This tender in no longer available.

Tender description

„Kurs prawa jazdy kategorii C, C + E wraz z kwalifikacją wstępną” – dla uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do specyfikacji.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

1) wystąpią okol., kt. nie mogły być przewidziane przed zawar. U. nie wynikające z zaniedbań którejś ze str. – w takim wypadku dopuszcza się zmianę terminu realizacji U., zmianę miejsca realizacji U., zmianę programu kursu oraz ilości uczest.;

2) wystąpią okol. na skutek działania siły wyż. lub zdarzeń losowych – w takim wypadku dopuszcza się zmianę terminu, programu kursu, ilości uczest. lub miejsca realizacji U. (z zastrzeże., iż nowe miejsce będzie spełniać wymogi zawarte w zał. nr 1 do U.);

3) wystąpią okol. związane z przedłużającą się procedurą mającą na celu wyłonienie Wyk. w takim przypadku dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji U. lub programu kursu;

4) wystąpią okol. związane z realizacją projektu – w takim przypadku dopuszcza się terminu realizacji U., programu kursu, ilości uczest. oraz miejsca realizacji U;

5) wystąpią okol. wskazane w pkt 3.9 SOPZ (zał. nr 1) – w takim wypadku dopuszcza się możliwość zmiany trenera na zasadach wskazanych w tym pkt.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-07-24
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
09:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-13
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587800

[email protected]

+48 224587803

www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

1. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. W szczególności oferta musi uwzględniać wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu obliczenia ceny oferty.

2. Ofertę w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wraz z załączonymi dokumentami, oświadczeniami itd. składa się pod rygorem nieważności w języku polskim elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP udostępnionego przez miniPortal przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich.

3. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc lub.docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal.

5. Oferta nie może być złożona za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego.

6. Złożenie oferty wraz z załącznikami na nośniku danych (np. CD, pendrive) nie stanowi jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia zwrotów obcojęzycznych w ofercie, o ile są nazwami własnymi lub nie posiadają powszechnie używanego odpowiednika w języku polskim.

8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ podpisując ją za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Platforma szyfruje oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587800

[email protected]

+48 224587803

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 80510000

Bidding information

Bidding deadline

24 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

PLN 41,812

Locations

Polska, Opole

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 41,812

Cel kursu: celem szkolenia jest teoretyczne, praktyczne i profesjonalne przygotowanie uczestników szkolenia do egzaminu na prawo jazdy kat. C, C + E.

Liczba godzin i czas trwania kursu.

1) Kurs powinien obejmować 280 godzin kwalifikacji wstępnej pełnej na 1 uczestnika i składać się z:

— moduł części podstawowej – 195 godz. zajęć teoretycznych,

— moduł części specjalistycznej – 65 godz. zajęć teoretycznych,

— moduł części specjalistycznej – 16 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym,

— moduł części specjalistycznej – 4 godz. zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

2) Kurs prawa jazdy kategorii C powinien obejmować 40 godzin zajęć na 1 uczestnika i składać się z:

— 20 godzin zajęć teoretycznych,

– 20 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

3) Kurs prawa jazdy kategorii C + E powinien obejmować 25 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym na 1 uczestnika. Liczba godzien dla kwalifikacji wstępnej, prawa jazdy kategorii C oraz C + E wynosi łącznie 345 godzin. Zajęcia teoretyczne powinny odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych (z wyłączeniem świąt), i/lub w systemie weekendowym. Część teoretyczna kursu będzie możliwa do przeprowadzenia na zasadach określonych punkcie 3.10. niniejszej specyfikacji. Natomiast praktyczna nauka odbywać się będzie wg harmonogramu spotkań ustalonego indywidualnie przez ucznia i instruktora. Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia ustali harmonogramy zajęć dla poszczególnych części w sposób nie kolidujący uczniom z zajęciami lekcyjnymi w szkole. Wykonawca organizujący i realizujący kursy obowiązany jest opracować szczegółowy program kursów na podstawie minimalnego zakresu określonego w szczegółowej charakterystyce kursu pkt 3.2. Indywidualne zmiany czasu trwania szkolenia muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do specyfikacji.

Main site or place of performance

Dopuszcza się przeprowadzenie teorii w formie zdalnego nauczania, za zgodą Zamawiającego, w sytuacjach, kt. uniemożliwiają realizację kursu stacjonarnie. Część praktyczna kursu (woj. opolskie)

End

2020-10-31

Yes

RPOP.09.02.01-16-0001/18

SIMILAR TENDERS

Spain : Alicante - Collection of National Key Enforcement Judgments related to IPR

Spain

Value: 357,000 Euro

Germany : Karlsruhe - Supply of Software for Acquisition, Storing, Analysing and Reporting of Images

Germany

Value: 150,000 Euro

Poland : Warsaw - Leasing or Long-term Lease of Vehicles and Associated Services for Frontex Operational Activities

Poland

Value: 5.0 million Euro

North Macedonia : Skopje - Road transport services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Hamar - Analytical, scientific, mathematical or forecasting software package

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Security, fire-fighting, police and defence equipment

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Operation and Maintenance of the European Hrs Availability System (E-HRS-AS)

Belgium

Value: 400,000 Euro