Tender description

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) – dostawa paliwa gazowego wraz z usługą dystrybucji do obiektów Zamawiającego - wynosząca 61 053 624 (+/- 12 210 724 kWh) w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2022 r.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu ustawy Pzp zostaną zawarte umowy zgodnie z zapisami zawartymi w Istotnych postanowieniach umowy opisanych w Rozdziale 14 SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje wprowadzanie zmian w zawartej umowie - informacje zostały zawarte w Istotnych postanowieniach umowy opisanych w Rozdziale 14 SIWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Cd. Wykazu oświadczeń oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

4.4.2. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –

W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ,

4.4.3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ,

4.4.4. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13),14) i 21) ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.:

4.5.1. ppkt 4.4.4. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13),14),21) ustawy Pzp,

4.5.2. ppkt 4.4.1. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

Nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.5., zastępując je dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

4.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt 4.4.4. składa dokument, o którym mowa w ppkt 4.5.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14) i 21) ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w ppkt 4.5.1. oraz 4.5.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.7. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądać dokumentów, które określają w szczególności:

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

4.1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dalej zwanego: „JEDZ”, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

4.2. W ramach prowadzonego postępowania JEDZ składają podmioty:

4.2.1. Wykonawcy:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu),

4.2.2. Podmioty trzecie:

JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli powołuje się na jego zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu;

a) JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego;

b) JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego;

c) dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji, gdy takim podwykonawcą będzie,

4.2.3. Podwykonawcy:

Dotyczy podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

4.3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22ust.1b ustawy Pzp, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów:

4.3.1. Koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,

4.3.2. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę równą lub co najmniej: 3 000 000,00 zł.

4.3.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących zdolności lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

4.4. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów:

4.4.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp,

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą lub co najmniej: 3 000 000,00 zł.

3.3. Poleganie na zasobach innych podmiotów:

3.3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3.3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3.3.3. Zamawiający oceni, czy zasoby udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty, tj.: zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22) i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

3.3.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

3.3.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, o której mowa w ppkt 3.1.2 i 3.1.3., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa ppkt 3.1.2. i 3.1.3. SIWZ. (III 1.2. Ogłoszenia),

3.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

3.4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,

3.4.2. W przypadku, o którym mowa w ppkt 3.4.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu ich w postępowaniu

O udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

3.4.3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ppkt 3.4.1.,

3.4.4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ppkt 3.4.1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3.4.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wspólników spółek cywilnych, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Warunki udziału w postępowaniu określone w oparciu o art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, muszą spełniać łącznie, z jednoczesnym zastrzeżeniem warunku opisanego w ppkt 3.1.1. SIWZ (pkt 3.1.1. Ogłoszenia) – „Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne”, który to winni spełniać wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Cd dokumentów:

4.7.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

4.7.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

4.7.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego - oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 4.4.

4.8. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 4.3., 4.4.

4.9 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16-20) lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zapisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4.10. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

4.10.1. Wykonawca oraz Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji o złożonych ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ (w przypadku składania oferty przez Wykonawców na zasadach określonych przepisem art. 23 ustawy Pzp - składających ofertę wspólnie - wyżej wymienione oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę oddzielnie) - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

4.10.2. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4.10.3. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono tylko jedną ofertę, niezłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej nie wywołuje dla Wykonawcy ujemnych skutków prawnych.

4.11. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie złoży formularz„JEDZ” oraz dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 4.3, 4.4., 4.5.

5. Inne dokumenty:

4.12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoznacznym określeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

Wykaz i krótki opis warunków

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

Procedura:

1. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-07
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-09-07

10:15

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Ul. Kościelna 37

60-537 Poznań

1, Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.

2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 2224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-28
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

3. Kompletna oferta musi zawierać:

3.1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,

3.2. Wypełniony i podpisany (zgodnie z zapisami w Rozdziale 9 SIWZ) przez Wykonawcę formularz „JEDZ” – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,

3.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów (art. 22a), w celu wykazania braku podstaw wykluczenia tego podmiotu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ-JEDZ) oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia zasobów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ),

3.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

3.5. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonych w ofercie dokumentów – pełnomocnictwo.

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim, w postaci elektronicznej.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz dokument potwierdzający wniesienie wadium Wykonawca składa przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz z ofertą lub przesyła za pośrednictwem platformy przed upływem terminu do składania ofert.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi,zgodnie z Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nie ograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się wt erminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7. i 8. wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

10.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

10.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Pełna informacja dot. odwołań została opisana w Rozdziale 19 SIWZ.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

Main CPV code 09120000

Bidding information

Bidding deadline

7 Sep 2020

27 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Poznań

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) – dostawa paliwa gazowego wraz z usługą dystrybucji do obiektów Zamawiającego - wynosząca 61 053 624 (+/- 12 210 724 kWh) w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2022 r.

2. Gaz grupy E powinien być dostarczony całodobowo do punktów zdawczo – odbiorczych, wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ, którym jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącą własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów jakości obsługi Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego. Winien zapewnić ciągłość dostaw bez jakichkolwiek przerw w dostawach za wyjątkiem sytuacji opisanych w ustawie Prawo energetyczne, IRIESD, taryfie i posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw.

4. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza.

.5. Wielkość poboru gazu dla zamówienia wynosi 61 053 624 kWh w ciągu 24 miesięcy dla obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało na podstawie historycznego zużycia paliwa gazowego i może odbiegać od faktycznego wykorzystania paliwa gazowego, bowiem nie można z góry ustalić ilości paliwa gazowego, które zostanie dostarczone Zamawiającemu. Ilość zamówienia nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

6. W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego w zakresie do ± 20 % względem ilości (wartości) zamówienia określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ (zużycie planowane wg faktur). Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Zmiana ilości paliwa gazowego następuje automatycznie i nie wymaga oświadczenia strony. W ramach niniejszego prawa Zamawiający może dodawać i odejmować punkty poboru gazu oraz dokonać zmian parametrów dystrybucji gazu, w takim przypadku Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z powyższego prawa w określonym przez niego zakresie. Zmiany grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w taryfach zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie wymagają złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego w zakresie do ± 20 % względem ilości Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Całkowita wartość zmian wyżej opisanych nie przekroczy 20 % wartości umowy kompleksowej, która zostanie zawarta z Wykonawcą wybranym w niniejszym postępowaniu.

7. Rozliczenia za sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowego-rozliczeniowego (danych przekazywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zwanego dalej „osd”), zgodnie z okresami rozliczeniowymi wynikającymi z bieżącej taryfy osd, przy czym dla taryf z liczbą odczytów w roku 1 i 2 jest możliwe rozliczenie na podstawie szacunkowego (prognozowanego) zużycia – na wniosek Zamawiającego, złożony w dniu zawarcia lub obowiązywania umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą. W takim przypadku ostateczne rozlicznie za dany okres rozliczeniowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury rozliczeniowej po uzyskaniu danych pomiarowych od OSD, która będzie uwzględniać ilość faktycznie pobranego przez Odbiorcę paliwa gazowego. Całość opisu przedmiotu zawarta jest w SIWZ Rozdział I.

8. Obowiązki Wykonawcy zawarte są w Rozdziale 14. III SIWZ.

Additional information

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: 13 1030 1247 0000 0000 8882 0002.

Start

2021-01-01

Main site or place of performance

Gmina Komorniki, Gmina Skoki, Gmina Luboń, Gmina Komorniki, Gmina Kórnik, Gmina Dopiewo, Gmina Szamotuły, Gmina Oborniki, Gmina Czerwonak.

End

2022-12-31

SIMILAR TENDERS

Ireland : Kilkenny - Refurbishment work

Ireland

Value: 40.0 million Euro

United Kingdom : Chester - Water distribution and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Chester - Water distribution and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Stockton-on-Tees - Electricity distribution and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Wakefield - Water distribution and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 billion Pound Sterling

United Kingdom : Worthing - Meter reading service

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Hartlepool - Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.1 billion Pound Sterling