Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, montaż i uruchomienie sześciu prefabrykowanych, automatycznych toalet publicznych wraz wykonaniem robót budowlanych związanych z ich montażem, w zakresie i w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta Poznania, zgodnie z projektem i opracowaniem „Wymagania techniczne” (załączniki nr 1-2 do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) zakres podstawowy (gwarantowany) – dostarczenie, montaż i uruchomienie pięciu prefabrykowanych, automatycznych toalet publicznych wraz wykonaniem robót budowlanych związanych z ich montażem;

2) zakres opcjonalny – dostarczenie, montaż i uruchomienie jednej prefabrykowanej, automatycznej toalety publicznej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z jej montażem.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Notice number in the OJ S
2018/S 167-380085
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-09
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

02-676

https://www.uzp.gov.pl/kio

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

http://www.uzp.gov.pl/

Precise information on deadline(s) for review procedures
Szczegółowe informacje dot. terminów składania odwołań znajdują się w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm,). Main CPV code 44211100

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 2.0 million

Locations

Polska, Poznań

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 2.0 million

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, montaż i uruchomienie sześciu prefabrykowanych, automatycznych toalet publicznych wraz wykonaniem robót budowlanych związanych z ich montażem, w zakresie i w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta Poznania, zgodnie z projektem i opracowaniem „Wymagania techniczne” (załączniki nr 1-2 do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) zakres podstawowy – dostarczenie, montaż i uruchomienie pięciu prefabrykowanych, automatycznych toalet publicznych wraz wykonaniem robót budowlanych związanych z ich montażem;

2) zakres opcjonalny – dostarczenie, montaż i uruchomienie jednej prefabrykowanej, automatycznej toalety publicznej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z jej montażem.

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonywanie przez Wykonawcę gwarancyjnych przeglądów technicznych wszystkich toalet, niezbędnych dla prawidłowego ich funkcjonowania, każdorazowo potwierdzanych protokolarnie z umocowanymi przedstawicielami Zamawiającego oraz bieżące serwisowanie każdej z nich.

UWAGA: Zamówienie NIE obejmuje wykonania przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych do wszystkich wyznaczonych lokalizacji toalet, które Zamawiający wykona we własnym zakresie.

Wykonawca będzie zobowiązany posiadać przez cały okres wykonywania zamówienia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie obejmującym prace objęte przedmiotem zamówienia, w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN.

Wykonawca będzie zobowiązany udzielić co najmniej 36-miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone toalety i wykonane prace.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN. Szczegółowe informacje nt. sposobu wnoszenia wadium zostały zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Najpóźniej wraz z zawarciem umowy wybrany wykonawca będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6 % ceny ofertowej za wykonanie zamówienia podstawowego.

Main site or place of performance

Miasto Poznań

Award criteria

Termin gwarancji jakości

20

Czas reakcji serwisowej

20

60

Description of options

Zakres opcjonalny – dostarczenie, montaż i uruchomienie jednej prefabrykowanej, automatycznej toalety publicznej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z jej montażem.

SIMILAR TENDERS

Norway : Fredrikstad - Fire-detection systems

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Dudley - Construction work for school buildings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.2 million Pound Sterling

Ireland : Naas - Construction work

Ireland

Value: 5,600 Euro

United Kingdom : Edinburgh - Energy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 120.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Carmarthen - Public conveniences

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Hamar - Siteworks

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Reading - Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 17.9 million Pound Sterling