Tender description

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 w sposób zapewniający przejście odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na następnego posiadacza odpadów w ilości około 1 000 Mg. W ramach zamówienia Wykonawca będzie odbierał ww. odpady od Zamawiającego ze Stacji Przeładunkowej w Olsztynie znajdującej się w OZK Sp. z o.o., ul. Lubelska 43d, 10-410 Olsztyn, POLSKA.Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 248-574488
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP: „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki: (...) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości”.

Wszystkie przesłanki, o których mowa w ww. przepisie zostają spełnione:

1) zamówienie zostaje udzielone w okresie 3 lat (przed ich upływem) od dnia udzielenia zamówienia podstawowego; zamówienie podstawowe zostało udzielone w dniu 23.6.2017 r. (data zawarcia umowy);

2) zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług, tj. Olsztyńskiemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o., ul. Lubelska 43d, 10-410 Olsztyn, POLSKA;

3) zamówienie będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług – usługa odbioru i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01;

4) zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu (Ogłoszenie nr 2017/S 066-124468 z dnia 4.4.2017 r.) oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem;

5) całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-30 Main CPV code 90500000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 269,000

Locations

Polska, Olsztyn

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 269,000

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 w sposób zapewniający przejście odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na następnego posiadacza odpadów w ilości około 1 000 Mg. W ramach zamówienia Wykonawca będzie odbierał ww. odpady od Zamawiającego ze Stacji Przeładunkowej w Olsztynie znajdującej się w OZK Sp. z o.o., ul. Lubelska 43d, 10-410 Olsztyn, POLSKA.

2. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu (Ogłoszenie nr 2017/S 066-124468 z dnia 4.4.2017 r.) dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla ww. przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, do 100 % wartości zamówienia podstawowego (z opcją), co zostało uwzględnione przy szacowaniu wartości zamówienia.

3. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 20 02 01 były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy – zgodnie z art. 22 § 1* ww. ustawy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917), tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, operatorów sprzętu oraz kierowców.

Award criteria

ocena jednostek transportowych w oparciu o spełnienie normy EURO 6 dla emisji spalin

10

10

Main site or place of performance

W ramach zamówienia Wykonawca będzie odbierał ww. odpady od Zamawiającego ze Stacji Przeładunkowej w Olsztynie znajdującej się w OZK Sp. z o.o., ul. Lubelska 43d, 10-410 Olsztyn, POLSKA.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Exeter - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 468,000 Pound Sterling

Norway : Trondheim - Environmental monitoring other than for construction

Norway

Value: 27.1 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Grounds maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Longford - Industrial training services

Ireland

Value: 154,000 Euro

United Kingdom : Croydon - Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : York - Cleaning and sanitation services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Euro

United Kingdom : Edinburgh - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling