Tender description

Dostawa wzorców chemicznych, wzorców leków, hormonów i witamin, wzorców deuterowanych, wzorców pestycydów, odczynników do wykrywania i ilościowego oznaczenia GMO kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem ABI 7500 Fast Real-Time PCR System, zestawów trzech kalibrantów do wykrywania DNA specyficznego dla przeżuwaczy metodą Real-Time PCR, zestawów do izolacji DNA przeżuwaczy z materiałów paszowych i mieszanek paszowych metodą

Real-Time PCR, odczynników do analizy aminokwasów i testów immunoenzymatycznych „BC”

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Ciąg dalszy pkt III.1.1

2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 1, 2 i 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) pkt 3 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. b i pkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) i 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2), składa dokument, o którym mowa w pkt 2), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Terminy wystawienia zastępczych dokumentów nie ulegają zmianie.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Ciąg dalszy pkt III.1.1

6. oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy;

7. podwykonawstwo:

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom;

2) Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez Wykonawcę firm podwykonawców;

3) Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia;

4) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy;

5) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia;

6) Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców;

8. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu są składane w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Niezłożenie ww. dokumentów w toku postępowania lub złożenie ich w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty;

9. poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wykaz i krótki opis warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Wykonawcy, wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wg formuły spełnia/nie spełnia:

1. wypełniony załącznik nr 1, tj. formularz ofertowy oraz załącznik nr 2 lub/i nr 3 lub/i nr 4 lub/i nr 5 lub/i nr 6 lub/i nr 7 lub/i nr 8 lub/i nr 9 lub/i nr 10, tj. opis przedmiotu zamówienia. Wymaga się, aby formularz ofertowy i opisy przedmiotu zamówienia były sporządzone na oryginalnych drukach Zamawiającego. Wszelkie istotne zmiany dotyczące treści spowodują odrzucenie oferty jako sprzecznej z SIWZ.

2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (jednolity europejski dokument zamówienia „JEDZ”) zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 11.

1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV jednolitego dokumentu (jednolity europejski dokument zamówienia „JEDZ”).

Zgodnie z treścią art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy:

1. zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;Procedura

Data
2020-06-24
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Warunki otwarcia ofert

2020-06-24

08:30

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250, POLSKA w pok. nr 2 za pośrednictwem platformy zakupowej.

Czas lokalny
08:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Precise information on deadline(s) for review procedures
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-19
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Electronic invoicing will be accepted
tak Main CPV code 24000000

Bidding information

Bidding deadline

24 Jun 2020

27 days remaining

Total estimated value

PLN 530,709

Locations

Polska, Poznań

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Wzorce chemiczne „BC”

Value

PLN 1,737

Wzorce chemiczne „BC” Wzorce chemiczne „BC”

Award criteria

Cena brutto

60

Termin dostawy

40

Description of options

Maksymalna ilość przedmiotu zamówienia objętego umową może zostać zredukowana przez Zamawiającego, z uwzględnieniem własnych potrzeb o 40 % całego zamówienia. Dostawca nie może z tego tytułu rościć żadnych pretensji. W przypadku obniżenia ilości przedmiotu zamówienia, całkowita wartość umowy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

Main site or place of performance

WIW/ZHW Poznań, Kalisz, Leszno

Wzorce leków, hormonów i witamin „BC”

Value

PLN 139,418

Wzorce leków, hormonów i witamin „BC” Wzorce leków, hormonów i witamin „BC”

Award criteria

Cena brutto

60

Termin dostawy

40

Description of options

Maksymalna ilość przedmiotu zamówienia objętego umową może zostać zredukowana przez Zamawiającego, z uwzględnieniem własnych potrzeb o 40 % całego zamówienia. Dostawca nie może z tego tytułu rościć żadnych pretensji. W przypadku obniżenia ilości przedmiotu zamówienia, całkowita wartość umowy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

Main site or place of performance

WIW/ZHW Poznań, Kalisz, Leszno

Wzorce deuterowane „BC”

Value

PLN 86,766

Wzorce deuterowane „BC” Wzorce deuterowane „BC”

Award criteria

Cena brutto

60

Termin dostawy

40

Description of options

Maksymalna ilość przedmiotu zamówienia objętego umową może zostać zredukowana przez Zamawiającego, z uwzględnieniem własnych potrzeb o 40 % całego zamówienia. Dostawca nie może z tego tytułu rościć żadnych pretensji. W przypadku obniżenia ilości przedmiotu zamówienia, całkowita wartość umowy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

Main site or place of performance

WIW/ZHW Poznań, Kalisz, Leszno

Wzorce pestycydów „BC”

Value

PLN 153,630

Wzorce pestycydów „BC” Wzorce pestycydów „BC”

Award criteria

Cena brutto

60

Termin dostawy

40

Description of options

Maksymalna ilość przedmiotu zamówienia objętego umową może zostać zredukowana przez Zamawiającego, z uwzględnieniem własnych potrzeb o 40 % całego zamówienia. Dostawca nie może z tego tytułu rościć żadnych pretensji. W przypadku obniżenia ilości przedmiotu zamówienia, całkowita wartość umowy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

Main site or place of performance

WIW/ZHW Poznań, Kalisz, Leszno

Odczynniki do wykrywania i ilościowego oznaczenia GMO kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem ABI 7500 Fast Real-Time PCR System „BC”

Value

PLN 38,727

Odczynniki do wykrywania i ilościowego oznaczenia GMO kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem ABI 7500 Fast Real-Time PCR System „BC” Odczynniki do wykrywania i ilościowego oznaczenia GMO kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem ABI 7500 Fast Real-Time PCR System „BC”

Award criteria

Cena brutto

60

Termin dostawy

40

Description of options

Maksymalna ilość przedmiotu zamówienia objętego umową może zostać zredukowana przez Zamawiającego, z uwzględnieniem własnych potrzeb o 40 % całego zamówienia. Dostawca nie może z tego tytułu rościć żadnych pretensji. W przypadku obniżenia ilości przedmiotu zamówienia, całkowita wartość umowy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

Main site or place of performance

WIW/ZHW Poznań, Kalisz, Leszno

Zestaw trzech kalibrantów do wykrywania DNA specyficznego dla przeżuwaczy metodą Real-Time PCR „BC”

Value

PLN 3,031

Zestaw trzech kalibrantów do wykrywania DNA specyficznego dla przeżuwaczy metodą Real-Time PCR „BC” Zestaw trzech kalibrantów do wykrywania DNA specyficznego dla przeżuwaczy metodą Real-Time PCR „BC”

Award criteria

Cena brutto

60

Termin dostawy

40

Description of options

Maksymalna ilość przedmiotu zamówienia objętego umową może zostać zredukowana przez Zamawiającego, z uwzględnieniem własnych potrzeb o 40 % całego zamówienia. Dostawca nie może z tego tytułu rościć żadnych pretensji. W przypadku obniżenia ilości przedmiotu zamówienia, całkowita wartość umowy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

Main site or place of performance

WIW/ZHW Poznań, Kalisz, Leszno

Zestaw do izolacji DNA przeżuwaczy z materiałów paszowych i mieszanek paszowych metodą Real-Time PCR „BC”

Value

PLN 3,265

Zestaw do izolacji DNA przeżuwaczy z materiałów paszowych i mieszanek paszowych metodą Real-Time PCR „BC” Zestaw do izolacji DNA przeżuwaczy z materiałów paszowych i mieszanek paszowych metodą Real-Time PCR „BC”

Award criteria

Cena brutto

60

Termin dostawy

40

Description of options

Maksymalna ilość przedmiotu zamówienia objętego umową może zostać zredukowana przez Zamawiającego, z uwzględnieniem własnych potrzeb o 40 % całego zamówienia. Dostawca nie może z tego tytułu rościć żadnych pretensji. W przypadku obniżenia ilości przedmiotu zamówienia, całkowita wartość umowy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

Main site or place of performance

WIW/ZHW Poznań, Kalisz, Leszno

Odczynniki do analizy aminokwasów „BC”

Value

PLN 6,332

Odczynniki do analizy aminokwasów „BC” Odczynniki do analizy aminokwasów „BC”

Award criteria

Cena brutto

60

Termin dostawy

40

Description of options

Maksymalna ilość przedmiotu zamówienia objętego umową może zostać zredukowana przez Zamawiającego, z uwzględnieniem własnych potrzeb o 40 % całego zamówienia. Dostawca nie może z tego tytułu rościć żadnych pretensji. W przypadku obniżenia ilości przedmiotu zamówienia, całkowita wartość umowy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

Main site or place of performance

WIW/ZHW Poznań, Kalisz, Leszno

Testy immunoenzymatyczne „BC”

Value

PLN 97,800

Testy immunoenzymatyczne „BC” Testy immunoenzymatyczne „BC”

Award criteria

Cena brutto

60

Termin dostawy

40

Description of options

Maksymalna ilość przedmiotu zamówienia objętego umową może zostać zredukowana przez Zamawiającego, z uwzględnieniem własnych potrzeb o 40 % całego zamówienia. Dostawca nie może z tego tytułu rościć żadnych pretensji. W przypadku obniżenia ilości przedmiotu zamówienia, całkowita wartość umowy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

Main site or place of performance

WIW/ZHW Poznań, Kalisz, Leszno

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Air compressors

Norway

Value: Not specified

Ireland : Longford - Water softeners

Ireland

Value: 700,000 Euro

Ireland : Castletroy - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Ireland

Value: 1.2 million Euro

Ireland : Dublin - Workshop equipment

Ireland

Value: 3.2 million Euro

Luxembourg : Luxembourg - Study on Collecting Information with the View to Analyse Health Socio-economic and Environmental Impacts in Connection with Possible Amendments of Directive 98/24/EC and Directive 2009/148/EC

Luxembourg

Value: Not specified

United Kingdom : Liverpool - Chargers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 450.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Norway

Value: 225.0 million Norwegian Krone