Tender description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z utrzymaniem zieleni.Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 159-364945
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-09
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postępu 17A

Warszawa

02-676

[email protected]

http://www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

[email protected]

http://www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4 ustawy Pzp.

1. Dokumenty składane przez Wykonawców wraz z ofertą:

1) oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu,

Oświadczenie o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.

Jednolity dokument wypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I zostaje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z SIWZ w postaci:

— załącznika nr 2a do SIWZ – JEDZ/doc*

lub

— załącznika nr 2b do SIWZ - JEDZ/ESPD

Instrukcja korzystania/wypełnienia z Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD) zgodnie z Załącznikiem nr 2c do SIWZ

Informacja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) dostępna jest pod poniższym adresem internetowym:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Uwaga

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

2. Oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert:

1) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Uwaga:

a) wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b) wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

c) oświadczenie można złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ,

d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp (po otwarciu ofert):

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

O działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty powyższe składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednie przepisy paragrafu 7 i 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w s...

Main CPV code 77310000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 16.2 million

Locations

Polska, Olsztyn

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Olsztyna w latach 2019-2021 część VI - Nagórki, Jaroty

Value

PLN Not specified

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Olsztyna w latach 2019-2021 część VI - Nagórki, Jaroty Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z utrzymaniem zieleni część VI - Nagórki, Jaroty

Award criteria

cena oferty [zł] - 60 %

60

okres pielęgnacji nasadzeń drzew, krzewów i bylin wykonanych w ramach umowy, licząc od dnia protokolarnego odebrania poszczególnych nasadzeń przez Zamawiającego [miesiąc] (min. 12 miesięcy, max. 36

40

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Olsztyna w latach 2019-2021 część VII - Brzeziny Osiedle Generałów

Value

PLN Not specified

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Olsztyna w latach 2019-2021 część VII - Brzeziny Osiedle Generałów Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z utrzymaniem zieleni część VII - Brzeziny Osiedle Generałów

Award criteria

cena oferty [zł] - 60 %

60

okres pielęgnacji nasadzeń drzew, krzewów i bylin wykonanych w ramach umowy, licząc od dnia protokolarnego odebrania poszczególnych nasadzeń przez Zamawiającego [miesiąc] (min. 12 miesięcy, max. 36

40

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Olsztyna w latach 2019-2021 część VIII - Dajtki, Słoneczny Stok

Value

PLN Not specified

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Olsztyna w latach 2019-2021 część VIII - Dajtki, Słoneczny Stok Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z utrzymaniem zieleni część VIII - Dajtki, Słoneczny Stok

Award criteria

cena oferty [zł] - 60 %

60

okres pielęgnacji nasadzeń drzew, krzewów i bylin wykonanych w ramach umowy, licząc od dnia protokolarnego odebrania poszczególnych nasadzeń przez Zamawiającego [miesiąc] (min. 12 miesięcy, max. 36

40

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Olsztyna w latach 2019-2021 część IX - Likusy, Gutkowo

Value

PLN Not specified

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Olsztyna w latach 2019-2021 część IX - Likusy, Gutkowo Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z utrzymaniem zieleni część IX - Likusy, Gutkowo

Award criteria

cena oferty [zł]

60

okres pielęgnacji nasadzeń drzew, krzewów i bylin wykonanych w ramach umowy, licząc od dnia protokolarnego odebrania poszczególnych nasadzeń przez Zamawiającego [miesiąc] (min. 12 miesięcy, max. 36

40

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Olsztyna w latach 2019-2021 część X - Zatorze

Value

PLN Not specified

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Olsztyna w latach 2019-2021 część X - Zatorze Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z utrzymaniem zieleni część X - Zatorze

Award criteria

cena oferty [zł]

60

okres pielęgnacji nasadzeń drzew, krzewów i bylin wykonanych w ramach umowy, licząc od dnia protokolarnego odebrania poszczególnych nasadzeń przez Zamawiającego [miesiąc] (min. 12 miesięcy, max. 36

40

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Olsztyna w latach 2019-2021 część XI - Osiedle Podleśna, Zielona Górka

Value

PLN Not specified

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Olsztyna w latach 2019-2021 część XI - Osiedle Podleśna, Zielona Górka Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z utrzymaniem zieleni część XI - Osiedle Podleśna, Zielona Górka

Award criteria

cena oferty [zł]

60

okres pielęgnacji nasadzeń drzew, krzewów i bylin wykonanych w ramach umowy, licząc od dnia protokolarnego odebrania poszczególnych nasadzeń przez Zamawiającego [miesiąc] (min. 12 miesięcy, max. 36

40

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Kilmarnock - Horticultural products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lisburn - Services incidental to fishing

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling

United Kingdom : Bolton - Spraying machinery for agriculture or horticulture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.1 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Grounds maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

United Kingdom : Aberystwyth - Plant engineering design services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80,000 Pound Sterling

Belgium : Brussels - Preparatory Action — Smart Rural Areas in the 21st Century

Belgium

Value: 3.3 million Euro

United Kingdom : Peterborough - Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.1 million Pound Sterling