This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczenia, wdrożenia oraz utrzymania Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP (Enterprise Resource Planning), dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w tym: dostarczenie licencji Systemu i Oprogramowania systemowego oraz ich instalację w środowisku rozwojowym i testowym, szkolenie zespołu Pracowników, wykonanie Analizy przedwdrożeniowej i odbiór efektów prac, instalację Systemu i Oprogramowania systemowego w środowisku produkcyjnym wraz z wdrożeniem modułów, integracją Systemu (jako całości) z systemami używanymi przez Zamawiającego oraz Start Produktywny Systemu, asysta powdrożeniowa wraz z opieką serwisową, odbiór końcowy Systemu, świadczenie gwarancji jakości, usługa utrzymania systemu.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie:

1.1 co najmniej trzema zakończonymi wdrożeniami systemu klasy ERP, przy czym: co najmniej jedno z tych wdrożeń musi dotyczyć publicznej uczelni wyższej (akademickiej) zatrudniającej w dacie zakończenia tego wdrożenia minimum 800 pracowników i mającej w tej dacie co najmniej 8 000 studentów, przy czym każda z tych usług musi mieć wartość co najmniej 1 000 000 PLN netto;

1.2 wykonaniem bądź wykonywaniem usług opieki serwisowej dla co najmniej trzech systemów informatycznych klasy ERP (których wdrożenie jest całkowicie zakończone), przy czym:

a) każda z tych usług musi dotyczyć systemu klasy ERP, w którym pracuje co najmniej 100 użytkowników;

b) co najmniej jedna usługa była/jest świadczona na rzecz publicznej uczelni wyższej (akademickiej);

c) co najmniej jedna z tych usług musi dotyczyć wdrożenia systemu klasy ERP dokonanego przez tego wykonawcę;

d) każda z powyższych umów serwisowych musi mieć czas trwania co najmniej 1 rok.

3.2. Dysponowanie przez Wykonawcę minimum:

a) jednym kierownikiem projektu posiadającym doświadczenie związane z prowadzeniem co najmniej jednego projektu informatycznego, dotyczącego wdrożenia systemu klasy ERP w publicznej szkole wyższej(akademickiej), zatrudniającej w dacie zakończenia tego wdrożenia minimum 800 pracowników i mającej w tej dacie co najmniej 8 000 studentów, przy czym taki projekt musiał mieć wartość co najmniej 1 000 000 PLN netto;

b) jednym koordynatorem projektu posiadającym doświadczenie związane z prowadzeniem lub koordynowaniem co najmniej jednego projektu informatycznego, dotyczącego wdrożenia systemu klasy ERP w publicznej szkole wyższej (akademickiej), zatrudniającej w dacie zakończenia tego wdrożenia minimum 800 pracowników i mającej w tej dacie co najmniej 8.000 studentów, przy czym taki projekt musiał mieć wartość co najmniej 1 000 000 PLN netto, koordynatorem projektu nie może być osoba zgłoszona jako kierownik projektu;

c) zespołem konsultantów wdrożeniowych przypisanych do projektu będącego przedmiotem zamówienia w liczbie min. 5 osób, każda z co najmniej 3-letnim doświadczeniem wdrożeniowym, gwarantującym realizację wdrożenia równolegle w kilku obszarach wdrożenia. Każda z osób musi posiadać doświadczenie polegające na udziale w co najmniej jednym projekcie informatycznym, dotyczącym wdrożenia systemu klasy ERP w publicznej szkole wyższej (akademickiej) zatrudniającej w dacie zakończenia tego wdrożenia minimum 800 pracowników i mającej w tej dacie co najmniej 8 000 studentów, przy czym taki projekt musiał mieć wartość co najmniej 1 000 000 PLN netto, oraz posługiwać się biegle językiem polskim,

d) zespołem co najmniej 5 pracowników odpowiedzialnych za tworzenie i rozwój oprogramowania w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, zapewniającym możliwość modyfikacji wdrożonego systemu w zależności od potrzeb Zamawiającego i zapewniającego rozwój systemu.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykazanie się przez Wykonawcę posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia co najmniej 1 000 000 PLN. Kwota udziałów własnych, franszyz i innych ograniczeń odpowiedzialności nie może przekraczać 10 000 PLN.

W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a Pzp minimum co najmniej jeden Wykonawca powinien spełniać warunek. W przypadku wykonawców występujących wspólnie nie ma zastosowania sumowanie w każdej z w/w części kwot.

Warunki realizacji umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

a) wprowadzenia nowej wersji Oprogramowania przez Producenta oprogramowania wykorzystywanego przez wykonawcę do wykonania zamówienia,

b) udostępnienia przez wykonawcę nowej wersji Oprogramowania w trakcie realizacji Umowy,

c) zaprzestania wykonywania określonych świadczeń przez Producenta Oprogramowania,

d) zmiany warunków licencjonowania przez Producenta lub Dystrybutora,

e) konieczności dostarczenia innych niż określone w Umowie, Produktów, spowodowanej zakończeniem produkcji określonych w Umowie Produktów lub wycofaniem ich z produkcji lub z obrotu na terytorium RP,

f) zmiany osób określonych w Umowie wyznaczonych przez strony do realizacji zamówienia,

g) zmian lub wejścia w życie przepisów prawa albo powszechnie obowiązujących standardów,

h) zmian lub wejścia w życie uchwał, decyzji lub innych aktów wydawanych przez organy nadzoru,

i) uzasadnionej przyczynami technicznymi konieczności zmiany sposobu wykonani...Procedura

Data
2019-04-24
Warunki otwarcia ofert

2019-04-24

09:00

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 61-875 Poznań, al. Niepodległości 10, pawilon administracyjny, pokój nr 9, POLSKA

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Oferta musi zachować ważność do
2019-06-23
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
08:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-03-11
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 odwołanie od czynności lub zaniechania czynności przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 odwołanie od czynności lub zaniechania czynności przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z...

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

Main CPV code 72263000

Bidding information

Bidding deadline

24 Apr 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Poznań

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Szczególne obowiązki Wykonawcy, dotyczące zachowania poufności i ochrony danych osobowych:

Wykonawca oraz osoby, którymi się posługuje przy wykonaniu umowy mają obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego i jego działalności pozyskanych w związku z wykonywaniem usługi albo przy okazji jej wykonywania. Za naruszenie obowiązku zachowania poufności przez Wykonawcę albo osoby którymi się posługuje przy wykonaniu umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność określoną w umowie. Naruszenie obowiązku poufności może polegać w szczególności na niezachowaniu zasady dyskrecji poprzez przekazywanie na zewnątrz informacji nie stanowiących informacji publicznej, przeglądaniu dokumentów znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach.

Ponieważ wykonanie przedmiotu zamówienia wymaga przekazania Wykonawcy i przetwarzania przez niego danych osobowych, z Wykonawcą zostanie zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych według wzoru stanowiącego Załącznik nr do SIWZ. Podpisana przez Wykonawcę umowa o powierzenie przetwarzania danych musi być dostarczona do Zamawiającego przed zawarciem umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia.

Jeżeli Wykonawca nie dostarczy podpisanej przez siebie umowy o powierzeniu przetwarzania danych lub Ankiety przed terminem zawarcia umowy Głównej, będzie to uznane za równoznaczne z uchyleniem się przez Wykonawcę od zawarcia Umowy Głównej, ze wszelkimi tego konsekwencjami (w szczególności zatrzymaniem przez Zamawiającego wniesionego wadium).

Start

2019-05-01

Award criteria

Funkcjonalność

50

50

End

2032-02-29

Additional information

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, ust 5 pkt 1 - 8 ustawy Pzp.

Yes

POWR.03.05.00 – 00 – Z011/17

Main site or place of performance

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, Poznań, POLSKA

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Wrexham - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 875,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Harstad - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Energy-efficiency consultancy services

Ireland

Value: 8.7 million Euro

Denmark : Aarhus - IT services: consulting, software development, Internet and support

Denmark

Value: 1.3 million Danish Krone

Ireland : Dublin - Security software package

Ireland

Value: 500,000 Euro

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: Not specified