This tender in no longer available.

Tender description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dla poszczególnych części zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej wyposażenia pracowni stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

Zestawienie asortymentowo-ilościowe dotyczące poszczególnych części zawiera formularz cenowy stanowiący załączniki nr 2A / 1 do nr 2A / 6 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Ewentualne zmiany dokonane przez Wykonawcę w przywołanym powyżej wzorze nie będą przez Zamawiającego uwzględnione.

3. Możliwość dokonywania istotnych zmian zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich zmian zawarta jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

4. Przewidzenie przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy nie przesądza o obligatoryjności ich dokonania. Wystąpienie przesłanek zmiany umowy będzie każdorazowo podlegało szczegółowej analizie, po dokonaniu której zostanie podjęta decyzja co do ewentualnego wprowadzenia zmiany w treści umowy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

3) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

4) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane, w oparciu o informacje zawarte w ofercie.

4. Poleganie na zasobach innych podmiotów:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;

2) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie należy dołączyć do oferty, przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).

Pozostałe informacje dotyczące warunków udziału zawiera SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

2. Warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ;

3) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ.

3. Podstawy wykluczenia:

1) z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę:

b) wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia);

c) wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia), tj.:

— Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2019 poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655);

2) środki naprawcze:

a) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu;

b) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 2 lit. a;

c) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-08-17

09:10

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3, sala konferencyjna p. 115

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-17
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Oferta musi zachować ważność do
2020-10-15
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:00
Notice number in the OJ S
2020/S 091-216343

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Precise information on deadline(s) for review procedures

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp oraz zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ;

3) wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Pzp nie stanowi inaczej.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

13. Zamawiający informuje, że szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy Pzp, tj. art. 179 – 198g ustawy Pzp.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gpv.pl

Main CPV code 39162110

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Nowa Sól

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Wyposażenie pracowni CNC

Value

PLN Not specified

Wyposażenie pracowni CNC

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV): 31000000 – 6; 32000000 – 3; 38000000 – 5; 42000000 – 6; 391621110 – 9; 39162100 – 6.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: projekt „Razem dla

pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg VA BB PL 2014–2020.

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dla poszczególnych części zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej wyposażenia pracowni stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Zestawienie asortymentowo-ilościowe dotyczące poszczególnych części zawiera formularz cenowy stanowiący załączniki nr 2A / 1 do nr 2A / 1 do SIWZ.

End

2020-10-31

Yes

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: projekt „Razem dla pogranicza poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg VA BB PL 2014–2020.

Main site or place of performance

Główne miejsce i lokalizację realizacji dla poszczególnych części zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni – zał. nr 1 DO SIWZ.

Award criteria

Okres gwarancji

10

Termin dostawy po powiadomieniu o gotowości Zamawiającego

30

60

Description of renewals

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE nr 2020/S 091-216343 z 11.5.2020.

Wyposażenie pracowni procesorów produkcyjnych

Value

PLN Not specified

Wyposażenie pracowni procesorów produkcyjnych

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV): 31000000 – 6; 32000000 – 3; 38000000 – 5; 42000000 – 6; 391621110 – 9; 39162100 – 6.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: projekt „Razem dla

pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu

współpracy Interreg VA BB PL 2014–2020.

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dla poszczególnych części zamówienia zawarty jest w Specyfikacji technicznej wyposażenia pracowni stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Zestawienie asortymentowo-ilościowe dotyczące poszczególnych części zawiera formularz cenowy stanowiący załączniki nr 2A / 1 do nr 2A / 2 do SIWZ.

End

2020-09-30

Yes

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: projekt „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg VA BB PL 2014–2020.

Main site or place of performance

Główne miejsce i lokalizację realizacji dla poszczególnych części zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni – zał. nr 1 DO SIWZ.

Award criteria

Okres gwarancji

10

Termin dostawy po powiadomieniu o gotowości Zamawiającego

30

60

Description of renewals

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE nr 2020/S 091-216343 z dnia 11.5.2020.

Wyposażenie pracowni energetycznych (sieci energetyczne)

Value

PLN Not specified

Wyposażenie pracowni energetycznych (sieci energetyczne)

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV): 31000000 – 6; 32000000 – 3; 38000000 – 5; 42000000 – 6; 391621110 – 9; 39162100 – 6.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: projekt „Razem dla

pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w w ramach programu współpracy Interreg VA BB PL 2014–2020.

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dla poszczególnych części zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej wyposażenia pracowni stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Zestawienie asortymentowo-ilościowe dotyczące poszczególnych części zawiera formularz cenowy stanowiący załączniki nr 2A / 1 do nr 2A / 3 do SIWZ.

End

2020-09-30

Yes

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: projekt „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg VA BB PL 2014–2020.

Main site or place of performance

Główne miejsce i lokalizację realizacji dla poszczególnych części zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni – zał. nr 1 DO SIWZ.

Award criteria

Okres gwarancji

10

Termin dostawy po powiadomieniu o gotowości Zamawiającego

30

60

Description of renewals

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE nr 2020/S 091-216343 z 11.5.2020.

Wyposażenie pracowni energetycznych (energetyka odnawialna)

Value

PLN Not specified

Wyposażenie pracowni energetycznych (energetyka odnawialna)

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV): 31000000 – 6; 32000000 – 3; 38000000 – 5; 42000000 – 6; 391621110 – 9; 39162100 – 6.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: projekt „Razem dla

pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu

współpracy Interreg VA BB PL 2014–2020.

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dla poszczególnych części zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej wyposażenia pracowni stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Zestawienie asortymentowo-ilościowe dotyczące poszczególnych części zawiera formularz cenowy stanowiący załączniki nr 2A / 1 do nr 2A / 4 do SIWZ.

End

2020-09-30

Yes

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: projekt „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg VA BB PL 2014–2020.

Main site or place of performance

Główne miejsce i lokalizację realizacji dla poszczególnych części zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni – zał. nr 1 DO SIWZ.

Award criteria

Okres gwarancji

10

Termin dostawy po powiadomieniu o gotowości Zamawiającego

30

60

Description of renewals

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE nr 2020/S 091-216343 z 11.5.2020.

Wyposażenie pracowni miernictwa i materiałoznawstwa

Value

PLN Not specified

Wyposażenie pracowni miernictwa i materiałoznawstwa

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV): 31000000 – 6; 32000000 – 3; 38000000 – 5; 42000000 – 6; 391621110 – 9; 39162100 – 6.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: projekt „Razem dla

pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne go w ramach programu

współpracy Interreg VA BB PL 2014–2020.

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dla poszczególnych części zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej wyposażenia pracowni stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Zestawienie asortymentowo-ilościowe dotyczące poszczególnych części zawiera formularz cenowy stanowiący załączniki nr 2A / 1 do nr 2A / 5 do SIWZ.

End

2020-09-30

Yes

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: projekt „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg VA BB PL 2014–2020.

Main site or place of performance

Główne miejsce i lokalizację realizacji dla poszczególnych części zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni – zał. nr 1 DO SIWZ.

Award criteria

Okres gwarancji

10

Termin dostawy po powiadomieniu o gotowości Zamawiającego

30

60

Description of renewals

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE nr 2020/S 091-216343 z 11.5.2020.

Wyposażenie przenośnych stoisk prezentacyjno-targowych

Value

PLN Not specified

Wyposażenie przenośnych stoisk prezentacyjno-targowych

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV): 31000000 – 6; 32000000 – 3; 38000000 – 5; 42000000 – 6; 391621110 – 9; 39162100 – 6.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: projekt „Razem dla

pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu

współpracy Interreg VA BB PL 2014–2020.

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dla poszczególnych części zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej wyposażenia pracowni stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Zestawienie asortymentowo-ilościowe dotyczące poszczególnych części zawiera formularz cenowy stanowiący załączniki nr 2A / 1 do nr 2A / 6 do SIWZ.

End

2020-09-30

Yes

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: projekt „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg VA BB PL 2014–2020.

Main site or place of performance

Główne miejsce i lokalizację realizacji dla poszczególnych części zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni – zał. nr 1 DO SIWZ.

Award criteria

Okres gwarancji

10

Termin dostawy po powiadomieniu o gotowości Zamawiającego

30

60

Description of renewals

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE nr 2020/S 091-216343 z 11.5.2020.

SIMILAR TENDERS

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Salford - Computer equipment and supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 billion Pound Sterling

United Kingdom : Kilmarnock - School furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Råde - Teaching equipment

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Ireland : Cork - Educational equipment

Ireland

Value: 350,000 Euro

United Kingdom : Salford - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 22.4 million Pound Sterling