Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, uruchomienie i konfiguracja dla Enea Operator Sp. z o.o. stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym AC oraz prądem stałym DC – 6 zadań.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – ogłoszenia.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Główne warunki realizacji umowy zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – ogłoszenia.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) zdolności technicznej lub zawodowej polegającej na wykonaniu przez Wykonawcę nie wcześniej niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zamówienia określone szczegółowo w pkt 5.1.2. SIWZ.

2. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ (rozdział I). Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związane z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

— w zakresie zadania nr 1: 200 000,00 PLN,

— w zakresie zadania nr 2: 1.500.000,00 PLN,

— w zakresie zadania nr 3: 300 000,00 PLN,

— w zakresie zadania nr 4: 700 000,00 PLN,

— w zakresie zadania nr 5: 1 000 000,00 PLN,

— w zakresie zadania nr 6: 700 000,00 PLN.

2. W przypadku składania ofert na więcej niż na jedno zadanie Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną równą sumie dla poszczególnych zadań, czyli w przypadku składania ofert na wszystkie zadania na sumę nie niższą niż 4 400 000,00 PLN (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy złotych 00/100).

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ (Rozdział I). Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie(oryginał) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

3. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – ogłoszenia.

4. W przypadku, gdy Wykonawca przedłoży polisę zawierającą sumę gwarancyjną ubezpieczenia wyrażoną w walucie innej niż PLN Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na walutę „złoty polski” biorąc za podstawę średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ (rozdział I). Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

3. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – ogłoszenia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) zdolności technicznej lub zawodowej: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą wykonanie,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,zrealizował dostawy stacji ładowania pojazdów elektrycznym prądem stałym DC lub zmiennym AC, w ilości:

a) dla zadania nr 1 – 5 sztuk;

b) dla zadania nr 2 – 25 sztuk;

c) dla zadania nr 3 – 5 sztuk;

d) dla zadania nr 4 – 12 sztuk;

e) dla zadania nr 5 – 15 sztuk;

f) dla zadania nr 6 – 2 sztuki.

W przypadku składania ofert na więcej niż na jedno zadanie, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował dostawę równą sumie sztuk dla poszczególnych zadań (np. w przypadku składania ofert na wszystkie zadania nie mniej niż 64 sztuki).

2. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

3. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – ogłoszenia.

4. Szczegółowe informacje nt. zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych znajdują się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – ogłoszenia.

5. Informacja na temat złożenia oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia niniejsze warunki udziału w postępowaniu, znajduje się w sekcji VI) Informacje uzupełniające (niniejszego ogłoszenia).

Wykaz i krótki opis warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej określone w ogłoszeniu oraz SIWZ.

2. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:

2.1. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej:RP), składa odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa aktualny odpis z właściwego rejestru, potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę, określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE, w celu potwierdzenia brak u podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2.3. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2.4. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby;

2.5. w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

3. Informacja na temat złożenia wraz z ofertą oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia niniejsze warunki udziału w postępowaniu, znajduje się w sekcji VI. Informacje uzupełniające (niniejszego ogłoszenia).

4. Dokumenty, o których mowa powyżej sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski wraz z datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

5. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – ogłoszenia.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-09-02

13:00

1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, POLSKA, budynek I, pokój nr 13.

2. W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, Zamawiający dopuszcza otwarcie ofert poprzez transmisję on-line, dodatkowo dostępną drogą telefoniczną. Szczegółowa procedura otwarcia ofert w tej formie została opisana w SIWZ.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-02
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
09:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-28
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

http://www.uzp.gov.pl

Electronic invoicing will be accepted
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia przekracza 428 000,00 EUR.

2. Do oferty Wykonawca powinien dołączyć dokumenty i oświadczenia wskazane w ogłoszeniu oraz SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3 ogłoszenia.

3. Edytowalna wersja formularza JEDZ wraz z instrukcją jego wypełnienia znajduje się pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

3.1. Zamawiający na stronie internetowej wskazanej w sekcji I.3 ogłoszenia również zamieści dokument JEDZ w wersji edytowalnej.

4. Ponadto:

4.1. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ wraz z ofertą składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie;

4.2. w przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów – Wykonawca składa także JEDZ wraz z ofertą dla tych podmiotów;

4.3. w przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca składa JEDZ wraz z ofertą także dla tych podmiotów. JEDZ powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania: RPUZ/P/0786/2020/DL/LZ.

Komunikacja elektroniczna powinna być kierowana do wszystkich osób wskazanych w pkt 1.16 SIWZ.

8. Przekazywanie dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń składanych przez Wykonawcę odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Wykonawcy są zobowiązani do postępowania zgodnie z regulaminem miniPortalu

10. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.

11. Zamawiający informuje, że określony w sekcji IV.2.6 ogłoszenia minimalny okres, w którym Wykonawca będzie związany ofertą – 2 miesiące równa się 60 dni.

12. Kryteria oceny ofert: cena: 100 %.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Zgodnie z pkt 19 SIWZ:

19.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym punkcie przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

19.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

19.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w szczególności:

19.6.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

19.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

19.7.1. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

19.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.6 i 19.7 wnosi się: 19.8.1. w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.9. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

19.9.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

19.9.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

19.10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

19.11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 31158000

Bidding information

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Bidding deadline

2 Sep 2020

24 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Poznań

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dostawa jednopunktowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym AC – 14 szt.

Value

PLN Not specified

Dostawa jednopunktowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym AC – 14 szt.

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest dostawa jednopunktowych stacja ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym AC – 14 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – ogłoszenia.

Main site or place of performance

Enea Operator Sp. z o.o., Magazyn główny, ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, POLSKA – 13 sztuk, Magazyn główny, ul. Igrzyskowa 2, 85-796 Bydgoszcz, POLSKA – 1 sztuka.

Dostawa dwupunktowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym AC – 76 szt.

Value

PLN Not specified

Dostawa dwupunktowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym AC – 76 szt.

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest dostawa dwupunktowych stacja ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym AC – 76 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – ogłoszenia.

Main site or place of performance

Enea Operator Sp. z o.o., Magazyn główny, ul. Igrzyskowa 2, 85-796 Bydgoszcz, POLSKA – 76 sztuk.

Dostawa dwupunktowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym AC – 17 szt.

Value

PLN Not specified

Dostawa dwupunktowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym AC – 17 szt.

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 3 jest dostawa dwupunktowych stacja ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym AC – 17 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – ogłoszenia.

Main site or place of performance

Enea Logistyka Sp. z o.o. Magazyn depozytowy, ul. Energetyków 4, 66-400 Gorzów Wlkp., POLSKA – 17 szt.

Dostawa dwupunktowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym AC – 35 szt.

Value

PLN Not specified

Dostawa dwupunktowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym AC – 35 szt.

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 4 jest dostawa dwupunktowych stacja ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym AC – 35 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – ogłoszenia.

Main site or place of performance

Enea Operator Sp. z o.o., Magazyn główny, ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, POLSKA – 35 sztuk.

Dostawa jednopunktowej stacja ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym AC – 1 szt. oraz dwupunktowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym AC – 54 szt.

Value

PLN Not specified

Dostawa jednopunktowej stacja ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym AC – 1 szt. oraz dwupunktowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym AC – 54 szt.

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 5 jest dostawa jednopunktowych stacja ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym AC – 1 szt., oraz dwupunktowych stacja ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym AC – 54 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – ogłoszenia.

Main site or place of performance

Enea Logistyka Sp. z o.o., Magazyn depozytowy, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, POLSKA.

Dostawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym DC – 5 szt.

Value

PLN Not specified

Dostawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym DC – 5 szt.

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 6 jest dostawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym DC – 5 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – ogłoszenia.

Main site or place of performance

Enea Operator Sp. z o.o., Magazyn główny, ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, POLSKA – 5 sztuk stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym DC.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Leicester - Illuminated signs and nameplates

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Port Glasgow - Installation services of electrical and mechanical equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Ceredigion - Network infrastructure

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Operating theatre devices and instruments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 25.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Bradford - Repair and maintenance services of generators

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Cardiff - Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 548,000 Pound Sterling

Malta : Luqa - Distribution transformers

Malta

Value: Not specified