Tender description

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) Całkowita ilość frakcji nad sitowej do odbioru – do 3 000,00 Mg.

2) Zamawiający może zmniejszyć zamówienie do 90 % w stosunku do całkowitej ilości, tj. gwarantowany odbiór minimum 2700 Mg.

3) Ilość odpadów odbierana miesięcznie – od 700,00 do maks. 900,00 Mg, średnio 800 Mg miesięcznie.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

Kwestie udziału w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie reguluje rozdz. V SIWZ, podwykonawstwo – rozdz. I SIWZ.

Kwestie ochrony danych osobowych znajdują się w końcowej części SIWZ, rozdz. XXI.

Zamawiający przewidział we wzorze umowy ew. jej zmiany związane z występującym stanem pandemii, jeśli mają wpływ na wykonanie umowy wg art. 15r ustawy (...) (uzup pkt VI.3):

f) Zmiana umowy w związku ze stanem pandemii:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy wynikające z powszechnie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie dotyczącym COVID-19, w szczególności w zakresie:

• zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenia wykonywania umowy lub jej części,

• zmiany sposobu wykonywania usług,

• zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy — o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50 % wartości pierwotnej umowy.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

C.1.

W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy zobowiązani są wykazać się świadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 12 12 w łącznej ilości minimum 2 000,00 Mg z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wg zał. do SIWZ. Do wykazu Wykonawca winien również dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.

C.2. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

Posiadanie minimum 2 pojazdów przystosowanych do przewozu odpadów o kodzie 19 12 12. Zamawiający w tym punkcie nie precyzuje minimalnych parametrów sprzętu.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wybrany do realizacji przedmiotu zamówienia przedstawi Zmawiającemu szczegółowy opis i ilość jednostek sprzętowych przewidzianych do realizacji zamówienia z uwzględnieniem możliwości przewozu wskazanego w SIWZ dziennego tonażu odbieranych odpadów.

Wykaz i krótki opis warunków

Wykonawcy muszą posiadać:

• aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetworzenia odpadów o kodzie 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż w 19 12 11, wydanych przez odpowiednie organy, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r. poz. 701 ze zm.),

• aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) stanowiący integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o opadach (t.j.: Dz.U. z 2019r., poz. 701 ze zm.) w zakresie podmiotów transportujących odpady o kodzie 19 12 12.

Dokumenty powinny zachować ważność w okresie obowiązywania umowy.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają opłaconą w dacie złożenia oferty polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000,00 PLN.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-31
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-31

12:00

Siedziba Zamawiającego, ul. Nadwiślańska 36, Oświęcim, POLSKA.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do złożenia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN, w formie określonej w art. 45 ust. 6 uPzp.

Szczegóły dotyczące wadium znajdują się w rozdziale X SIWZ.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
11:30

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Estimated timing for further notices to be published
Październik 2020 r.
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-26
Informacje dodatkowe

Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie w drodze obustronnie podpisanego pisemnego aneksu i tylko w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

a) Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić jeżeli będzie korzystna dla Zamawiającego lub konieczność zmiany terminu wynika z powodu wystąpienia okoliczności powodujących opóźnienie nie wynikających z winy Wykonawcy, których nie dało się przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez która należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo lub całkowicie uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy.

b) Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (ceny jednostkowej podanej w ofercie) może nastąpić w związku ze zmianą obowiązującej stawki podatku VAT, jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmiany kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia o kwotę równa różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę

c) Zmiana – obniżenie wielkości dostaw w okresie obowiązywania umowy do 90 % wielkości dostaw planowanych może nastąpić jeżeli będzie korzystna dla Zamawiającego i wynikać będzie z jego potrzeb; Zamawiający może wyrazić zgodę na krótkotrwała przerwę w realizacji usługi, nie dłuższą niż 1 miesiąc, na udokumentowany wniosek Wykonawcy.

d) Zmiana osób wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację umowy.

e) Zmiana innych parametrów:

• aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych w SIWZ rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,

• zmiany w obowiązujących przepisach–w tym przepisach prawa miejscowego, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

4. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez podmioty zagraniczne:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, na wezwanie Zamawiającego, zamiast dokumentów:

1) których mowa w rozdz. VII, pkt 2.2, lit. a składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) o których mowa w rozdz. VII, pkt 2.2, lit. b i c – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3) o których mowa w rozdz. VII, pkt 2.2, lit. d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji -pozostałe dane w rozdz. VII SIWZ.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Określone zostały w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 90500000

Bidding information

Bidding deadline

31 Aug 2020

22 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Oświęcim

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Warunki realizacji:

1) W zakresie odbioru odpadów:

1. Transport po stronie Wykonawcy.

2. Miejsce odbioru przedmiotu zamówienia – loco Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

3. Załadunek frakcji nadsitowej po stronie Zamawiającego.

4. Wykonawca będzie zobowiązany do codziennego odbioru odpadów.

5. Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 może następować wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 6.00–16.00.

6. Okres realizacji przedmiotu zamówienia – do 31.12.2020.

7. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 wydane przez odpowiednie organy.

8. Zamawiający oczekuje aby proces odzysku odbywał się w kierunku produkcji paliwa alternatywnego.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

10. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.

11. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Maksymalny czas reakcji Wykonawcy wynosi 48 h od zgłoszenia. Termin odbioru odpadów jest jednym z kryteriów oceny ofert.

12. Zamawiający podkreśla, że ilość odbieranych odpadów może ulec zmianie, jednakże gwarantuje wielkość jednorazowego odbioru w granicach pełnej pojemności środka transportowego Wykonawcy, uzgodnionego wcześniej z Zamawiającym. W związku z powyższym Wykonawca nie może wnosić żadnych dodatkowych roszczeń do Zamawiającego z tytułu sumarycznej ilości odpadów odebranych w okresie rozliczeniowym, w granicach wskazanej tolerancji.

13. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak i również za utratę, ubytki oraz uszkodzenia odpadów, powstałe w czasie transportu odpadów od chwili wydania w Instalacji komunalnej oraz w trakcie ich ew. magazynowania, rozładunku odpadów do czasu poddania ich i zakończenia procesów m.in. odzysku i/lub recyklingu (szeroko pojętego zagospodarowania). Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swego personelu oraz podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia, np. przewoźników.

14. Z chwilą wydania odpadów Wykonawcy (wskazanemu przez niego przewoźnikowi), przechodzą na Wykonawcę wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczególności przejmuje on odpowiedzialność za wydane odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające.

2) W zakresie ewidencji i rozliczania odpadów:

a) Każda faktycznie odebrana od Zamawiającego ilość odpadów będzie ewidencjonowana przez Wykonawcę z obligatoryjnym rozbiciem na: nr rej. pojazdu odbierającego odpad, kod odpadu, datę odebrania odpadów,

b) Na potwierdzenie faktycznej ilości odebranych odpadów Wykonawca przedstawi karty przekazania odpadów w kształcie obwiązującym wg obecnych przepisów prawa.

3) W zakresie wymagań prawnych i środowiskowych dotyczących zagospodarowania odpadów:

Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wyszczególnionymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 ze zm.).

Additional information

Zamawiający w niniejszym postępowaniu, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena ofert dokonana zostanie po weryfikacji rachunkowej oferty a ewentualne omyłki zostaną poprawione.

Main site or place of performance

Oświęcim, ul. Nadwiślańska 36, POLSKA

End

2020-12-31

Award criteria

Termin płatności

10

Termin odbioru odpadów od zgłoszenia

30

60

Description of renewals

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia na dodatkowe usługi (do 10 % wartości zamówienia podstawowego), szczegóły w rozdziale III SIWZ.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Chester - Water distribution and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.4 million Pound Sterling

United Kingdom : Dundee - Services related to water pollution

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400,000 Pound Sterling

United Kingdom : Paisley - Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.6 million Pound Sterling

Belgium : Brussels - Support to the Implementation of EU Environmental Technology Verification (ETV) Scheme — Establishment of Secretariat

Belgium

Value: 1.6 million Euro

United Kingdom : Derby - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600.0 million Pound Sterling