Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do autobusów szynowych SA132, SA134, SA139 oraz elektrycznych pojazdów trakcyjnych EN76, EN57, których rodzaj, opis i warunki dostawy określone zostały w załączniku nr 2.1-2.4 (Formularz cenowy) oraz w załączniku nr 4 (Wzór umowy) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ).

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części zwane dalej „zadaniami”

O następującym zakresie:

— Zadanie nr 1 – podkładki, oringi, śruby – asortyment oraz ilość określone zostały w załączniku nr 2.1 do SIWZ,

— Zadanie nr 2 – kompensator układu wydechowego do SA132 – asortyment oraz ilość określone zostały w załączniku nr 2.2 do SIWZ,

— Zadanie nr 3 – generator EDA3100 do SA139 – asortyment oraz ilość określone zostały w załączniku nr 2.3 do SIWZ,

— Zadanie nr 4 – części do radiotelefonu pociągowego Koliber – asortyment oraz ilość określone zostały w załączniku nr 2.4 do SIWZ.Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 199-452817
Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-12
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

http://uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

Main CPV code 34631000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 134,210

Locations

Polska, Poznań

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zadanie nr 1 – podkładki, oringi, śruby – asortyment oraz ilość określone zostały w załączniku nr 2.1 do SIWZ

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 1 – podkładki, oringi, śruby – asortyment oraz ilość określone zostały w załączniku nr 2.1 do SIWZ

Zadanie nr 1 – Podkładki, oringi, śruby – asortyment oraz ilość określone zostały w załączniku nr 2.1 do SIWZ.

Oferowane do przetargu części zamienne muszą:

— ściśle odpowiadać wymogom określonym w załączniku nr 2.1 do SIWZ,

— być oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad, nieobciążone prawami osób trzecich,

— spełniać odpowiednie wymagania jakościowe oraz wymogi europejskich norm lub Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

— przy dostawie posiadać dokument kontroli jakości 2.1 lub 3.1 (wymóg dotyczący dokumentu kontroli jakości doprecyzowany został w odniesieniu do każdej pozycji asortymentowej i wskazany w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik 2.1 do SIWZ) wydany w oparciu o normę PN EN 10204:2006 lub normę równoważną, która winna być przywołana i wg której winna być zapewniona zgodność Towaru z wystawionym świadectwem/dokumentem.

Main site or place of performance

Punktu Utrzymania Taboru Zbąszynek - ul. Kolejowa / hala utrzymania taboru, 66-210 Zbąszynek, POLSKA

Additional information

Realizacja Przedmiotu Umowy odbędzie się w oparciu o zamówienia złożone przez Kupującego Sprzedawcy.

Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować Zamówienie w terminie nie dłuższym niż 20 (słownie: dwadzieścia) dni roboczych liczonych od daty wysłania przez Kupującego Zamówienia, w dzień roboczy.

Kupujący uprawniony jest złożyć Zamówienie w okresie 12 (dwunastu) miesięcy licząc od dnia podpisania Umowy.

Zadanie nr 2 – kompensator układu wydechowego do SA132 – asortyment oraz ilość określone zostały w załączniku nr 2.2 do SIWZ

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 2 – kompensator układu wydechowego do SA132 – asortyment oraz ilość określone zostały w załączniku nr 2.2 do SIWZ

Zadanie nr 2 – kompensator układu wydechowego do SA132 – asortyment oraz ilość określone zostały w załączniku nr 2.2 do SIWZ.

Oferowane do przetargu części zamienne muszą:

— ściśle odpowiadać wymogom określonym w załączniku nr 2.2 do SIWZ,

— być oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad, nieobciążone prawami osób trzecich,

— spełniać odpowiednie wymagania jakościowe oraz wymogi europejskich norm lub Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

— przy dostawie posiadać dokument kontroli jakości 2.1 lub 3.1 (wymóg dotyczący dokumentu kontroli jakości doprecyzowany został w odniesieniu do każdej pozycji asortymentowej i wskazany w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik 2.2 do SIWZ) wydany w oparciu o normę PN EN 10204:2006 lub normę równoważną, która winna być przywołana i wg której winna być zapewniona zgodność Towaru z wystawionym świadectwem/dokumentem.

Main site or place of performance

Punktu Utrzymania Taboru Kupującego znajdującego się w Poznaniu, ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań, POLSKA

Additional information

Realizacja Przedmiotu Umowy odbędzie się w oparciu o jedno zamówienie.

Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować Zamówienie w terminie nie dłuższym niż 20 (słownie: dwadzieścia) dni roboczych liczonych od daty wysłania przez Kupującego Zamówienia, w dzień roboczy.

Kupujący uprawniony jest złożyć Zamówienie przez okres 10 (dziesięciu) dni licząc od dnia podpisania Umowy.

Zadanie nr 3 – generator EDA3100 do SA139 – asortyment oraz ilość określone zostały w załączniku nr 2.3 do SIWZ

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 3 – generator EDA3100 do SA139 – asortyment oraz ilość określone zostały w załączniku nr 2.3 do SIWZ

Zadanie nr 3 – generator EDA3100 do SA139 – asortyment oraz ilość określone zostały w załączniku nr 2.3 do SIWZ.

Oferowane do przetargu części zamienne muszą:

— ściśle odpowiadać wymogom określonym w załączniku nr 2.3 do SIWZ,

— być oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad, nieobciążone prawami osób trzecich,

— spełniać odpowiednie wymagania jakościowe oraz wymogi europejskich norm lub Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

— przy dostawie posiadać dokument kontroli jakości 2.1 lub 3.1 (wymóg dotyczący dokumentu kontroli jakości doprecyzowany został w odniesieniu do każdej pozycji asortymentowej i wskazany w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik 2.3 do SIWZ) wydany w oparciu o normę PN EN 10204:2006 lub normę równoważną, która winna być przywołana i wg której winna być zapewniona zgodność Towaru z wystawionym świadectwem/dokumentem.

Main site or place of performance

Punktu Utrzymania Taboru Kupującego znajdującego się w Poznaniu, ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań, POLSKA

Additional information

Realizacja Przedmiotu Umowy odbędzie się w oparciu o jedno zamówienie.

Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować Zamówienie w terminie nie dłuższym niż 20 (słownie: dwadzieścia) dni roboczych liczonych od daty wysłania przez Kupującego Zamówienia, w dzień roboczy.

Kupujący uprawniony jest złożyć Zamówienie przez okres 10 (dziesięciu) dni licząc od dnia podpisania Umowy.

Zadanie nr 4 – części do radiotelefonu pociągowego Koliber – asortyment oraz ilość określone zostały w załączniku nr 2.4 do SIWZ

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 4 – części do radiotelefonu pociągowego Koliber – asortyment oraz ilość określone zostały w załączniku nr 2.4 do SIWZ

Zadanie nr 4 – części do radiotelefonu pociągowego Koliber – asortyment oraz ilość określone zostały w załączniku nr 2.4 do SIWZ.

Oferowane do przetargu części zamienne muszą:

— ściśle odpowiadać wymogom określonym w załączniku nr 2.4 do SIWZ,

— być oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad, nieobciążone prawami osób trzecich,

— spełniać odpowiednie wymagania jakościowe oraz wymogi europejskich norm lub Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

— przy dostawie posiadać dokument kontroli jakości 2.1 lub 3.1 (wymóg dotyczący dokumentu kontroli jakości doprecyzowany został w odniesieniu do każdej pozycji asortymentowej i wskazany w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik 2.4 do SIWZ) wydany w oparciu o normę PN EN 10204:2006 lub normę równoważną, która winna być przywołana i wg której winna być zapewniona zgodność Towaru z wystawionym świadectwem/dokumentem.

Main site or place of performance

Punktu Utrzymania Taboru Kupującego znajdującego się w:

Poznaniu - ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań, POLSKA

Oraz

Zbąszynku - ul. Kolejowa / hala utrzymania taboru, 66-210 Zbąszynek, POLSKA

Additional information

Realizacja Przedmiotu Umowy odbędzie się w oparciu o zamówienia złożone przez Kupującego Sprzedawcy.

Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować Zamówienie w terminie nie dłuższym niż 20 (słownie: dwadzieścia) dni roboczych liczonych od daty wysłania przez Kupującego Zamówienia, w dzień roboczy.

Kupujący uprawniony jest złożyć Zamówienie w okresie 12 (dwunastu) miesięcy licząc od dnia podpisania Umowy.

SIMILAR TENDERS

Norway : Gardermoen - Airport lighting

Norway

Value: Not specified

Norway : Haugesund - Fire engines

Norway

Value: Not specified

Ireland : Wicklow - Telematics system

Ireland

Value: 5,000 Euro

Norway : Oslo - Road-maintenance works

Norway

Value: Not specified

Malta : Santa Venera - Mining, basic metals and related products

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Glasgow - Ticket printers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 306,000 Pound Sterling

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Engines

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified