Tender description

Obsługa bocznicy kolejowej w Elektrowni Enea Połaniec S.A. w okresie od 1.1.2019 r. do 30.4.2019 r., jednakże nie dłużej niż do dnia rozpoczęcia realizacji umowy zawartej w ramach postępowania nr NZ/PZP/53/2018Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 149-343053
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

W dniu 4.8.2018 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na „Obsługa bocznicy kolejowej w Enea Połaniec S. A. w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2021 r.” (nr ogłoszenia 2018/S 149-343053). Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 18.9.2018 r. Z uwagi na to, że w trakcie postępowania przewidziano obowiązkowe wizje lokalne dla potencjalnych wykonawców oraz z uwagi na duży zakres planowanych usług i duży obszar, na którym mają być świadczone te usługi, przedłużony został termin składania ofert do dnia 26.9.2018 r., a następnie do 8.10.2018 r. Zmiana terminu składania ofert została opublikowana w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 15.9.2018 r. (2018/S 178-404222) oraz w dniu 22.9.2018 r. (2018/S 183-414980). Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dniu 16.10.2018 r. została przeprowadzona aukcja. Podczas aukcji ceny ofert nie zmieniły się i najniższa cena brutto oferty złożonej przez wykonawcę znacznie przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego, który po przeanalizowaniu sytuacji budżetowej w zakresie nakładów inwestycyjnych w perspektywie lat 2019- 2021 zdecydował, że nie ma możliwości zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego procedurą. W związku z powyższym Zarząd Zamawiającego, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy w dniu 22.10.2018 podjął uchwałę nr 40/10/2018, mocą której unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Obsługę bocznicy kolejowej w Enea Połaniec S. A. w okresie od 1.1.2019 do 31.12.2021 r.” (Znak NZ/PZP/7/2018). Reasumując w ocenie Zamawiającego przedstawione wyżej okoliczności wyczerpują przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 3 Ustawy, upoważniające zamawiającego do udzielenia przedmiotowego zamówienia w trybie z wolnej ręki, gdyż natychmiastowość wykonania zamówienia wynika z konieczności ochrony interesu Zamawiającego jak i interesu publicznego, których naruszenie zagrożone jest wystąpieniem nieprzewidywalnych okoliczności, a które mogą doznać uszczerbku w przypadku zbyt długiego oczekiwania na udzielenie zamówienia publicznego. W niniejszym przypadku konieczność udzielenia zamówienia z wolnej ręki na okres niezbędny do wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego pozwoli uniknąć szeregu negatywnych konsekwencji zarówno dla Zamawiającego jak i całego krajowego system energetycznego, które to skutki szczegółowo zostały wskazane w części technicznej uzasadnienia.

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-09
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 60200000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 2.9 million

Locations

Polska, Połaniec

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 2.9 million

Obsługa bocznicy kolejowej w Elektrowni Enea Połaniec S.A. w okresie od 1.1.2019 r. do 30.4.2019 r., jednakże nie dłużej niż do dnia rozpoczęcia realizacji umowy zawartej w ramach postępowania nr NZ/PZP/53/2018

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Chicksands - Main road construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 40.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.8 million Pound Sterling

United Kingdom : Leeds - Road transport services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 billion Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Display screens

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Rhyl - Social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified