Tender description

Przedmiotem zamówienia jest „Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” polegające na odebraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Sektora VIII (Gmina Słupno) w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem oraz prawem miejscowym.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Zamawiający zastosował zapis art. 67 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zgodnie z którym nie stosuje się postanowień określonych w art. 67 ust. 2 niniejszej ustawy.

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-08
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Zamawiający wszczął dwukrotnie stosowny przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, który został wszczęty odpowiednio w dniach:

— 7.8.2018 r., a ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 149-341631 z dnia 4.8.2018 r.,

— 19.10.2018 r., a ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 202-459472 z dnia 19.10.2018 r..

W obydwu postępowaniach dla części I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII w terminach składania ofert odpowiednio do dnia: 2.10.2018 r. oraz 3.12.2018 r. zostały złożone oferty, z których ceny najkorzystniejszych ofert przewyższały kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po dokonaniu analizy finansowej budżetu zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizacje zamówienia do wysokości cen najkorzystniejszych ofert w przypadku postępowania pierwszego, w skutek czego niniejsze postępowanie zostało unieważnione. W przypadku postępowania drugiego, po dokonaniu analizy możliwości finansowych, zamawiający zwiększył kwotę pierwotnie przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia dla części VI i udzielił dla tej części zamówienia, unieważniając postępowanie dla pozostałych części.

W związku z faktem, że zamawiający jest zobowiązany zapewnić ciągłość w odbiorze odpadów komunalnych na terenie Gmin – Członków ZGRP, a ze względu na unieważnienie prowadzonych postępowań i niemożność zachowania terminów przy przeprowadzeniu kolejnego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oraz z uwagi na obowiązek zapewnienia odpowiedniej sytuacji sanitarnej na terenie Gmin, zamawiający zawarł umowę na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora VIII w trybie zamówienia z wolnej ręki, zapewniając tym samym ciągłość w odbiorze odpadów komunalnych do czasu rozstrzygnięcia kolejnego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Z powyższego wynika, iż wystąpiła wyjątkowa sytuacja związana z przyczynami nie leżącymi po stronie zamawiającego, tj. niemożność udzielania zamówienia w trybie przetargowym.

Main CPV code 90500000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 2.4 million

Locations

Polska, Płock

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 2.4 million

1. Przedmiotem zamówienia jest „Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” polegające na odebraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Sektora VIII (Gmina Słupno) w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem oraz prawem miejscowym.

2. W ramach realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia Wykonawca odbierze i zagospodaruje następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) nieruchomości zamieszkałe oraz z nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe:

a) pozostałości z sortowania i/lub niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

b) odpady segregowane (opakowaniowe) obejmujące: szkło; tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe; papier i makulaturę;

c) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

f) zużyte opony – pochodzące z gospodarstw domowych z pojazdów osobowych i jednośladów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T, niepochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej, o rozmiarze nieprzekraczającym 56 cm (22 cale), w liczbie do 4 szt. opon, liczonych łącznie na jeden rok kalendarzowy od jednego gospodarstwa domowego;

g) przeterminowane leki i chemikalia;

h) zużyte baterie i akumulatory;

i) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne (np.: rynny, wata szklana, rury PCV, kleje, płytki ceramiczne etc.), a także odpady wielkogabarytowe pochodzenia remontowego (np.: drzwi,okna,ceramika i/lub armatura łazienkowa etc.), powstające w gospodarstwach domowych z remontów prowadzonych we własnym zakresie, niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych (z wyłączeniem gruzu oraz styropianu budowlanego).

2) nieruchomości niezamieszkałe:

a) pozostałości z sortowania i/lub niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

b) odpady segregowane (opakowaniowe) obejmujące: szkło; tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe; papier i makulaturę;

c) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

3. Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

1) wyposaży nieruchomości wskazane w ust. 2 pkt. 1 powyżej w pojemniki na odpady komunalne;

2) sporządzi i dostarczy właścicielom nieruchomości harmonogramy odbioru odpadów komunalnych.

Main site or place of performance

Teren Gminy Słupno

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Beverley - Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 951,000 Pound Sterling

Ireland : Naas - Consulting services for water-supply and waste consultancy

Ireland

Value: 1 Euro

United Kingdom : Stratford - Asbestos-removal work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Beverley - Gully cleaning and emptying services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 337,200 Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.0 million Pound Sterling

United Kingdom : St Helens - Construction materials and associated items

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 26.6 million Pound Sterling

United Kingdom : Hull - Legal advisory and information services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 320,000 Pound Sterling