 zł brutto,

e) dla części 6 - 50 000 zł brutto,

f) dla części 8 - 50 000 zł brutto

Z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykonawca składający ofertę na wszystkie części zamówienia musi wykazać doświadczenie w realizacji dostaw na kwotę co najmniej 240 000 zł brutto.

W zakresie części 4 i 7 zamówienia Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji technicznej i zawodowej.

Wykaz i krótki opis warunków
Nie dotyczy
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz dostaw wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - według wzoru określonego w załączniku Nr 5 do SIWZ.

Dowodami określającymi, że dostawy zostały wykonane należycie są:

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,

— oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów ww.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

Ciąg dalszy w sesji III.1.2) - "minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów"

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Nie dotyczy
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

a) opis oferowanego sprzętu/ karty techniczne obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez ten sprzęt wymagań określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, karty techniczne należy przedstawić w jęz. polskim.

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-03-18

10:30

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A (pokój konferencyjny I piętro).

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na mini Portalu i dokonywane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne.

Czas lokalny
10:00
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2020-03-18

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-02-10
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587701

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Electronic invoicing will be accepted
tak
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Terminy wniesienia odwołania:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Ustawy Pzp;

2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.,

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora pocztowego wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U z 2012 r. poz. 1529 z późniejszymi zmianami) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że:

1) nie podlega wykluczeniu,

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa (w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu KE na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej JEDZ), Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 11 SIWZ. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia eESPD lub innych dostępnych narzędzi, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego,

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZe dotyczące także tych podmiotów

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp,

6. Na wezwanie Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale 12, 13 i 14 SIWZ,

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8.Na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Main CPV code 30200000

Bidding information

Bidding deadline

18 Mar 2020

21 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Mońki

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej obsługi hotelarskiej i gastronomicznej

Value

PLN Not specified

Dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej obsługi hotelarskiej i gastronomicznej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej obsługi hotelarskiej ZSO i Z w Mońkach:

1)Serwer do pracowni terminalowej - 1 szt,

2)urządzenie ups - 1 szt,

3)zestaw terminali - 24 szt,

4)monitor do terminali - 24 szt,

5)klawiatura - 24 szt,

6) mysz optyczna - 24 szt,

7) stacja nauczyciela all-in - one - 1 szt,

8) system serwerowy - 1 szt,

9) licencja do terminala - 25 szt,

10)licencja do terminala - 24 szt,

11) oprogramowanie antywirusowe - 1 szt,

12) oprogramowanie do zarządzania pracownią - 25 szt.,

13) switch - 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy wyposażenia pracowni szkolnych wskazany został w załączniku Nr 7 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Main site or place of performance

Mońki, powiat moniecki, woj. podlaskie

Yes

WND-RPPD.08.02.01-20-0020/18 Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura Przedszkolna, kształcenia zawodowego

Award criteria

termin gwarancji i rękojmi

40

60

Dostawa monitorów interaktywnych do pracowni dokumentacji technicznej, pracowni sterowania ruchem, pracowni dróg i taboru kolejowego

Value

PLN Not specified

Dostawa monitorów interaktywnych do pracowni dokumentacji technicznej, pracowni sterowania ruchem, pracowni dróg i taboru kolejowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitorów interaktywnych do pracowni dokumentacji technicznej, pracowni sterowania ruchem, pracowni dróg i taboru kolejowego:

1) monitor interaktywny 75 z androidem - 3 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy wyposażenia pracowni szkolnych wskazany został w załączniku Nr 7 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Main site or place of performance

Mońki, powiat moniecki, woj. podlaskie

Yes

WND-RPPD.08.02.01-20-0020/18 Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura Przedszkolna, kształcenia zawodowego

Award criteria

termin gwarancji i rękojmi

40

60

Dostawa wyposażenia komputerowego do pracowni dokumentacji technicznej, warsztatów szkolnych (istniejący budynek), pracowni sterowania ruchem kolejowym, pracowni dróg i taboru kolejowego.

Value

PLN Not specified

Dostawa wyposażenia komputerowego do pracowni dokumentacji technicznej, warsztatów szkolnych (istniejący budynek), pracowni sterowania ruchem kolejowym, pracowni dróg i taboru kolejowego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia komputerowego do pracowni dokumentacji technicznej, warsztatów szkolnych (istniejący budynek), pracowni sterowania ruchem kolejowym, pracowni dróg i taboru kolejowego:

1) monitor komputerowy - 50 szt,

2) komputer jednostka centralna -22 szt,

3) switch - 1 szt,

4) kabel rj45- 2 szt,

5) gniazda natynkowe rj45 - 40 szt,

6) wtyki rj45 (paczka 100 szt) - 2 szt,

7) urządzenie wielofunkcyjne - 3 szt,

8) projektor krótkoogniskowy - 1 szt,

9) ekran projekcyjny - 1 szt,

10) komputer jednostka centralna - 7 szt,

11) switch - 2 szt.

12) uchwyt LCD - 7 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy wyposażenia pracowni szkolnych wskazany został w załączniku Nr 7 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Main site or place of performance

Mońki, powiat moniecki, woj. podlaskie

Yes

WND-RPPD.08.02.01-20-0020/18 Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura Przedszkolna, kształcenia zawodowego

Award criteria

termin gwarancji i rękojmi

40

60

Dostawa systemu bezprzewodowej komunikacji dla przewodników

Value

PLN Not specified

Dostawa systemu bezprzewodowej komunikacji dla przewodników

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu bezprzewodowej komunikacji dla przewodników:

1) system bezprzewodowej komunikacji dla przewodników - szt. 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy wyposażenia pracowni szkolnych wskazany został w załączniku Nr 7 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Main site or place of performance

Mońki, powiat moniecki, woj. podlaskie

Yes

WND-RPPD.08.02.01-20-0020/18 Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura Przedszkolna, kształcenia zawodowego

Award criteria

termin gwarancji i rękojmi

40

60

Dostawa wyposażenia warsztatów szkolnych (istniejący budynek) ul. Szkolna 23)

Value

PLN Not specified

Dostawa wyposażenia warsztatów szkolnych (istniejący budynek) ul. Szkolna 23)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia warsztatów szkolnych (istniejący budynek ul. Szkolna 23):

1) stół ślusarki - 8 szt,

2) imadło - 8 szt,

3) polerko - szlifierka stołowa - 1 szt,

4) wiertarka stołowa - 1 szt,

5) frezarka stołowa - 1 szt,

6) przecinarka taśmowa - 1 szt,

7) ostrzarka narzędzi - 1 szt,

8) giętarka rur i profili - 1 szt,

9) podgrzewacz indukcyjny - 1 szt,

10) narzędzia blacharskie Yato 2 szt,

11) małą szlifierka kątowa 6 szt,

12) polerka 1200 W - 1 szt,

13) zestaw narzędzi pneumatycznych z akcesoriami - 2 szt,

14) wiertarko - wkrętarka - 3 szt,

15) szlifierka pneumatyczna z akcesoriami - 2 szt,

16) szlifierka pneumatyczna mimośrodowa - 3 szt,

17) zgrzewarka - 1 szt,

18) szlifierka stołowa - 1 szt,

19) zaginarka - 1 szt,

20) walcarka - 1 szt,

21) żłobiarka - 1 szt,

22) spęczarka - 1 szt,

23) giętarka do blachy-angielskie koło - 1 szt,

24) wanna wulkanizacyjna - 1 szt,

25) prostowarka - 1 szt,

26) automat do pompowania - 1 szt,

27) wulkanizator - 1 szt,

28) kosz pompowania - 1 szt,

29) wytwornica ozonu - 1 szt,

30) szafki ubraniowe dwudzielne - 20 szt

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy wyposażenia pracowni szkolnych wskazany został w załączniku Nr 7 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Main site or place of performance

Mońki, powiat moniecki, woj. podlaskie

Yes

WND-RPPD.08.02.01-20-0020/18 Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura Przedszkolna, kształcenia zawodowego

Award criteria

termin gwarancji i rękojmi

40

60

Dostawa wyposażenia do pracowni innowacji zawodowych

Value

PLN Not specified

Dostawa wyposażenia do pracowni innowacji zawodowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni innowacji zawodowych:

1) Zestaw klocków do programowania (I) - 8 kompletów,

2) Zestaw klocków do programowania (II) - 8 kompletów,

3) Zestaw do nauki podstaw elektroniki oraz programowania - 8 kompletów,

4) Aparat cyfrowy 360 - 1 szt,

5) Tablet - 18 szt,

6) Dron - 1 szt,

7) Robot edukacyjny - 4 szt,

8) Okulary VR - 18 szt,

9) Zestaw klocków do programowania - 1 komplet,

10) czytnik e-booków - 18 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy wyposażenia pracowni szkolnych wskazany został w załączniku Nr 7 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Main site or place of performance

Mońki, powiat moniecki, woj. podlaskie

Yes

WND-RPPD.08.02.01-20-0020/18 Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura Przedszkolna, kształcenia zawodowego

Award criteria

termin gwarancji i rękojmi

40

60

Dostawa wyposażenia do pracowni sprzedaży i sterowania ruchem kolejowym

Value

PLN Not specified

Dostawa wyposażenia do pracowni sprzedaży i sterowania ruchem kolejowym

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni sprzedaży i sterowania ruchem kolejowym:

1) kasa fiskalna - 3 szt,

2) drukarka fiskalna - 1 szt,

3) szuflada kasowa - 3 szt,

4) akcesoria do szuflad - 3 szt,

5) czytnik kodów kreskowych - 3 szt,

6) waga elektroniczna - 1 szt,

7) metkownica z taśmą - 3 szt,

8) lada sprzedażowa - 3 szt,

9) regał sklepowy - 3 szt,

10) tester banknotów na ultrafiolet - 1 szt,

11) tester banknotów na podczerwień - 1 szt,

12) liczarka do banknotów bilonu - 1 szt,

13) niszczarka - 1 szt,

14) gilotyna - 1 szt,

15) bindownica - 1 szt,

16) laminator - 1 szt,

17) kasa fiskalna - 5 szt,

18) czytnik kodów kreskowych - 7 szt,

19) drukarka kodów kreskowych - 1 szt,

20) toromierz - 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy wyposażenia pracowni szkolnych wskazany został w załączniku Nr 7 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Main site or place of performance

Mońki, powiat moniecki, województwo podlaskie

Yes

WND - RPPD.08.02.01-20-0020/18 Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura Przedszkolna, kształcenia zawodowego

Award criteria

Termin gwarancji i rękojmi

40

60

Dostawa wyposażenia technologicznego nowej hali napraw

Value

PLN Not specified

Dostawa wyposażenia technologicznego nowej hali napraw

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia technologicznego nowej hali napraw:

1) wciągarka stalowa przejezdna z regulacja wysokości 2 000 kg - 1 szt),

2) wiertarka pionowa - 1 szt,

3) frezarka z elektronicznie bezstopniowo regulowanym napędem wrzeciona - 1 szt,

4) hydrauliczna montażownica o dwóch prędkościach obrotu stołu - 1 szt,

5) elektroniczna wyważarka z cyfrowym wyświetlaczem - 1 szt,

6) przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia w ogumieniu - 1 szt,

7) stół spawalniczy z wyciągiem wentylacyjnym miejscowym - 1 szt,

8) wentylator dachowy dla wyciągu od stołu spawalniczego - 1 szt,

9) szynowy system ssący - 1szt,

10) bębnowy odsysacz spalin - 1 szt,

11) wentylator dachowy szynowego systemu ssącego z bębnowym odsysaczem spalin - 1 szt,

12) półautomat spawalniczy + reduktor + uchwyt - 1 szt,

13) sprężarka śrubowa - 1 szt,

14)wentylator dachowy wyciągu wentylacyjnego miejscowego - odprowadzenia ciepła z pomieszczenia sprężarki - 1 szt,

15) cyfrowy detektor tlenku węgla - 1 szt,

16) stół warsztatowy - 1 szt,

17) szafa ubraniowa 12 szt,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy wyposażenia pracowni szkolnych wskazany został w załączniku Nr 7 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Main site or place of performance

Mońki, powiat moniecki, województwo podlaskie

Yes

WND - RPPD.08.02.01-20-0020/18 Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura Przedszkolna, kształcenia zawodowego

Award criteria

Termin gwarancji i rękojmi

40

60

Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na:

— Część 1 w wysokości 1 000 zł,

— Część 2 w wysokości 1 000 zł,

— Część 3 w wysokości 2 000 zł,

— Część 4 w wysokości 200 zł,

— Część 5 w wysokości 2 000 zł,

— Część 6 w wysokości 2 000 zł,

— Część 7 w wysokości 200 zł,

— Część 8 w wysokości 2 000 zł.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Glasgow - Electrical installation work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 62.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Leeds - Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 650,000 Pound Sterling

Ireland : Dublin - Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Ireland

Value: 220,000 Euro

United Kingdom : Caldicot - Recycling equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling

Norway : Vadsø - Medical software development services

Norway

Value: Not specified

Norway : Tromsø - Software package and information systems

Norway

Value: 2.5 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Audio-visual equipment

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone