Tender description

Sukcesywne dostawy oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95 dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce w okresie I 2019 - XII 2019.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 199-450289

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ww. pkt.1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-08
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl/

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl/

Informacje dodatkowe
Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego” w związku z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp „Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez Zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania”. Main CPV code 09134100

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Ostrołęka

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne dostawy oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95 dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce w okresie I 2019 – XII 2019.

I: Olej napędowy

Przewidywane zapotrzebowanie na olej napędowy w okresie objętym zamówieniem wynosi około 2 000 m

3

(czyli ok. 2.000.000 litrów, średnio w miesiącu ok. 166 667 litrów).

II: Benzyna bezołowiowa 95

Przewidywane zapotrzebowanie na benzynę bezołowiową 95 w okresie objętym zamówieniem wynosi około 250 m

3

(czyli ok. 250 000 litrów, średnio w miesiącu ok. 20 833 litrów).

Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji umowy ilość dostarczanego: oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95 oraz stosunek procentowy dostaw może ulec zmianie i nie będzie to stanowić podstawy do zmiany warunków umowy.

Main site or place of performance

Miejski Zakład Komunikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrołęce ul. Kołobrzeska 1 07-410 Ostrołęka

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Birmingham - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.1 million Pound Sterling

United Kingdom : Caldicot - Parts and accessories for vehicles and their engines

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Paisley - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : St Asaph - Laboratory pipettes and accessories

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.4 million Pound Sterling

United Kingdom : Sheffield - Radio-isotopes

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 40.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Petroleum and distillates

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified