This tender in no longer available.

Tender description

Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu pn. „Scalenie gruntów wsi Urzejowice gm. Przeworsk na obszarze 1 023,39 ha”.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

3. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmiany treści umowy, stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 uPzp w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w zakresie:

— zmian osób skierowanych do realizacji umowy lub podwykonawcy,

— zmian sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonania płatności na rzecz Wykonawcy,

— zmian terminu realizacji przedmiotu umowy,

— zmian odnoszących się do przedmiotu zamówienia,

— zmian wysokości wynagrodzenia,

— zmian sposobu wynagrodzenia.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca spełni warunek dotyczący:

1) zdolności technicznej – jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie drogi/dróg o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto.

Jedna robota budowlana oznacza robotę budowlaną wykonaną na podstawie jednej umowy;

2) zdolności zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował, następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy w min. jednej robocie budowlanej obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę dróg/drogi.

Co najmniej jedną osobą z uprawnieniami zawodowymi geodezyjnymi w następujących zakresach: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych zgodne z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.) i z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w pracy geodezyjnej.

Uwaga:

Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób, od których wymagane są uprawnienia budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 220 ze zm.). W stosunku do osób, od których wymagane są uprawnienia geodezyjne dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 220 ze zm.).

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do złożenia:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane;

2) dowodów określających, czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca spełni ww. warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN.

W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku udziału na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia:

1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-18
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-18

11:15

Otwarcie ofert nastąpi 18.8.2020 o godz. 11.15 za pośrednictwem platformy przetargowej Logintrade poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, POLSKA – mała sala narad – parter budynku.

Członkowie komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Starosty Przeworskiego.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
11:00

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1. Wykonawca do oferty zobowiązany jest złożyć:

— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (t.j. art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 uPzp). W części IV Zamawiający wymaga wypełnienia jedynie sekcji α (alfa) JEDZ, ewentualnie wiersza 10 w sekcji C jeżeli dotyczy,

— wypełniony formularz ,,Doświadczenie zawodowe kierownika budowy” wg załącznika nr 7 do SIWZ – do oceny w kryterium oceny ofert.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia – składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170),

— składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-10
Electronic payment will be used
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Electronic invoicing will be accepted
tak
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec innych czynności niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

W uzupełnieniu treści sekcji VI.3:

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają odpowiednie do wskazanych przez Zamawiającego zasady określone w § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

5. Okres związania ofertą, o którym mowa w sekcji IV.2.6 ogłoszenia wynosi 60 dni.

6. Wraz z formularzem ofertowym powinien być złożony dowód wniesienia wadium, jeśli wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Main CPV code 45233123

Bidding information

Bidding deadline

18 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

PLN 5.8 million

Locations

Polska, Przeworsk

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 5.8 million

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu pn. „Scalenie gruntów wsi Urzejowice gm. Przeworsk na obszarze 1 023,39 ha” w ramach działania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020”.

3.2. W zakres robót wchodzi:

— budowa lub przebudowa dróg poscaleniowych (transportu rolnego) wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do działek,

— renowacja rowów melioracyjnych,

— rekultywacja gruntów.

3.3. Szczegółowy zakres robót precyzuje dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ.

3.4. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy będącego przedmiotem zamówienia. Zamawiający informuje jednocześnie, iż zalecana wizja lokalna nie stanowi wiążącego elementu SIWZ w rozumieniu art. 9a ust. 2 ustawy Pzp.

1) Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający żąda, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), osoby wykonujące wskazane poniżej czynności, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, związane z pracami fizycznymi w zakresie:

1) karczowanie drzew, pni drzew, krzaków lub poszycia;

2) usunięcie warstw ziemi urodzajnej;

3) rozebraniem elementów dróg, ogrodzeń i przepustów;

4) wykonaniem wykopów, nasypów;

5) wykonaniem koryta wraz z profilowaniem;

6) oczyszczeniem podbudowy;

7) wykonaniem warstw podbudowy;

8) wykonaniem warstwy wzmacniającej podłoże;

9) wykonaniem nawierzchni dróg;

10) umocnieniem skarp, rowów i ścieków;

11) ułożeniem przepustów;

12) ustawienia ogrodzenia;

13) ustawienia obrzeży;

14) rozebranie nawierzchni;

15) wykonaniem wyrównania terenu;

16) wykonaniem orki oraz spulchnieniem i rozdrobnieniem roli;

17) oczyszczaniem rowów;

18) regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych;

19) robotami przy rowach krytych.

Za wyjątkiem osób odpowiedzialnych za kierowanie budową, tj. kierownika budowy i kierowników robót oraz innych osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne lub nadzorcze.

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde jego wezwanie:

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

End

2021-09-30

Additional information

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa uPzp.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp.

4. Termin rozpoczęcia prac: nie później niż 21 dni od podpisania umowy, termin zakończenia prac: do 30.9.2021.

Yes

Zamówienie dotyczy projektu finansowanego z „Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego „Programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020” nr identyfikacyjny 00001-6502-UM0900006/16.

Main site or place of performance

Polska, powiat przeworski, gmina Przeworsk, wieś Urzejowice

Award criteria

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy

20

Okres gwarancji na wykonane roboty

20

60

SIMILAR TENDERS

Ireland : Galway - Construction work

Ireland

Value: 900,000 Euro

United Kingdom : Wakefield - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - Repair and maintenance services of building installations

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Swindon - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Liverpool - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 35.6 million Pound Sterling

Ireland : Foynes - Harbour construction works

Ireland

Value: 6.4 million Euro

United Kingdom : Uxbridge - Installation of doors and windows and related components

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling