Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa jałowego sprzętu jednorazowego użytku przez okres 12 miesięcy.

2. Zamówienie zostało podzielone na 6 pakietów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 A do SIWZ – formularzu cenowym.

Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 poz. 211).

Zamawiający wymaga, aby dostarczony towar posiadał na opakowaniu informacje o dacie przydatności / terminie ważności z zastrzeżeniem, że termin ważności nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu:

a) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–22

(W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia);

2) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu;

3) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne oświadczenia lub dokumenty, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, na zasadach określonych w rozdziale VI, XI SIWZ.

Warunki realizacji umowy
Zakres zmian określa załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:45
Warunki otwarcia ofert

2020-06-05

11:00

W sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2020-06-05

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-18
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17a

Warszawa

http://www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań KIO

Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587801

http://www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

IX Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości:

Nr pakietu; wadium PLN:

1. 47,02;

2. 169,00;

3. 1 073,20;

4. 407,32;

5. 269,10;

6. 15,30.

Razem 1 980,94 PLN.

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, nr rachunku 29 1130 1017 0020 1470 1520 0004, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu – DZP.26.60/2020”.

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

5. Zamawiający informuje, że wadium wniesione w formie niepieniężnej powinno być wystawione w oryginale w postaci elektronicznej i podpisane przez osoby upoważnione do wystawienia dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

7. Z treści gwarancji nie może pod rygorem nieważności wynikać, że zwrot oryginału gwarancji przez Wykonawcę do wystawcy gwarancji powoduje utratę świadczenia.

8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa Pzp.

Rozdz. VI SIWZ Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1. Wykaz oświadczeń składanych wraz z ofertą:

1) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu złożone w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl

A. Oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1) i musi być aktualne na dzień składania ofert.

B. Oświadczenie, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie.

Oświadczenie ma wykazać brak podstaw do wykluczenia każdego z Wykonawców.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 jeżeli Wykonawca nie wskazał miejsca pobrania i wykorzystania dokumentu lub wykorzystania dokumentu z innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego lub nie przesłał ich wraz z ofertą.

2.1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–22.

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne

lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokument potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

Oświadczenie, o którym mowa w punktach 2.1. ppkt 2)3) Wykonawca składa w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

2.2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które mają dostarczyć Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.1. składa odpowiednio dla dokumentów wymienionych w ppkt

1) ppkt 1) – w tym zakresie wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 - wystawioną/ny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się

je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby. Terminy ważności dla oświadczenia stosuje się odpowiednio.

3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.1.

ppkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 2.2. ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Potwierdzeniem spełnienia warunku z zakresu przedstawionego w punktach 2.2. ppkt 2)3) będzie oświadczenie

Wykonawcy złożone w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Wykaz dokumentów składanych przez Wykonawcę, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 23 ustawy Pzp, Wykonawca - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert - zobowiązany jest złożyć:

1) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

2) w przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia przedmiotowego oświadczenia;

3) zamawiający informuje, że jeżeli w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, w takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia przedmiotowego oświadczenia;

4) zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy przedmiotowe oświadczenie zostanie złożone wraz z ofertą,

Wykonawca, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zobowiązany jest poinformować zamawiającego o okolicznościach, które wystąpiły po terminie otwarcia i mogą mieć wpływ na prawdziwość złożonego oświadczenia pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12.

4. Wymagania, jakie musi spełniać oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne):

1) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

2) wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia

umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

Pozostałe dokumenty wymagane wraz z ofertą

1) Pełnomocnictwo wystawione w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej notarialnie przy użyciu kwalifikowanego podpisu

elektronicznego - w przypadku, gdy:

1. Wykonawca dokonuje jakichkolwiek czynności w postępowaniu przez przedstawiciela (np. podpisanie i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczanie za zgodność z

oryginałem kopii dokumentów), a uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z ustawy lub wpisu do rejestru przedsiębiorców,

2. Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego.

VII. Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego

Wykaz dokumentów i oświadczeń, składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia.

1) Karty katalogowe producenta/ inne materiały producenta potwierdzające parametry wymagane w opisie przedmiotu zamówienia, zawierające numery katalogowe oferowanego asortymentu i zdjęcia/

rysunki zaoferowanego asortymentu – złożone w oryginale w formie dokumentu elektronicznego lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego* – dotyczy

wszystkich pakietów.

*prosimy o przypisanie dokumentów do danej pozycji w pakiecie.

2) Próbki wzorcowe zaoferowanego asortymentu na żądanie Zamawiającego* - dotyczy wszystkich pakietów.

*W sytuacji, gdy Wykonawca zaoferuje asortyment, który był użytkowany przez Zamawiającego na podstawie zawartych umów i jest przez niego dobrze oceniony (użytkownik nie ma zastrzeżeń, co do jakości produktu) – wykonawca nie będzie wzywany do złożenia próbek wzorcowych w danym pakiecie.

Rozdz XI SIWZ Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na dzień składania ofert:

a) formularz cenowy oraz formularz ofertowy z wykorzystaniem wzorów stanowiących Załączniki nr 1 i 1a do SIWZ - Sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

b) dokument JEDZ - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. - Sporządzony w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

c) oświadczenie, że zaoferowany asortyment został dopuszczony i wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 poz. 211) oraz posiada

aktualne deklaracje zgodności i certyfikaty jednostki notyfikowanej i zostaną udostępnione na każde żądanie Zamawiającego – treść oświadczenia zawarta w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;

d) pełnomocnictwo wystawione w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej notarialnie przy użyciu kwalifikowanego podpisu

elektronicznego (o ile dotyczy).

Uwaga! Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt XI.1.a,c stanowią integralną cześć oferty i w związku z tym nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Main CPV code 33140000

Bidding information

Bidding deadline

5 Jun 2020

1 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Fire and explosion protection and control consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Gardermoen - Snowblowers

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Devices for the disabled

Norway

Value: 36.4 million Norwegian Krone

United Kingdom : Birmingham - Event services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.9 million Pound Sterling

United Kingdom : Derry - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Preservation services of exhibits and specimens

Ireland

Value: 150,000 Euro