This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Przedbórz w okresie od dnia podpisania umowy do 31.8.2021.

Zakres zamówienia obejmuje:

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z:

a) nieruchomości zamieszkałych;

b) domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

2) zapewnienie wyposażenia PSZOK w kontenery i pojemniki na odpady celem odbierania (przyjmowania) odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Przedbórz i zagospodarowanie zebranych w PSZOK odpadów oraz zapewnienie obsługi PSZOK;

3) wykonanie dwóch zbiórek objazdowych w celu zebrania mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z umową, która stanowi załącznik do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności, tj. o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, iż dysponują:

— bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy Przedbórz lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy, na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Baza magazynowo-transportowa musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

— co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej,

— co najmniej jednym pojazdem przystosowanego do odbierania odpadów komunalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,

— licencją na oprogramowanie umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie danych o ilości odebranych odpadów komunalnych, celem sporządzenia comiesięcznych raportów wraz z załącznikami.

Uwaga:

Pojazdy muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (w szczególności w § 4 i § 5 wskazanego wyżej rozporządzenia).

Pojazdy muszą być sprawne technicznie – posiadać aktualne badania techniczne, posiadać aktualne dowody rejestracyjne i ubezpieczenie OC.

Pojazdy powinny być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów. W tym zakresie Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy system monitorowania pojazdów oraz nieodpłatnie przeszkoli Zamawiającego w obsłudze tego oprogramowania.

Wykaz i krótki opis warunków

a) dokumentu potwierdzającego posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Przedborza, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010);

b) dokumentu potwierdzającego posiadanie zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701);

c) aktualne potwierdzenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez głównego inspektora ochrony środowiska;

d) aktualny wpis do BDO rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

e) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 7.12.2. SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-14
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-14

10:00

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz, POLSKA

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert, dostępnej na miniPortalu, w celu ich odszyfrowania za pomocą klucza prywatnego

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

e) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

g) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Uwaga: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.6 ppkt 2 SIWZ.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

II. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 7 i 8 wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –Kodeks postępowania

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 90500000

Bidding information

Bidding deadline

14 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Przedbórz

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie dokonać, w okresie obowiązywania umowy, mobilnych zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Przedbórz, z częstotliwością wskazaną w formularzu ofertowym, 2 razy w okresie obowiązywania umowy – w miesiącu listopad 2020 i kwiecień 2021 r. Szczegółowy termin zbiórki oraz jej zasady Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, po ustalenia terminu z Zamawiającym, poprzedzić akcją informacyjną minimum na 14 dni przed terminem zbiórki.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować następujące rodzaje odpadów:

1) bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

b) papier;

c) metale;

d) tworzywa sztuczne;

e) opakowania wielomateriałowe;

f) szkło;

g) bioodpady;

h) popiół;

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – w systemie objazdowym w ramach zorganizowanych zbiórek;

2) przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):

a) papier;

b) metale;

c) tworzywa sztuczne;

d) opakowania wielomateriałowe;

e) szkło;

f) bioodpady;

g) odpady niebezpieczne;

h) przeterminowane leki i chemikalia;

i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

j) zużyte baterie i akumulatory;

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe – w ilościach zgodnych z wymogami wskazanymi w uchwale Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (załącznik nr 6 do SIWZ);

ł) zużyte opony – w ilościach zgodnych z wymogami wskazanymi w uchwale Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (załącznik nr 6 do SIWZ);

m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – w ilościach zgodnych z wymogami wskazanymi w uchwale Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (załącznik nr 6 do SIWZ);

3) przeterminowane leki w odpowiedni oznaczonych pojemnikach zlokalizowany w aptekach wskazanych przez Gminę Przedbórz;

4) zużyte baterie w odpowiednio oznaczonych pojemnikach, zlokalizowanych w instytucjach użyteczności publicznej wskazanych przez Gminę Przedbórz.

Szczegółowy opis zamówienia jest zawarty jest w SIWZ.

Start

2020-09-01

Main site or place of performance

Teren gminy Przedbórz, POLSKA

Award criteria

Aspekt środowiskowy-norma emisji spalin

20

Termin płatności faktury

20

60

End

2021-08-31

SIMILAR TENDERS

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

United Kingdom : Belfast - Air quality management

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Birmingham - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 450,000 Pound Sterling

Malta : San Gwann - Cleaning and treatment of soil

Malta

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Pilot Project: Making the Iron Gates Dams Passable for Danube Sturgeon

Belgium

Value: 2.0 million Euro

United Kingdom : Salford - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Crawley - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 22.0 million Pound Sterling