Tender description

Otręby pszenne, paszowe.

Zamawiający zamawia 50 ton otrąb, loco magazyn ZD Pawłowice.

Otręby pszenne, paszowe winny spełniać nw. parametry:

— wilgotność do 14 %,

— zanieczyszczenia do 7 %,

— zawartość białka ogólnego – minimum 14 %,

— zawartość włókna surowego poniżej 9 %.

Parametry jakościowe:

— aflatoksyna B-1 – poniżej 0,02 mg/kg,

— deoksyniwalenol – poniżej 8 mg/kg,

— zearalenon – poniżej 2 mg/kg,

— ochratoksyna A – poniżej 0,25 mg/kg,

— beztlenowce – nieobecne w 0,1 g,

— Salmonella – nieobecna w 0,1 g.

Do każdej dostawy należy dołączyć atest jakości produktu.

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-08
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-09-08

14:00

ZD Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, POLSKA

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
12:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych – Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)

Warszawa

02-676

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych – Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)

Warszawa

02-676

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-28
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

I. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp.

II. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1. formularz ofertowy;

2. wraz z ofertą oświadczenie w formie jednolitego dokumentu wypełnione w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

a) oświadczenie składa się w formie jednolitego dokumentu, celem potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

b) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ opracowany w oparciu o formularz ustanowiony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE;

c) oświadczenie powinno być aktualne na dzień składania ofert;

d) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia;

e) informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

uwaga:

3. informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej:

a) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

b) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej stanowiący – Załącznik do SIWZ;

4. dowód wniesienia wadium.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przepisów wykonawczych oraz SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)

Warszawa

02-676

Main CPV code 15615000

Bidding information

Bidding deadline

8 Sep 2020

34 days remaining

Total estimated value

PLN 30,000

Locations

Polska, Pawłowice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 30,000

Otręby pszenne, paszowe.

Zamawiający zamawia 50 ton otrąb, loco magazyn ZD Pawłowice.

Otręby pszenne, paszowe winny spełniać nw. parametry:

— wilgotność do 14 %,

— zanieczyszczenia do 7 %,

— zawartość białka ogólnego – minimum 14 %,

— zawartość włókna surowego poniżej 9 %.

Parametry jakościowe:

— aflatoksyna B-1 – poniżej 0,02 mg/kg,

— deoksyniwalenol – poniżej 8 mg/kg,

— zearalenon – poniżej 2 mg/kg,

— ochratoksyna A – poniżej 0,25 mg/kg,

— beztlenowce – nieobecne w 0,1 g,

— Salmonella – nieobecna w 0,1 g.

Do każdej dostawy należy dołączyć atest jakości produktu.

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.

Main site or place of performance

ZD Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, POLSKA

SIMILAR TENDERS

Spain : Alicante - Staff Survey Services

Spain

Value: 1.2 million Euro

Ireland : Dublin - Repair and maintenance services

Ireland

Value: 375,000 Euro

United Kingdom : Edinburgh - Land management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.5 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Community health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Leeds - Catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 366,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Parking enforcement services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1 Pound Sterling

Norway : Oslo - Design consultancy services

Norway

Value: 2.0 million Norwegian Krone