Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia, wyrobów medycznych oraz kosmetyków w asortymencie i ilościach przedstawionych w załączonym do specyfikacji „Formularzu cenowym” (patrz Załącznik nr 2).

2. Zamawiający wymaga wyceny wyłącznie produktów leczniczych, chyba że podał inaczej w „Formularzach cenowych”.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy zawarte są w „Istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy", które stanowią Załącznik do SIWZ.
Wykaz i krótki opis warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w przypadku gdy przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności posiadają zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 499 ze zm.) wydane przez głównego inspektora farmaceutycznego lub odpowiedniego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w zakresie wprowadzania do obrotu artykułów objętych ofertą lub inny dokument upoważniający Wykonawcę do obrotu i sprzedaży produktów leczniczych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w przypadku gdy przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca musi dysponować:

1) zezwoleniem na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 499 ze zm.) wydanym przez głównego inspektora farmaceutycznego lub odpowiedniego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w zakresie wprowadzania do obrotu artykułów objętych ofertą lub innym dokumentem upoważniającym Wykonawcę do obrotu i sprzedaży produktów leczniczych na obszarze RP.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca musi dysponować:

1) informacją z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.Procedura

Data
2020-06-25
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Warunki otwarcia ofert

2020-06-25

12:00

Siedziba Zamawiającego – Biuro zamówień publicznych

Czas lokalny
10:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Electonic ordering will be used
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-19
Electronic payment will be used
tak Main CPV code 33600000

Bidding information

Bidding deadline

25 Jun 2020

28 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

None

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Construction work

Norway

Value: 188.0 million Norwegian Krone

Ireland : Cork - Firefighting vehicles

Ireland

Value: 800,000 Euro

Ireland : Ballinamore - Construction work

Ireland

Value: 400,000 Euro

Norway : Oslo - Other services

Norway

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Service Contract for the Provision of ‘European Terrain Database’

Belgium

Value: 400,000 Euro

United Kingdom : Preston - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.3 million Pound Sterling

Norway : Rissa - Various medicinal products

Norway

Value: 5.6 million Norwegian Krone