This tender in no longer available.

Tender description

Kurs: „Monter izolacji przemysłowych” dla uczniów z Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie – Koźlu. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja specjalistycznych kursów nadających dodatkowe uprawnienia zawodowe, umożliwiających uzyskiwanie i uzupełniane wiedzy, umiejętności, kwalifikacji zawodowych i kompetencji zawodowych dla wybranych uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu województwa opolskiego. Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do samodzielnej, profesjonalnej pracy charakterze montera izolacji przemysłowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do specyfikacji.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Zmiany Umowy: 1) wystąpią okoliczności, kt. nie mogły być przewidziane przed zawarciem Umowy nie wynikające z zaniedbań którejś ze str w takim wypadku dopuszcza się zmianę terminu realizacji Umowy, zmianę programu kursu oraz ilości uczestników, 2)wystąpią okoliczności na skutek działania siły wyższej lub zdarzeń losowych, a w szczególności pożaru, powodzi, wypadku komunikacyjnego, stanu klęski żywiołowej lub innej sytuacji na której zaistnienie nie miały wpływu Str – w takim wypadku dopuszcza się zmianę terminu, programu kursu lub miejsca realizacji umowy

Z zastrzeżeniem, iż nowe miejsce będzie spełniać wymogi zawarte w załączniku do umowy, 3) wystąpią okoliczności związane z przedłużającą się procedurą przetargową, w takim przypadku dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji umowy lub programu kursu, 4) wystąpią okoliczności związane z realizacją projektu – w takim przypadku dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy, programu kursu, ilości uczestników oraz miejsca realizacjiProcedura

Notice number in the OJ S
2019/S 048-111157
Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2019-03-20
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
09:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-03-12
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587800

[email protected]

+48 224587803

www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Informacje dodatkowe

1. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. W szczególności oferta musi uwzględniać wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu obliczenia ceny oferty. 2. Ofertę w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji), wraz z załączonymi dokumentami, oświadczeniami itd. składa się pod rygorem nieważności w języku polskim elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP udostępnionego przez miniPortal przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich. 3. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc lub .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. Oferta nie może być złożona za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego.

7. Złożenie oferty wraz z załącznikami na nośniku danych (np. CD, pendrive) nie stanowi jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia zwrotów obcojęzycznych w ofercie, o ile są nazwami własnymi lub nie posiadają powszechnie używanego odpowiednika w języku polskim. 9. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ podpisując ją za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Platforma szyfruje oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert. 10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 11. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587800

[email protected]

+48 224587803

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 80510000

Bidding information

Bidding deadline

20 Mar 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 52,910

Locations

Polska, Opole

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 52,910

Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów (zwanych dalej: kursami) dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu województwa opolskiego - w ramach projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” (poddziałanie 9.2.1RPO WO na lata 2014 – 2020), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – kurs: Monter izolacji przemysłowych - dla uczniów z Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu„Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” (poddziałanie 9.2.1 RPO WO na lata 2014 - 2020),współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja specjalistycznych kursów nadających dodatkowe uprawnienia zawodowe, umożliwiających uzyskiwanie i uzupełniane wiedzy, umiejętności, kwalifikacji zawodowych i kompetencji zawodowych dla wybranych uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu województwa opolskiego. Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do samodzielnej, profesjonalnej pracy charakterze montera izolacji przemysłowych. Program kursu: 1. Ogólne wiadomości o instalacjach przemysłowych, technologiach i materiałach izolacyjnych, 2. Izolacje w różnego typu obiektach przemysłowych, 3. Wełna jako materiał izolacyjny, 4. Sprzęt do wykonywania izolacji przemysłowych, 5. Elementy dokumentacji technicznej,6.Instrukcja stanowiskowa BHP, 7. Zasady montażu izolacji z wełny na rurociągach i armaturze, 8. Zasady montażu izolacji oraz płaszcza z blachy płaskiej i trapezowej na powierzchniach płaskich, 9. Zasady montażu izolacji wielowarstwowej z wełny na rurociągach i armaturze, 10. Zasady montażu izolacji z wełny naścianach płaskich oraz zbiornikach pionowych, 11. Montaż otulin, mat oraz luźnej wełny na różnych rodzajach elementów i maszyn przemysłowych, 12. Wprowadzenie do zawodu monter izolacji przemysłowych, 13. Roboty towarzyszące, 14. Pozostałe materiały izolacyjne – tj. PUR, PIR, elastomery (Armaflex), szkło piankowe (Foamglass),

15. Konstrukcje nośne i wsporcze izolacji przemysłowej (pierścieniowe, listwowe), 16. Wykonanie rozwinięć geometrycznych kształtek izolacji (kolano segmentowe, trójnik, redukcja), 17. Zasady montażu płaszcza ochronnego z blachy (prostki, kolana, trójniki, redukcje, kaptury, dennice) na rurociągach i armaturze, 18. Zasadyi montaż pozostałych materiałów izolacyjnych (tj. PIR, PUR, Armaflex, Foamglass) na rurociągach i armaturze,19. Zasady montażu konstrukcji wsporczo-nośnej izolacji przemysłowej (pierścieniowe, listwowe),20. Egzamin teoretyczny, 21. Egzamin praktyczny, 22. Podsumowanie szkolenia, rozdanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. Cykl zajęć w ramach kursu „Monter izolacji przemysłowych” powinien obejmować co najmniej 100 godzin lekcyjnych (po 45 min.), w części praktycznej i teoretycznej. Minimalna ilość uczestników: 10 Maksymalna ilość uczestników: 13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do specyfikacji.

End

2019-06-16

Main site or place of performance

Kędzierzyn-Koźle (woj. opolskie) lub inna miejscowość w obrębie 40 km

Yes

RPOP.09.02.01-16-0001/18

SIMILAR TENDERS

France : Paris - Observation satellites

France

Value: 500,001 Euro

Norway : Trondheim - Audio-visual equipment

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Norway

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Purchase and Maintenance of 2 HPGe Radiation Detectors and Additional Services for the Radio-toxicology Laboratory of the Medical Service in Ispra

Belgium

Value: 385,000 Euro

Iceland : Reykjavik - Traffic lights

Iceland

Value: Not specified

United Kingdom : Huddersfield - Technical testing, analysis and consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.7 million Pound Sterling

United Kingdom : Bristol - Warships and associated parts

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600,000 Pound Sterling