Tender description

Aminokwas L treonina:

Zamawiający zamawia 2 tony w opakowaniu a = 25–30 kg, loco magazyn Wytwórni

Pasz – Robczysko, ZD Pawłowice z dołączoną etykietą w języku polskim.

L-treonina:

— postać proszek lub granulki,

— czystość min. 98 %,

— zawartość treoniny min. 98 %,

— jakość paszowa,

— nie zawiera PCB i dioksyn,

— okres trwałości 2 lata od daty produkcji.

Do każdej dostawy należy dołączyć atest jakości produktu.

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na

potrzeby własne.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-08
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-09-08

14:00

ZD Pawłowice ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, POLSKA

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
12:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)

Warszawa

02-676

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)

Warszawa

02-676

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-28
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

I. W postępowaniu o udzielanie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustęp 1 i 5 ustawy Pzp.

II. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1. formularz ofertowy;

2. wraz z ofertą oświadczenie w formie jednolitego dokumentu wypełnione w zakresie

wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia:

a) oświadczenie składa się w formie jednolitego dokumentu, celem potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

b) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ opracowany w oparciu o formularz ustanowiony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE,

c) oświadczenie powinno być aktualne na dzień składania ofert,

d) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia,

e) informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Uwaga:

3. informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej:

a) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

b) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej stanowiący – załącznik do SIWZ;

4. dowód wniesienia wadium.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Wykonawcom, których interes prawny, w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przepisach wykonawczych oraz SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)

Warszawa

02-676

Main CPV code 15710000

Bidding information

Bidding deadline

8 Sep 2020

33 days remaining

Total estimated value

PLN 9,600

Locations

Polska, Pawłowice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 9,600

Aminokwas L treonina:

Zamawiający zamawia 2 tony w opakowaniu a = 25–30 kg, loco magazyn Wytwórni

Pasz – Robczysko, ZD Pawłowice z dołączoną etykietą w języku polskim.

L-treonina:

— postać proszek lub granulki,

— czystość min. 98 %,

— zawartość treoniny min. 98 %,

— jakość paszowa,

— nie zawiera PCB i dioksyn,

— okres trwałości 2 lata od daty produkcji.

Do każdej dostawy należy dołączyć atest jakości produktu.

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na

potrzeby własne.

Main site or place of performance

ZD Pawłowice ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, POLSKA

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Skopje - Food, beverages, tobacco and related products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Leeds - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lisburn - Advertising management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 240,000 Pound Sterling

United Kingdom : Louth - Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bournemouth - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Switzerland : Zurich - Ducting

Switzerland

Value: Not specified

Ireland : Belfield - IT services: consulting, software development, Internet and support

Ireland

Value: 500,000 Euro