Tender description

Niniejsze zadanie związane jest z wykonaniem robót budowalnych w ramach inwestycji pn.: Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem, w zakres niniejszego zadania wchodzi przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Parku Przemysłowego Metalchem oraz wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych projektu.

Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu Niniejsze postępowanie zostało unieważnione zgodnie z zapisami art. 93 ust. 1 pkt 1 i 4 u.p.z.p. bowiem w niniejszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu oraz cena złożonej oferty przewyższa wartością kwotę jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 203-461122

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

Dokończenie pkt III.1.2)

4. Dokumenty, o których mowa w powyżej pkt 3 lit. a oraz lit. b tiret drugi, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 3 lit. b tiret pierwszy, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 zastępuje się je dokumentem zawierają-cym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6 stosuje się.

6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Rozdziale 10 pkt 2 ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt 3 lit. a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 u.p.z.p.. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6 zdanie pierwsze stosuje się.

8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9. Zamawiający żąda od wykonawcy, który:

a) polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 10 (z wyjątkiem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ);

b) wskaże podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy nie są podmiotami, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 10 (z wyjątkiem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ)

Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów wymienionych w niniejszym pkt 9 lit a i b w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie.

12. Do oferty wykonawca dołącza aktualny na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Dokończenie pkt VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-30
Precise information on deadline(s) for review procedures

Dokończenie pkt VI.3) 13. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, tj. informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Odwołanie

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 u.p.z.p. zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

7) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

8) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

9) Szczegółowe zapisy dotyczące procedury odwoławczej znajdują się w Dziale VI Środki Ochrony Prawnej art. 180 -198 u.p.z.p.

10) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Tel.: +48 224587801

E-mail: [email protected]

Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

Main CPV code 45000000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Opole

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą .: Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem.

W zakres zamówienia wchodzi wykonane następujących etapów zadania:

1. Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem

2. Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

ETAP 1) Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem - drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— przebudowę dwóch skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 423,

— przebudowę i budowę dróg klasy L i Z o łącznej długości ok. 6,7 km wraz z chodnikami i ciągami pieszo – rowerowymi, rozprowadzających ruch na terenie strefy przemysłowej,

— budowę miejsc postojowych,

— przebudowę placów manewrowo – postojowego,

— budowę placów do zawracania w celach p-poż.,

— budowę przystanków autobusowych i pętli autobusowej,

— rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowę nowego obiektu w konstrukcji gruntowo – powłokowej,

— wycinki drzew i krzewów oraz nasadzenia rekompensacyjne,

— przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego dla dróg strefy na całej długości dróg,

— przebudowę kanalizacji deszczowej,

— usunięcie kolizji sieciowych.

Rozwiązania projektowe obejmują:

Zakłada się budowę dróg klasy L i Z oraz infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania strefy przemysłowej. Inwestycja zakłada powielenie istniejącego układu drogowego na terenie strefy z wyjątkiem zmian w rejonie dróg MN, SMOR i placu manewrowo-postojowego. Drogi strefy przemysłowej skomunikowano z drogą wojewódzką nr 423 poprzez skrzyżowanie zwykłe o trzech wlotach (ul. Berylowa i ul. Oświęcimska), oraz skrzyżowanie częściowo skanalizowane o czterech wlotach.

W ramach inwestycji wymieniona zostanie konstrukcja wszystkich dróg publicznych w rejonie strefy Metalchem. Na drogach po których przewidziany jest ruch pojazdów ponadgabarytowych przyjęto konstrukcję sztywną, betonową przystosowaną do obciążenia ruchem KR4. Na pozostałych drogach przyjęto nawierzchnię bitumiczną dostosowaną do kategorii ruchu KR4, poza drogą EF na odcinku 0+292-0+791, gdzie wyłączony jest ruch pojazdów ciężarowych z wyłączeniem autobusów. Na tym odcinku projektuje się nawierzchnię bitumiczną dostosowaną do kategorii ruchu KR3.

Wszystkie drogi w rejonie inwestycji przewidziano jako jednoprzestrzenne, dwupasmowe 1x2, dwukierunkowe. Szerokości jezdni w zakresie od 6,5-7,5m z dodatkowymi poszerzeniami na łukach, oraz placami do zawracania spełniającymi warunki przeciwpożarowe. Na terenie strefy wyznaczono przy pomocy oznakowania poziomego przystanki komunikacji miejskiej.

W ramach projektu przewiduje się likwidację nieużytkowanych przejazdów kolejowych, oraz remont użytkowanych przejazdów. Planuje się również przebudowę wiaduktu nad istniejącą linią kolejową. Istniejący wiadukt żelbetowy z belkami prefabrykowanymi typu GROMNIK planuje się zastąpić konstrukcją gruntowo – powłokową o wymiarach uwzględniających przyszłe zagospodarowanie obwodnicy i drogę 2x2 prowadzoną nad linią kolejową.

Przy drogach przewidziano budowę parkingów dla samochodów osobowych. Miejsca parkingowe usytuowane prostopadle do osi drogi. Nawierzchnia parkingów z betonowej kostki brukowej. 4 % miejsc parkingowych przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych. Wymiary standardowych miejsc parkingowych: 2,5x5,0m, oraz 3,6x5,0m miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dokończenie OPZ pkt II.2.11)

Description of options

Opcje - NIE. Z powodu braku miejsca:

Dokończenie OPZ pkt II.2.4)

W sąsiedztwie zakładu GEA przewidziano przebudowę placu manewrowo-postojowego. Nowe zagospodarowanie terenu przewiduje wydzielenie na placu: jezdni ciągu głównego, miejsc parkingowych dla samochodów osobowych usytuowanych skośnie (kąt 45

o

) do jednokierunkowej jezdni manewrowej, miejsc parkingowych dla pojazdów ponadgabarytowych usytuowanych równolegle do osi głównej, oraz pętli autobusowej dla komunikacji miejskiej wraz z przystankiem autobusowym. Konstrukcja placu manewrowo-postojowego oprócz skośnych miejsc postojowych i jednokierunkowych jezdni manewrowych przystosowana do przeniesienia obciążeń jak dla kategorii KR5.

Wzdłuż projektowanych ulic przewidziano budowę chodników lub ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Szerokość chodników i ciągów pieszo-rowerowych 1,5-3,0m.

W związku z przebudową układu drogowego przewidziano również przebudowę kanalizacji deszczowej. W ramach projektu przewidziano zagęszczenie rozmieszczenia wpustów ulicznych oraz budowę układu separacyjnego podczyszczającego ścieki z cząstek stałych i substancji ropopochodnych.

Zaprojektowano sieć oświetlenia drogowego z lampami typu LED na słupach oświetleniowych. Sieć zlokalizowana jest w pasie zieleni bądź w obrębie chodników poza jezdnią.

W ramach projektu przewidziano również likwidację wszelkich kolizji branżowych

Z istniejącymi sieciami.

W zawiązku z realizacją inwestycji zaplanowano wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebiegiem dróg, chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Założono nasadzenia rekompensacyjne oraz zakładanie trawników.

Przedmiot zamówienia opisany jest dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi przez Biuro Inżynierskie TRAKT, Sędzisław 50, 58-410 Marciszów.

Rodzaj, zakres prac, lokalizacja budowy:

a) Inwestycja jest usytuowana w południowo-zachodniej Polsce, w województwie opolskim, w gminie Opole. Teren Parku Przemysłowego Metalchem zlokalizowany jest w południowej części Opola (dzielnice: Groszowice, Grotowice). Projektowany układ ograniczony jest od zachodu rzeką Odrą, a od wschodu ul. Oświęcimską tj. droga wojewódzka 423.

b) Rodzaj i zakres prac: m.in. roboty drogowe, roboty inżynierskie, mostowe, roboty z zakresu branży kolejowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, hydrotechnicznej, sanitarnej (sieć gazowa, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacyjna deszczowa),

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

(1) Roboty drogowe w zakresie:

— Przebudowa dwóch skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 423,

— Przebudowa i budowę dróg klasy L i Z o łącznej długości ok. 6,7 km wraz z chodnikami i ciągami pieszo – rowerowymi, rozprowadzającymi ruch na terenie strefy przemysłowej,

— Budowa miejsc postojowych,

— Przebudowa placu manewrowo – postojowego,

— Budowa placów do zawracania w celach przeciwpożarowych,

— Budowa przystanków autobusowych i pętli autobusowej.

(2) Obiekty mostowe w zakresie:

— Usunięcie istniejącej konstrukcji wiaduktu wykonanej w technologii żelbetowej, mieszanej monolityczno- prefabrykowanej,

— Wytyczenie geodezyjne fundamentów wiaduktu,

— Wykonanie pali żwirowych celem umocnienia podłoża gruntowego,

— Fundamentowanie,

— Wykonanie izolacji powłokowych ław fundamentowych,

— Montaż powłokowej konstrukcji wiaduktu z blachy falistej,

— Wykonanie układów drenujących,

— Zasypanie konstrukcji stalowej z wykonaniem izolacji geowłókniną,

— Wykonanie wieńców obwodowych,

— Umocnienie skarp,

— Wykonanie robót uzupełniających związanych z wykończeniem skarp i konstrukcji wiaduktu.

(3) Przebudowa kanalizacji deszczowej i budowa układu separacyjnego wraz z osadnikami;

(4) Wycinkę drzew i krzewów oraz nasadzenia rekompensacyjne w zakresie:

— Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,

— Nasadzenia rekompensacyjne,

— Założenia trawników,

— Odtworzenie terenów zielonych zniszczonych podczas prowadzenia prac budowlanych.

Dokończenie OPZ pkt III.1.1)

Yes

Umowa o dofinansowanie nr: RPOP.06.01.00-16-0013/17-00 Niniejsze zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Additional information

UWAGA: w niniejszym postępowaniu formularz JEDZ składa się w formie elektronicznej zgodnie z zapisami SIWZ dostępnej na stronie www.bip.um.opole.pl

Zadanie realizowane jest w formie przetargu nieograniczonego.

Award criteria

okres gwarancji i rękojmi

60

60

Main site or place of performance

Miasto Opole

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Sheffield - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 billion Pound Sterling

Norway : Vågland - Construction work for swimming pool

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Havant - Development of residential real estate

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Dumfries - Landscaping work for roads and motorways

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Stockton-on-Tees - Fire-prevention installation works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 216,000 Pound Sterling

United Kingdom : Bristol - Construction work for university buildings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Carlisle - Plumbing and sanitary works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified