This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych stosowanych w leczeniu chorób hematologicznych, jednorazowych jałowych wyrobów medycznych stosowanych do ich przygotowania oraz leków stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego.

2. Opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego wymogach został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym jej integralną część, w którym Zamawiający wymaga podania nazwy handlowej leku.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.

4. Zamówienie zostało podzielone na 4 części.

5. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części zamówienia.

6. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu produktów leczniczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.) z wyłączeniem części nr 4, która obejmuje sprzęt jednorazowy.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym przetargiem nieograniczonym, w tym sposób i terminy

Zapłaty, rozliczenia za realizację zamówienia, warunki gwarancji, obowiązki stron i inne istotne postanowienia –Zamawiający określił

we wzorze umowy, które wiążą Zamawiającego oraz Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z treścią wzoru umowy i zaakceptować wszystkie zawarte w nim postanowienia oraz uwzględnić w cenie oferty. Wykonawcy są zobowiązani zagwarantować zachowanie warunków i wymagań dotyczących realizacji

zamówienia uregulowanych we wzorze umowy.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa tych warunków.
Wykaz i krótki opis warunków
O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że posiada: zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych, składu celnego lub składu konsygnacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.). Uwaga: warunek nie dotyczy części nr 4.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:

— część nr 1 – 2 000 000,00 PLN (dwa miliony złotych 00/100),

— część nr 2 – 150 000,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

— część nr 3 – 60 000,00 PLN (sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

— część nr 4 – 4 000,00 PLN (cztery tysiące złotych 00/100).Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-07-27
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-07-27

12:00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, POLSKA (pokój 101 – Dział Zamówień Publicznych)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
11:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

1.1 nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz;

1.2 spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie JEDZ-a – zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ.

3. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp żąda złożenia wraz z ofertą aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp złożenia wraz z ofertą dokumentów (wymienionych w SIWZ).

5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp żąda złożenia wraz z ofertą:

a) oświadczenia, że zaoferowane produkty lecznicze są umieszczone w katalogu leków refundowanych stosowanych w chemioterapii lub katalogu leków refundowanych stosowanych w programach lekowych (zgodność kodów EAN), zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – j. t. Dz.U. z 2015 r., poz. 345 z późn. zm. Uwaga: powyższy zapis nie obowiązuje dla części nr 3 i 4. Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 8a;

b) oświadczenia, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu produktów leczniczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.) z wyłączeniem części nr 4, która obejmuje sprzęt jednorazowy. Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznik nr 8b;

c) oświadczenia, że zaoferowany produkt w zakresie części nr 4 zawiera w składzie stabilizator zabezpieczający przed promieniami UV.

6. Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji z otwarcia ofert oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

7. Postępowanie będzie prowadzone przy użyciu platformy zakupowej. Link do postępowania dostępny jest na profilu nabywcy Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmsw_poznan

8. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się za pośrednictwem platformy zakupowej (platformazakupowa.pl) i formularza wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia dotyczących Wykonawców mających siedzibę poza terytorium RP został szczegółowo opisany w SIWZ.

10. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu będzie miała zastosowania procedura odwrócona na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5 ustawy.

3. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy przysługują niżej wymienione środki ochrony prawnej:

3.1 odwołanie.

3.2 odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3.3 odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3.4 odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3.5 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się:

4.1 w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

4.2 w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

4.3 w przypadku innych czynności niż wskazane w pkt 4.1 i 4.2 w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Skarga do sądu

5.1 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5.2 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

5.3 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

5.4. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33600000

Bidding information

Bidding deadline

27 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Poznań

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Rituximab s.c., obinutuzumab

Value

PLN Not specified

Rituximab s.c., obinutuzumab Opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego wymogach został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym jej integralną część, w którym Zamawiający wymaga podania nazwy handlowej leku.

Description of options

Prawo opcji

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w wysokości nie większej niż 25 %) zwiększające zakres ilościowy zamówienia podstawowego. Zasady skorzystania z prawa opcji zostały określone w § 1 Załącznika nr 5 do SIWZ 5 do SIWZ wzór umowy.

Zakres zamówienia objęty prawem opcji wskazany został w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy.

Uwaga: W ramach prawa opcji Zamawiający z powodu braku finansowania dla leków przez NFZ przewiduje możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia w wysokości 25 % w odniesieniu do dostawy leków dotyczących części od nr 1 do nr 3.

Additional information

1. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium.

2. Wadium wynosi:

— część nr 1 – 100 000,00 PLN (sto tysięcy złotych 00/100)

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu

im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, POLSKA, apteka szpitalna.

Venetoclax

Value

PLN Not specified

Venetoclax Opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego wymogach został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym jej integralną część, w którym Zamawiający wymaga podania nazwy handlowej leku.

Description of options

Prawo opcji

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w wysokości nie większej niż 25 %) zwiększające zakres ilościowy zamówienia podstawowego. Zasady skorzystania z prawa opcji zostały określone w § 1 Załącznika nr 5 do SIWZ 5 do SIWZ wzór umowy.

Zakres zamówienia objęty prawem opcji wskazany został w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy.

Uwaga: W ramach prawa opcji Zamawiający z powodu braku finansowania dla leków przez NFZ przewiduje możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia w wysokości 25 % w odniesieniu do dostawy leków dotyczących części od nr 1 do nr 3.

Additional information

1. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium.

2. Wadium wynosi:

— część nr 2 – 6 000,00 PLN (sześć tysięcy złotych 00/100)

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu

im. prof. L.Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, POLSKA, apteka szpitalna.

Eptakog alfa (aktywowany)

Value

PLN Not specified

Eptakog alfa (aktywowany) Opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego wymogach został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym jej integralną część, w którym Zamawiający wymaga podania nazwy handlowej leku.

Description of options

Prawo opcji

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w wysokości nie większej niż 25 %) zwiększające zakres ilościowy zamówienia podstawowego. Zasady skorzystania z prawa opcji zostały określone w § 1 Załącznika nr 5 do SIWZ 5 do SIWZ wzór umowy.

Zakres zamówienia objęty prawem opcji wskazany został w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy.

Uwaga: W ramach prawa opcji Zamawiający z powodu braku finansowania dla leków przez NFZ przewiduje możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia w wysokości 25 % w odniesieniu do dostawy leków dotyczących części od nr 1 do nr 3.

Additional information

1. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium.

2. Wadium wynosi:

— część nr 3 – 2 000,00 PLN (dwa tysiące złotych 00/100)

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu

im. prof. L.Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, POLSKA, apteka szpitalna.

Worki do leków światłoczułych

Value

PLN Not specified

Worki do leków światłoczułych Opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego wymogach został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym jej integralną część, w którym Zamawiający wymaga podania nazwy handlowej leku.

Description of options

Prawo opcji

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w wysokości nie większej niż 25 %) zwiększające zakres ilościowy zamówienia podstawowego. Zasady skorzystania z prawa opcji zostały określone w § 1 Załącznika nr 5 do SIWZ 5 do SIWZ wzór umowy.

Zakres zamówienia objęty prawem opcji wskazany został w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy.

Uwaga: W ramach prawa opcji Zamawiający z powodu braku finansowania dla leków przez NFZ przewiduje możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia w wysokości 25 % w odniesieniu do dostawy leków dotyczących części od nr 1 do nr 3.

Additional information

1. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium.

2. Wadium na poszczególne części wynosi:

— część nr 4 – 200,00 PLN (dwieście złotych 00/100)

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu

im. prof. L.Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, POLSKA, apteka szpitalna.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Naas - Pharmaceutical products

Ireland

Value: 1 Euro

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Normanton - Personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 395.2 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Scanners

Norway

Value: 1.5 million Norwegian Krone

Germany : Berlin - Personal care products

Germany

Value: Not specified

Malta : Floriana - Medicinal products used in diabetes

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Orthopaedic implants

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 15.0 million Pound Sterling