This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu polowego:

— łóżko polowe składane metalowe (z materacem) – 1 650 szt.,

— łóżko polowe składane metalowe (z brezentem) – 500 szt.,

— stół polowy kwadratowy, składany z metalową podstawą – 300 szt.,

— taboret polowy składany z metalową podstawą – 1 400 szt.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

— 21 WOG Elbląg, SOI w Braniewie, SOI w Elblągu, SOI w Morągu,

— 22 WOG Olsztyn, SSI w Olsztynie, SOI w Lidzbarku Warmińskim, Grupa Zabezpieczenia w Lipowcu,

— 24 WOG Giżycko, SOI w Bemowie Piskim, SOI w Suwałkach, SOI w Giżycku, SOI w Gołdapi, SOI w Węgorzewie,

— 25 WOG Białystok – SOI w Białymstoku.

3. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone wyroby na okres: min 24 – maks. 36 miesięcy.

4. Okres rękojmi: 24 miesiące – wg art. 568 § 1 K.C.

4. Wymagany termin wykonania zamówienia:

— min. 60, maks. 90 dni od dnia podpisania.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty. W trakcie realizacji umowy wyklucza się możliwość wzrostu cen jednostkowych oraz składników cenotwórczych, podanych w arkuszu ofertowym. W przypadku wystąpienia dodatkowej dostawy, nie objętej przedmiotem zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie tej dostawy wynagrodzenie ryczałtowe. Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy odbędzie się fakturami częściowymi po dostawie danego asortymentu towaru lub 1 fakturą po całościowej dostawie towaru do miejsc wskazanych przez Zamawiającego i odbiorze towaru przez Zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i doręczenia jej do kancelarii RZI w Olsztynie. Za dzień zapłaty uważa się dzień prawidłowego obciążenia rachunku bankowego.
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

— posiadają odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 300 000,00 PLN.

1) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca składa:

— dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 300 000,00 PLN (np. polisa OC).

2) Ww. dokument powinien mieć formę kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek przedstawić dowód opłaty składki ubezpieczeniowej.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Oferta musi zachować ważność do
2020-05-16
Data
2020-03-18
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
11:00
Warunki otwarcia ofert

2020-03-18

12:00

Złożenie ofert następuje poprzez użycie platformy zakupowej openNexus – https://platformazakupowa.pl/.Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych RZI w Olsztynie – mgr inż. Sebastian Michalik.

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-02-11
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w dziale VI ustawy – Środki ochrony prawnej.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający uzna, iż będzie mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przekazane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza również na stronie internetowej Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zgłoszenie opozycji, jak i skutki dla jego zgłoszenia zawarte są w art. 185 ust. 4 ustawy Pzp.

11. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 8, nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Informacje dodatkowe

1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1) wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie;

2) zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

3) zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie, przed terminem podpisania umowy, z oznaczeniem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – postępowanie 16/D”;

4) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego NBP O/Olsztyn nr 39 1010 1397 0065 2313 9120 1000;

5) zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Pzp, na zasadach określonych we wzorze umowy.

2. Oferta musi zawierać wg poniższej kolejności:

1) wypełniony arkusz ofertowy z załącznika do SIWZ,

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

3) jednolity europejski dokument zamówienia – JEDZ – dotyczący Wykonawcy,

4) jednolity/-e europejski/-e dokument/-y zamówienia – JEDZ – dotyczący/-e podmiotu/-ów, na którego/-ych zasoby Wykonawca powołuje się,

5) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji tych podmiotów – jeżeli dotyczy,

6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik,

7) wadium – jeżeli złożone w formie innej niż pieniężna.

3. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1–8 ustawy Pzp.

4. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, tj. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Oświadczenie należy złożyć wg wzoru w załączniku do SIWZ.

6. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy:

a) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, upoważnienie,umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum),

b) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić w siedzibie Zamawiającego po jednym egzemplarzu zamawianego sprzętu w celu określenia przez Zamawiającego jego zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

8. Zamawiający sporządził Klauzulę informacyjną związaną z procesem przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 39522520

Bidding information

Bidding deadline

18 Mar 2020

0 days remaining

Total estimated value

PLN 880,813

Locations

Polska, Olsztyn

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 880,813

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu polowego:

— łóżko polowe składane metalowe (z materacem), w ilości 1 650 szt.,

— łóżko polowe składane metalowe (z brezentem), w ilości 500 szt.,

— stół polowy kwadratowy, składany z metalową podstawą, w ilości 300 szt.,

— taboret polowy składany z metalową podstawą w ilości 1 400 szt.,

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

— 21 WOG Elbląg, SOI w Braniewie – ul. Stefczyka 63,

— 21 WOG Elblągu, SOI w Elblągu – ul. Królewiecka 169,

— 21 WOG Elbląg, SOI w Morągu – ul. Al. Wojska Polskiego 16,

— 22 WOG Olsztyn, SSI w Olsztynie, ul. Saperska 1,

— 22 WOG Olsztyn, SOI w Lidzbarku Warmińskim – ul. Przystaniowa 1,

— 22 WOG Olsztyn, Grupa Zabezpieczenia w Lipowcu – Lipowiec 138,

— 24 WOG Giżycko, SOI w Bemowie Piskim – ul. Kętrzyńskiego 1,

— 24 WOG Giżycko, SOI w Suwałkach – ul. Wojska Polskiego 21,

— 24 WOG Giżycko, SOI Giżycku – ul. Moniuszki 7,

— 24 WOG Giżycko, SOI Gołdap – ul. Partyzantów 27,

— 24 WOG Giżycko, SOI Węgorzewo – ul. gen. J. Bema 16,

— 25 WOG Białystok – SOI w Białymstoku – ul. Kawaleryjska 70.

3. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone wyroby na okres: minimum 24 – maksimum 36 miesięcy;

4. Okres rękojmi: 24 miesiące – wg art. 568 § 1 K.C.

5. Wymagany termin wykonania zamówienia z uzyskaniem efektu rzeczowego:

— minimum 60 dni od dnia podpisania umowy,

— maksimum 90 dni od dnia podpisania umowy.

Additional information

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 26 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100).

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej openNexus https://platformazakupowa.pl/

Main site or place of performance

Olsztyn, Elbląg, Braniewo, Morąg, Lidzbark Warmiński, Lipowiec, Bemowo Piskie, Suwałki, Giżycko, Gołdap, Węgorzewo, Białystok.

Award criteria

Termin wykonania zamówienia

10

Okres gwarancji

30

60

SIMILAR TENDERS

Malta : Santa Venera - Knotted nets

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Norwich - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Egersund - School furniture

Norway

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Salford - Computer equipment and supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 billion Pound Sterling

United Kingdom : Kilmarnock - School furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Råde - Teaching equipment

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone