This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa opatrunków oraz obłożeń stosowanych na oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 4 do SIWZ – formularzu cenowym na zasadach określonych we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Procedura

Oferta musi zachować ważność do
2020-03-02
Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Data
2020-01-03
Warunki otwarcia ofert

2020-01-03

10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.1.2020 o godz. 10:00, za pośrednictwem platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Czas lokalny
09:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-12-13
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

Informacje dodatkowe

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert:

— JEDZ,

— wadium.

Dokumenty wymagane na wezwanie Zamawiającego:

— oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

— koncesja, zezwolenie lub licencja,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

— oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— oświadczenie Wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— oświadczenie dotyczące posiadania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu asortymentu (świadectwa rejestracji) w Polsce, lub pozwoleń wydanych przez Radę lub Komisję Europejską, a w zakresie innych środków, nie będącymi produktami leczniczymi, ale np. środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia dokumenty dopuszczające do obrotu w Polsce.

Podmioty zagraniczne:

informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument.

W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawarte są w SIWZ w pkt 23.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

http://www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33141110

Bidding information

Bidding deadline

3 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Poznań

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Pieluchomajtki

Value

PLN Not specified

Pieluchomajtki Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 1 jest sukcesywna dostawa pieluchomajtek dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 4 do SIWZ – formularzu cenowym na zasadach określonych we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Additional information

Wadium: Dla zadania częściowego nr 1: 288,22 PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem 22/100 PLN)

Main site or place of performance

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7–19, POLSKA – apteka szpitalna

Podkłady ginekologiczne

Value

PLN Not specified

Podkłady ginekologiczne Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 2 jest sukcesywna dostawa podkładów ginekologicznych dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 4 do SIWZ – formularzu cenowym na zasadach określonych we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ

Additional information

Wadium: Dla zadania częściowego nr 2: 642,96 PLN (słownie: sześćset czterdzieści dwa 96/100 PLN)

Main site or place of performance

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7–19, POLSKA – apteka szpitalna

Lignina i wata

Value

PLN Not specified

Lignina i wata Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 3 jest sukcesywna dostawa ligniny i waty dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 4 do SIWZ – formularzu cenowym na zasadach określonych we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ

Additional information

Wadium: Dla zadania częściowego nr 3: 385,12 PLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć 12/100 PLN)

Main site or place of performance

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7–19, POLSKA – apteka szpitalna

Opaski gipsowe

Value

PLN Not specified

Opaski gipsowe Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 4 jest sukcesywna dostawa opasek gipsowych dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 4 do SIWZ – formularzu cenowym na zasadach określonych we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ

Additional information

Wadium: Dla zadania częściowego nr 4: 327,42 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia siedem 42/100 PLN)

Main site or place of performance

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7–19, POLSKA – apteka szpitalna

Opaski dziane i elastyczne

Value

PLN Not specified

Opaski dziane i elastyczne Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 5 jest sukcesywna dostawa opasek dzianych i elastycznych dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 4 do SIWZ – formularzu cenowym na zasadach określonych we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Additional information

Wadium: Dla zadania częściowego nr 5: 579,01 PLN (słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć 01/100 PLN)

Main site or place of performance

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7–19, POLSKA – apteka szpitalna

Gaza i kompresy niejałowe

Value

PLN Not specified

Gaza i kompresy niejałowe Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 6 jest sukcesywna dostawa gazy i kompresów niejałowych dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 4 do SIWZ – formularzu cenowym na zasadach określonych we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ

Additional information

Wadium: Dla zadania częściowego nr 6: 758,10 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem 10/100 PLN)

Main site or place of performance

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7–19, POLSKA – apteka szpitalna

Kompresy jałowe

Value

PLN Not specified

Kompresy jałowe Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 7 jest sukcesywna dostawa kompresów jałowych dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 4 do SIWZ – formularzu cenowym na zasadach określonych we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Additional information

Wadium: Dla zadania częściowego nr 7: 2 779,39 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć 39/100 PLN)

Main site or place of performance

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7–19, POLSKA – apteka szpitalna

Pakiety z gazy jałowe (sterylizowane w nadciśnieniu parą wodną 134oC

Value

PLN Not specified

Pakiety z gazy jałowe (sterylizowane w nadciśnieniu parą wodną 134oC Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 8 jest sukcesywna dostawa pakietów z gazy jałowych dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 4 do SIWZ – formularzu cenowym na zasadach określonych we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ

Additional information

Wadium: Dla zadania częściowego nr 8: 1 133,57 PLN (słownie: jeden tysiąc sto trzydzieści trzy 57/100 PLN)

Main site or place of performance

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7–19, POLSKA – apteka szpitalna

Zestawy i pakiety jałowe okulistyczne, otolaryngologiczne, chirurgiczne (sterylizowane w nadciśnieniu parą wodną 134oC)

Value

PLN Not specified

Zestawy i pakiety jałowe okulistyczne, otolaryngologiczne, chirurgiczne (sterylizowane w nadciśnieniu parą wodną 134oC) Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 9 jest sukcesywna dostawa zestawów i pakietów jałowych okulistycznych, otolaryngologicznych i chirurgicznych dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 4 do SIWZ – formularzu cenowym na zasadach określonych we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Additional information

Wadium: Dla zadania częściowego nr 9: 429,14 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć 14/100 PLN)

Main site or place of performance

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7–19, POLSKA – apteka szpitalna

Przylepce i opatrunki

Value

PLN Not specified

Przylepce i opatrunki Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 10 jest sukcesywna dostawa przylepcy i opatrunków dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 4 do SIWZ – formularzu cenowym na zasadach określonych we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ

Additional information

Wadium: Dla zadania częściowego nr 10: 952,05 PLN (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa 05/100 PLN)

Main site or place of performance

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7–19, POLSKA – apteka szpitalna

Gąbki żelatynowe

Value

PLN Not specified

Gąbki żelatynowe Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 11 jest sukcesywna dostawa gąbek żelatynowych dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 4 do SIWZ – formularzu cenowym na zasadach określonych we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Additional information

Wadium: Dla zadania częściowego nr 11: 246,78 PLN (słownie: dwieście czterdzieści sześć 78/100 PLN)

Main site or place of performance

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7–19, POLSKA – apteka szpitalna

Plastry i opatrunki

Value

PLN Not specified

Plastry i opatrunki Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 12 jest sukcesywna dostawa plastrów i opatrunków dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 4 do SIWZ – formularzu cenowym na zasadach określonych we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Additional information

Wadium: Dla zadania częściowego nr 12: 163,57 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt trzy 57/100 PLN)

Main site or place of performance

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7–19, POLSKA – apteka szpitalna

Opatrunki i folie

Value

PLN Not specified

Opatrunki i folie Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 13 jest sukcesywna dostawa opatrunków i folii dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 4 do SIWZ – formularzu cenowym na zasadach określonych we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Additional information

Wadium: Dla zadania częściowego nr 13: 1 261,80 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt jeden 80/100 PLN)

Main site or place of performance

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7–19, POLSKA – apteka szpitalna

Zestawy jałowe specjalistyczne (sterylizowane w nadciśnieniu parą wodną 134oC)

Value

PLN Not specified

Zestawy jałowe specjalistyczne (sterylizowane w nadciśnieniu parą wodną 134oC) Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 14 jest sukcesywna dostawa zestawów jałowych specjalistycznych dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 4 do SIWZ – formularzu cenowym na zasadach określonych we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Additional information

Wadium: Dla zadania częściowego nr 14: 675,00 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć 00/100 PLN)

Main site or place of performance

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7–19, POLSKA – apteka szpitalna

Sterylne zestawy obłożeń, serwety sterylne

Value

PLN Not specified

Sterylne zestawy obłożeń, serwety sterylne Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 15 jest sukcesywna dostawa sterylnych zestawów obłożeń, serwet sterylnych dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 4 do SIWZ – formularzu cenowym na zasadach określonych we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Additional information

Wadium: Dla zadania częściowego nr 15: 1 207,68 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście siedem 68/100 PLN)

Main site or place of performance

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7–19, POLSKA – apteka szpitalna

Sterylne zestawy obłożeń, serwety sterylne oraz inne akcesoria sterylne

Value

PLN Not specified

Sterylne zestawy obłożeń, serwety sterylne oraz inne akcesoria sterylne Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 16 jest sukcesywna dostawa sterylnych zestawów obłożeń, serwet sterylnych oraz innych akcesorii dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 4 do SIWZ – formularzu cenowym na zasadach określonych we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Additional information

Wadium: Dla zadania częściowego nr 16: 2 086,76 PLN (słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt sześć 76/100 PLN)

Main site or place of performance

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7–19, POLSKA – apteka szpitalna

Fartuchy sterylne

Value

PLN Not specified

Fartuchy sterylne Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 17 jest sukcesywna dostawa fartuchów sterylnych dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 4 do SIWZ – formularzu cenowym na zasadach określonych we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Additional information

Wadium: Dla zadania częściowego nr 17: 1 951,82 PLN (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt jeden 82/100 PLN)

Main site or place of performance

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7–19, POLSKA – apteka szpitalna

Zestaw do znieczuleń przewodowych sterylny

Value

PLN Not specified

Zestaw do znieczuleń przewodowych sterylny Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 18 jest sukcesywna dostawa zestawów do znieczuleń przewodowych sterylnych dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 4 do SIWZ – formularzu cenowym na zasadach określonych we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ

Additional information

Wadium: Dla zadania częściowego nr 18: 553,39 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy 39/100 PLN)

Main site or place of performance

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7–19, POLSKA – apteka szpitalna

Zestaw obłożeń jednorazowych sterylnych - cięcie cesarskie

Value

PLN Not specified

Zestaw obłożeń jednorazowych sterylnych - cięcie cesarskie Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 19 jest sukcesywna dostawa zestawów obłożeń jednorazowych sterylnych (cięcie cesarskie) dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 4 do SIWZ – formularzu cenowym na zasadach określonych we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Additional information

Wadium: Dla zadania częściowego nr 19: 1 869,90 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt dziewięć 90/100 PLN)

Main site or place of performance

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7–19, POLSKA – apteka szpitalna

Zestaw obłożeń jednorazowych sterylnych - ginekologicznych

Value

PLN Not specified

Zestaw obłożeń jednorazowych sterylnych - ginekologicznych Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 20 jest sukcesywna dostawa zestawów obłożeń jednorazowych sterylnych (ginekologicznych) dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 4 do SIWZ – formularzu cenowym na zasadach określonych we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Additional information

Wadium: Dla zadania częściowego nr 20: 340,34 PLN (słownie: trzysta czterdzieści 34/100 PLN)

Main site or place of performance

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7–19, POLSKA – apteka szpitalna

Zestaw obłożeń jednorazowych oraz serwety sterylne – chirurgia i inne

Value

PLN Not specified

Zestaw obłożeń jednorazowych oraz serwety sterylne – chirurgia i inne Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 21 jest sukcesywna dostawa zestawów obłożeń jednorazowych sterylnych (chirurgiczne i inne) dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 4 do SIWZ – formularzu cenowym na zasadach określonych we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Additional information

Wadium: Dla zadania częściowego nr 21: 1 567,04 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt siedem 04/100 PLN)

Main site or place of performance

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7–19, POLSKA – apteka szpitalna

Zestaw obłożeń jednorazowych oraz serwety sterylne – ortopedyczne

Value

PLN Not specified

Zestaw obłożeń jednorazowych oraz serwety sterylne – ortopedyczne Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 22 jest sukcesywna dostawa zestawów obłożeń jednorazowych oraz serwet sterylnych ortopedycznych dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 4 do SIWZ – formularzu cenowym na zasadach określonych we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ

Additional information

Wadium: Dla zadania częściowego nr 22: 2 494,76 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery 76/100 PLN)

Main site or place of performance

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7–19, POLSKA – apteka szpitalna

Zestaw obłożeń jednorazowych oraz serwety sterylne – urologia

Value

PLN Not specified

Zestaw obłożeń jednorazowych oraz serwety sterylne – urologia Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 23 jest sukcesywna dostawa zestawów obłożeń jednorazowych oraz serwet sterylnych (urologia) dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 4 do SIWZ – formularzu cenowym na zasadach określonych we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Additional information

Wadium: Dla zadania częściowego nr 23: 260,40 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt 40/100 PLN)

Main site or place of performance

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7–19, POLSKA – apteka szpitalna

Pakiet noworodkowy

Value

PLN Not specified

Pakiet noworodkowy Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 24 jest sukcesywna dostawa pakietów noworodkowych dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 4 do SIWZ – formularzu cenowym na zasadach określonych we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Additional information

Wadium: Dla zadania częściowego nr 24: 185,22 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt pięć 22/100 PLN)

Main site or place of performance

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7–19, POLSKA – apteka szpitalna

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - General-purpose trailers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Worcester - Medical furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling

Ireland : Galway - Scheduling software development services

Ireland

Value: 900,000 Euro

Norway : Bergen - Sterilisation, disinfection and hygiene devices

Norway

Value: 2.0 million Norwegian Krone

North Macedonia : Skopje - X-ray contrast media

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 13.0 million Denar

United Kingdom : York - Venepuncture, blood sampling devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone