This tender in no longer available.

Tender description

Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki Serca – 4 pakiety. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

„Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu”. Wykonawca składa oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 w dokumencie JEDZ – elektronicznie, zgodnie z wymogiem Zamawiającego określonym w SIWZ. Informacja dotycząca przepisów RODO zamieszczona jest w SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Wymienionymi w SIWZ w zakresie zmiany terminu dostawy, zmiany sposobu spełnienia świadczenia, wynagrodzenia Wykonawcy oraz jeżeli zachodzi jedna z okoliczności zgodnie z art. 144 ust. 1 i 1e ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzania zmian do umowy określone zostały w § 6 załączonego do SIWZ wzoru umowy.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

A) O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który zrealizował: 2 dostawy, których przedmiotem były wyroby medyczne.

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

Wykaz musi być przedstawiony w JEDZ (w wersji elektronicznej) cz. C „Zdolność techniczna i zawodowa”, dostawy i usługi – powyżej progu – Wykonawca poda min. 2 dostawy, których przedmiotem były wyroby medyczne.

2) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego przedłoży dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

Wykonawca przekaże te dokumenty za pośrednictwem platformy zakupowej, w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykaz i krótki opis warunków

Nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 5. Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia:

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – dostarczy na wezwanie,

— odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – dostarczy na wezwanie,

— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dostarczy na wezwanie,

— zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dostarczy na wezwanie,

— jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter. składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego (...) w wersji elektronicznej zgodnie z SIWZ.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-17
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-17

10:00

Siedziba Zamawiającego, Dział zamówień publicznych, pokój 603

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:30

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Informacje dodatkowe

Wykonawca zaproponuje dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ Wyrób musi posiadać znak CE (jeżeli ocena zgodności była przeprowadzona z udziałem jednostki notyfikowanej, obok znaku CE umieszcza się jej numer seryjny).

1. Wykonawca, złoży wraz z ofertą za pośrednictwem platformy zakupowej, w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenie, że posiada aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu w kraju –zgodnie z obowiązującym prawem, np. CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE dla którego wystawiono deklarację zgodności – załącznik nr 6 (wzór oświadczenia).

2. Wykonawca, złoży wraz z ofertą za pośrednictwem platformy zakupowej, w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym opis przedmiotu zamówienia w języku polskim, oprócz opisu mogą być również prospekty, zdjęcia (jeżeli prospekt lub folder zawiera opis przedmiotu w języku polskim Wykonawca nie musi dodatkowo dołączać opisu w języku polskim). Zamawiający prosi o zaznaczenie, którego pakietu i której pozycji dotyczy dokument.

Zamawiający wymaga powyższego dokumentu w celu sprawdzenia czy zaproponowany przedmiot w danym pakiecie spełnia warunki określone w SIWZ zał. nr 2 „Wykaz opis przedmiotu zamówienia”.

Wykonawca przekazuje dokumenty na wezwanie, w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (poda w JEDZ).

1.5. Oferta, dokumenty (pełnomocnictwo, JEDZ).

1.5.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby upoważnione do tych czynności.

a) Wypełniony „Formularz ofertowy”, zgodny z wzorem, załącznik nr 2A oraz załącznik 2 Wykaz przedmiotu zamówienia (tabela), zgodnie z wzorem. Wykonawca uwzględni wszystkie elementy wymienione przez Zamawiającego w wzorach załączników: nr 2, 2A (Formularz ofertowy) załączonych do SIWZ. Załączniki stanowią treść oferty.

b) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, załącznik nr 5 dołączyć do oferty, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

c) Wykonawca, złoży wraz z ofertą za pośrednictwem platformy zakupowej, w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenie, że posiada aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu w kraju – zgodnie z obowiązującym prawem, np. CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności – załącznik nr 6 (wzór oświadczenia).

1.5.2. Wykonawca w terminie wyznaczonym na składanie ofert zobowiązany jest złożyć na platformie zakupowej w formie elektronicznej oświadczenie i dokumenty niżej wymienione, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z SIWZ:

1) Pełnomocnictwo.

1.1) Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne.

Pełnomocnictwa powinny zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W sytuacji, gdy oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowę, o której mowa należy przedło...

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-10 Main CPV code 33141000

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Poznań

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki Serca – 4 pakiety

Value

PLN Not specified

Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki Serca – 4 pakiety

1. Głowica do wykonywania badania IVUS,

2. Dzierżawa systemu do korejestracji.

Pakiet składa się z 2 pozycji Wadium 4 310,00 PLN.

Additional information

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami drogą elektroniczną za pośrednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomocą e-mail: [email protected] (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SIWZ).

Main site or place of performance

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, apteka szpitalna, POLSKA.

Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki Serca – 4 pakiety

Value

PLN Not specified

Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki Serca – 4 pakiety

Prowadnik FFR, z systemem umożliwiającym korejestrację.

Pakiet składa się z 1 pozycji Wadium 1 400,00 PLN.

Additional information

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami drogą elektroniczną za pośrednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomocą e-mail: [email protected] (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SIWZ).

Main site or place of performance

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, apteka szpitalna, POLSKA.

Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki Serca – 4 pakiety

Value

PLN Not specified

Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki Serca – 4 pakiety

Cewnik IVUS.

Pakiet składa się z 1 pozycji Wadium 4 200,00 PLN.

Additional information

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami drogą elektroniczną za pośrednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomocą e-mail: [email protected] (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SIWZ).

Main site or place of performance

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, apteka szpitalna, POLSKA.

Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki Serca – 4 pakiety

Value

PLN Not specified

Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki Serca – 4 pakiety

Prowadnik wieńcowy.

Pakiet składa się z 1 pozycji Wadium 1 995,00 PLN.

Additional information

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami drogą elektroniczną za pośrednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomocą e-mail: [email protected] (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SIWZ).

Main site or place of performance

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, apteka szpitalna, POLSKA.

SIMILAR TENDERS

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Normanton - Personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 395.2 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Scanners

Norway

Value: 1.5 million Norwegian Krone

Germany : Berlin - Personal care products

Germany

Value: Not specified

Malta : Floriana - Medicinal products used in diabetes

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Orthopaedic implants

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 15.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Salford - Computer equipment and supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 billion Pound Sterling