This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie okresowych kontroli instalacji w budynkach, wynikających z art. 62 Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane.

2. Zamówienie podzielono na części:

— część 1 – wykonanie okresowej 5-letniej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji elektrycznych w budynkach, oraz obwodów administracyjnych i piorunochronnych w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, badanie wyłączników RCD, oporności izolacji przewodów, uziemień instalacji,

— część 2 – wykonanie okresowej rocznej kontroli tj. przegląd i pomiary przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz pomiar natężenia i sprawdzenie opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego stanowią załącznik nr 4 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Warunek udziału w postępowaniu, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą/osobami zdolną/zdolnymi do wykonania zamówienia publicznego, która/które będzie/będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą/posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (bez ograniczeń), obejmujące swym zakresem przeprowadzenie kontroli okresowych obiektów budowlanych, zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy Prawo budowlane:

dla części 1:

a) min. 1 osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;

b) min. 1 osobą posiadającą kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu eksploatacji i dozoru (lub dwie przy czym jedna z dozorem druga z eksploatacją) urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych, tzn. świadectwa kwalifikacyjne wymagane przy wykonywaniu dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003 nr 89 poz. 828);

dla części 2

a) min. 1 osobą posiadającą kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu eksploatacji i dozoru (lub dwie przy czym jedna z dozorem druga z eksploatacją) urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych, tzn. świadectwa kwalifikacyjne wymagane przy wykonywaniu dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003 nr 89 poz. 828).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

dla części 1:

a) min. 1 osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;

b) min. 1 osobą posiadającą kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu eksploatacji i dozoru (lub dwie przy czym jedna z dozorem druga z eksploatacją) urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych, tzn. świadectwa kwalifikacyjne wymagane przy wykonywaniu dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003 nr 89 poz. 828);

dla części 2:

a) min. 1 osobą posiadającą kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu eksploatacji i dozoru (lub dwie przy czym jedna z dozorem druga z eksploatacją) urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych, tzn. świadectwa kwalifikacyjne wymagane przy wykonywaniu dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003 nr 89 poz. 828).Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-01-20
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
10:00
Warunki otwarcia ofert

2020-01-20

10:30

Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu, ul. Dojazd 30, 60-631 Poznań, POLSKA sala konferencyjna, I piętro

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-12-13
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Electronic invoicing will be accepted
tak
Precise information on deadline(s) for review procedures
Art. 182 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych
Informacje dodatkowe

I. Podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu w okolicznościach (art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy) – warunek został określony w pkt III.1.3 ogłoszenia.

II. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę:

1. formularz oferta – Załączniki nr 2 do SIWZ;

2. formularz cenowy – Załącznik nr 3 do SIWZ;

3. oświadczenie w formie JEDZ – Załącznik nr 5 do SIWZ;

4. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SIWZ;

5. oświadczenia i dokumenty na wezwanie:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego;

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – załącznik nr 7 do SIWZ;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia – załącznik nr 8 do SIWZ;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

e) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – załącznik nr 9 do SIWZ.

III. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. UE 2016/679 z dn. 27.4.2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L119 z 4.5.2016, s. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26A, 00-911 Warszawa, POLSKA.

2. Administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, z którym może się pani/pan kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych poprzez pocztę elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na adres Agencji Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

3. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w rozdziale XVIII SIWZ.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Electronic payment will be used
tak Main CPV code 71700000

Bidding information

Bidding deadline

20 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Poznań

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Wykonanie okresowej 5-letniej kontroli

Value

PLN Not specified

Wykonanie okresowej 5-letniej kontroli

1. Wykonanie okresowej 5-letniej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji elektrycznych w budynkach, oraz obwodów administracyjnych i piorunochronnych w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, badanie wyłączników RCD, oporności izolacji przewodów, uziemień instalacji.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Additional information

Zamówienie należy wykonać w terminie do 15 tygodni* od dnia podpisania umowy.

*Termin wykonania stanowi kryterium oceny ofert.

Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie: 1 500,00 PLN.

Main site or place of performance

Poznań, Swarzędz, Witkowo, Biedrusko, Kwilcz, Porażyn, Sieradz

Wykonanie okresowej rocznej kontroli

Value

PLN Not specified

Wykonanie okresowej rocznej kontroli

1. Wykonanie okresowej rocznej kontroli tj. przegląd i pomiary przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz pomiar natężenia i sprawdzenie opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Additional information

Zamówienie należy wykonać w terminie do 15 tygodni* od dnia podpisania umowy.

*Termin wykonania stanowi kryterium oceny ofert.

Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie: 300,00 PLN.

Main site or place of performance

Biedrusko, Kwilcz, Leszno, Poznań, Sieradz, Swarzędz, Śrem, Witkowo, Porażyn

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Technical inspection and testing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 436,000 Pound Sterling

Ireland : Castletroy - Agricultural services

Ireland

Value: 1.1 million Euro

United Kingdom : Belfast - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.8 million Pound Sterling

United Kingdom : Stepps - Construction work for water projects

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 528.3 million Pound Sterling

Malta : Sliema - Archaeological services

Malta

Value: Not specified

Ireland : Wexford - Engineering services

Ireland

Value: 180,000 Euro