This tender in no longer available.

Tender description

Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Warszawskiej w Olsztynie.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu w oparciu przesłanki obligatoryjne wskazane w art. 24 ust. 1 oraz przesłanki fakultatywne wskazane w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu wskazane w art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3 ustawy Pzp.

Warunki realizacji umowy

1. Istotne postanowienia umowy, jakie zostaną zawarte w umowie z wybranym Wykonawcą stanowią załącznik nr 9 do SIWZ.

2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia w wysokości: 5 % ceny brutto oferty przedstawionej przez Wykonawcę.

3. Zamawiający wymaga złożenia przed podpisaniem umowy harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego realizacji robót (w układzie miesięcznym) wraz z podaniem: zakresu robót (elementów zakończonych), terminu wykonania robót oraz ich ceny. Harmonogram musi uwzględniać postanowienia w zakresie realizacji przedmiotu umowy zaś wartość robót wykonanych w ostatnim etapie nie może być niższa niż 10 % ceny ryczałtowej (ofertowej).

5. Zamawiający wymaga złożenia przed podpisaniem umowy dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od OC cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 5 000 000 PLN.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

2.1. w zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp, Wykonawca wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonanych w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych, tj. polegających na realizacji minimum 2 robót budowlanych (2) obejmujących budowę, rozbudowę lub modernizację budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 12 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwanaście milionów złotych 00/100), każda;

2.2. w zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi oraz posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.:

a) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: kierownik budowy.

Wymagane kwalifikacje: wyższe wykształcenie techniczne budowlane, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – zgodnie z polskim prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności;

doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych przy realizacji robót budowlanych co najmniej 1 obiektu budowlanego użyteczności publicznej (o wartości min. 5 mln) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert;

b) w specjalności instalacji sanitarnych, gazowych i wentylacji: kierownik robót.

Wymagane kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych i wentylacji lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – zgodnie z polskim prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności;

c) w specjalności instalacji elektrycznych: kierownik robót.

Wymagane kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – zgodnie z polskim prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności;

d) w specjalności instalacji teletechnicznych: kierownik robót.

— wymagane kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji teletechnicznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – zgodnie z polskim prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności;

e) w specjalności drogowej: kierownik robót.

— wymagane kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami drogowymi lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – zgodnie z polskim prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu w oparciu przesłanki obligatoryjne wskazane w art. 24 ust. 1 oraz przesłanki fakultatywne wskazane w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu wskazane w art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3 ustawy Pzp.

2. W zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100).Procedura

Oferta musi zachować ważność do
2020-03-20
Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Data
2020-01-21
Warunki otwarcia ofert

2020-01-21

11:00

Oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Składanie ofert odbywa się przez platformę: www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu.

1. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy. Otwarcie ofert następuje w siedzibie Zamawiającego poprzez kliknięcie przycisku „odszyfruj oferty”. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na platformie www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu informację z otwarcia ofert.

Czas lokalny
10:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-12-13
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Electronic invoicing will be accepted
tak
Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

2. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Składanie ofert odbywa się przez platformę: www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu.

3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

3.1. oświadczenie JEDZ złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności (oryginał);

3.2. dokument stanowiący niepieniężną formę wadium (gwarancja/poręczenie) złożony w oryginale postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu);

3.3. dowód wpłaty wadium (potwierdzenie przelewu);

3.4. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą (KRS, CEIDG, umowa spółki etc.).

4. Zamawiający wymaga złożenia przed podpisaniem umowy harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego realizacji robót (w układzie miesięcznym) wraz z podaniem: zakresu robót (elementów zakończonych), terminu wykonania robót oraz ich ceny. Harmonogram musi uwzględniać postanowienia w zakresie realizacji przedmiotu umowy zaś wartość robót wykonanych w ostatnim etapie nie może być niższa niż 10 % ceny ryczałtowej (ofertowej).

5. Zamawiający wymaga złożenia przed podpisaniem umowy dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100).

6. Zamawiający wymaga złożenia przed podpisaniem umowy kosztorysu uproszczonego w wersji papierowej oraz kosztorysu szczegółowego (pełnego) wersji elektronicznej (ATH) obejmującego cały przedmiot umowy i na wskazaną w ofercie kwotę.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp, czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Szczegółowe informacje na temat odwołania oraz skargi znajdują się w ustawie Pzp, w dziale VI „środki ochrony prawnej”.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 45000000

Bidding information

Bidding deadline

21 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

PLN 57.0 million

Locations

Polska, Olsztyn

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 57.0 million

Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Warszawskiej w Olsztynie.

Main site or place of performance

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski przy ul. Warszawskiej 98 w Olsztynie, POLSKA, działka nr 152-37/6

End

2022-06-30

Award criteria

Cena

60

Okres gwarancji

20

Klauzule społeczne

20

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - Metalworking

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.8 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Engineering works and construction works

Malta

Value: Not specified

Norway : Oslo - Runway resurfacing

Norway

Value: 350.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Stepps - Construction work for water projects

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 528.3 million Pound Sterling

Norway : Lillehammer - Construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Scarborough - Landscaping work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Plumbing and sanitary works

Norway

Value: Not specified